Vissza 72/2006. (VII. 14.) számú MVH Közlemény

archív

72/2006. (VII. 14.) számú MVH Közlemény

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2015.12.06 21:24

a cukor-ágazatban működő termelő- és feldolgozó-vállalkozások elismeréséről

I. A közös cukorpiaci rendtartás

 

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája alá tartozó cukorpiaci rendtartásra vonatkozóan 2006. július 1-jétől új szabályozás lépett hatályba. Az új jogszabályi rendelkezések értelmében azok a termelő-, illetve feldolgozó-vállalkozások (továbbiakban: ügyfél), amelyek a rendtartás hatálya alá tartozó terméke(ke)t állítanak elő, illetve ilyen termékeket használnak fel, kizárólag a tagállami illetékes hatóság által kibocsátott elismerés után vehetnek részt az egyes intézkedésekben, illetve élhetnek egyes − a rendtartás keretében biztosított − jogokkal. A Magyarországon bejegyzett, illetve itt működő vállalkozások az elismerési kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) nyújthatják be, az elismerés feltételrendszerét az e Közleményben hivatkozott jogszabályok, valamint azok alapján kiadott közlemények – többek között jelen Közlemény – egyes rendelkezései határozzák meg. Amennyiben az ügyfél teljesíti, illetve vállalja az előírt követelményeket, az MVH részére határozatlan időre szóló elismerést bocsát ki, amely az elismerés bármely feltételének megszegése vagy hiányos teljesítése esetén azonnali hatállyal visszavonható vagy felfüggeszthető.

 

Elismerési kérelmet olyan ügyfél nyújthat be, aki/amely eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének. A regisztrációs kérelem legkésőbb az elismerési kérelemmel egyidejűleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon.

 

 

II. Az elismerési kérelem

 

Az elismerést az e Közlemény 2-4. melléklete szerinti formanyomtatványokon kell kérelmezni. A kérelmeket azok mellékleteivel együtt az MVH Központi Hivatalánál lehet folyamatosan benyújtani postai úton vagy személyesen. A borítékon fel kell tüntetni: „Elismerési kérelem (Cukorpiaci rendtartás)”

A kérelmeket postán az alábbi címre kell benyújtani:

 

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1385 Budapest 62. Pf. 867.

 

 

Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, amelyet a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

 

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban, valamint az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

 

Az elismeréshez kapcsolódóan az MVH − a vonatkozó jogszabályokkal összhangban − mind az elismerési kérelem elbírálását megelőzően, mind azt követően bármikor helyszíni ellenőrzést végezhet.

 

III. Kapcsolódó jogszabályok

 

- az Európai Tanács 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelete a cukorágazat piacának közös szervezéséről

- az Európai Bizottság 2006. június 29-i 952/2006/EK rendelete a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

- az Európai Bizottság 2006. június 29-i 967/2006/EK rendelete a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet

 

Az intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2006. július 14.

 

 

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek