Vissza 72/2005 (VII.10.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

72/2005 (VII.10.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.10.29 15:13

a közönséges búza harmadik országokba történő kiviteléhez nyújtott export-visszatérítésre vonatkozó ajánlattételi felhívásról

I. Előzmény

Figyelembe véve a gabonafélék piacának jelenlegi helyzetét, az Európai Unió Bizottsága 2005. július 6-i 1059/2005/EK rendeletében pályázati felhívás kibocsátásáról rendelkezett közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozóan. A pályázati felhívás (2005/C 166/13) közönséges búza (KN 1001 90 99) export-visszatérítéssel történő kiszállítására vonatkozik, a következő rendeltetési helyek kivételével: Albánia, Bulgária, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót is), Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Liechtenstein, Románia és Svájc.

II. Az ajánlattételi eljárásban való részvétel feltételei

Az ajánlattételi eljárásban kizárólag azon exportőr vehet részt, aki/amely az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet értelmében regisztrált ügyfele a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

III. Az ajánlattétel feltételei

A pályázónak az 1501/95/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdésének a) pontja értelmében pályázati biztosítékot kell letétbe helyeznie, amelynek összege 12 euró/tonna. A biztosíték összegét forintban kell az MVH rendelkezésére bocsátani, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben valamint az MVH 9/2004 (IV. 28.) számú közleményében meghatározottak szerint készpénzletét vagy bankgarancia formájában.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

§ a pályázati felhívás hivatkozási számát (a bizottsági rendelet száma);

§ a pályázó nevét és címét, regisztrációs számát;

§ az exportra kerülő termék típusát (termékkódját) és mennyiségét;

§ a pályázott tonnánkénti export-visszatérítést euróban kifejezve, két tizedes jegy pontossággal.

A pályázat érvényességének további feltételei:

§ az ügyfélnek írásbeli kötelezettségvállalást (nyilatkozatot) kell mellékelnie arról, hogy pozitív elbírálás esetén, az értesítés kézhezvételétől számított két napon belül - az export-visszatérítés előre történő rögzítését is tartalmazó - exportbizonyítvány iránti kérelmet nyújt be az elnyert mennyiségre vonatkozóan.

Az ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha legalább 1000 tonnára vonatkoznak.

A benyújtott pályázatok visszavonására nincs lehetőség.

A sikeres pályázók részére az MVH exportbizonyítványt állít ki a Bizottság által jóváhagyott mennyiségekre vonatkozóan, azt követően, hogy a bizonyítvány iránti kérelem a Hivatalhoz (határidőn belül) megérkezett. A jelen pályázat alapján benyújtandó exportbizonyítvány iránti kérelem formátuma megegyezik a normál kérelmezés esetében használatos exportbizonyítvány iránti kérelem formanyomtatványával, ami a Hivatal honlapjáról (www.mvh.gov.hu) letölthető.

A pályázati biztosítékot az MVH abban az esetben szabadítja fel, ha

§ a pályázat elutasításra került, vagy

§ a pályázó letétbe helyezte az exportbizonyítvány kiállításához szükséges biztosítékot (20 euró/tonna), és a bizonyítvány iránti kérelmet a Hivatal részére megküldte

Amennyiben az exportőr nem nyújtott be kérelmet a Hivatalhoz, úgy a pályázati biztosítékot az MVH (a vis maior eseteit kivéve) érvényesíti.

A bizonyítvány iránti kérelem 7. rovatában fel kell tüntetni a célországot, ami kötelező rendeltetési helynek minősül.

Az exportbizonyítványok és export-visszatérítések rendszeréről, továbbá a gabona termékek exportjáról szóló általános tájékoztatók az MVH honlapján elérhetők.

IV. A kérelem benyújtásának időpontjai

Az első heti pályázati felhívásra az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. július 8-án kezdődik és 2005. július 14-én 10 órakor jár le.

A második, valamint az azt követő heti pályázati felhívásokra az ajánlatok benyújtásának kezdő határideje a mindenkori előző benyújtási határidő lejártát követő első munkanap. A továbbiakban az ajánlatok benyújtásának határideje minden csütörtök délelőtt 10 óra. (Nem lehet azonban pályázatot benyújtani a következő napokon: 2005.07.21., 2005.08.04., 2005.08.18., 2005.09.01., 2005.11.03., 2005.12.29., 2006.04.13., 2006.05.25.)

A pályázati felhívás 2006. június 22-éig áll nyitva.

V. A kérelem benyújtása

Az ajánlattételt 1 példányban az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani írásban személyesen, postai úton vagy faxon.

A postai úton benyújtott ajánlatoknak pecséttel ellátott dupla borítékban kell beérkezniük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal postacímére:

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

A külső borítékon fel kell tüntetni: „Gabonaexport ajánlattétel.

Faxon történő benyújtás esetén az ajánlatot az alábbi számra kell elküldeni:

(06-1) 219-4511

A kérelmet személyesen ügyfélfogadási időben az MVH Központi Hivatalának ügyfélszolgálatán lehet benyújtani a következő címen:

1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postai feladás és személyes benyújtás esetén a belső, szintén pecséttel ellátott borítékra, fax esetén az oldal felső részére a következő megjegyzést kell tenni: „Ajánlat a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítés pályázati felhívásával kapcsolatban, — (1059/2005/EK rendelet — bizalmas).”

VI. Kapcsolódó jogszabályok

- A Tanács 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezéséről

- A Bizottság 1995. június 29-i 1501/95/EK rendelete a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról

- A Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról

- A Bizottság 2005. július 6-i 1059/2005/EK rendelete a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

- A Bizottság 2000. június 9-i 1291/2000/EK rendelete a mezőgazdasági termékek behozatali- és kiviteli engedélyei, valamint előzetes rögzítési igazolások rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak meghatározásáról

- A Bizottság 1999. április 15-i 800/1999/EK rendelete a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

- Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet

- A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 23.) Korm. rendelet

- A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek exportjával összefüggő intézkedések végrehajtásáról szóló 29/2004 (II. 28.) Korm. rendelet.

VI. Mellékletek

- A Bizottság 2005. július 6-i 1059/2005/EK rendelete a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

- A Bizottság 2005/C 166/13 számú pályázati felhívásának hirdetménye a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítésről

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu valamint az export@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2005. július 10.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek