67/2013 (IV. 11.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

67/2013 (IV. 11.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2013.04.19 13:36

A 2013-as támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet szerint támogatásra csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki/amely betartja a rendelet előírásait, továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) előírt regisztrációs kötelezettségének - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg - eleget tesz.

 

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

 

Az MVH eljárási törvény 28. § (3) bekezdése alapján az intézkedésben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

Ezen nyilvántartásba-vételi kérelem lényeges eleme, hogy - egyebek mellett - a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg jelentse be az ügyfél vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését (továbbiakban: KKV kód) is.

A nyilvántartásba-vételi kérelmet a G0001 számú nyomtatványon kell benyújtani, amely az MVH bármely kirendeltségénél előterjeszthető, személyesen vagy postai úton. Amennyiben az ügyfél a kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött nyilvántartásba-vételi kérelmet vagy az MVH-hoz korábban benyújtott G0001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy nyilvántartásba-vételi kötelezettségének még a kérelem benyújtása előtt eleget tett.

Amennyiben a nyilvántartásba vett adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a megváltozott adatokat a G0002 számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni személyesen vagy postai úton bármelyik MVH megyei kirendeltségéhez, vagy elektronikus úton előterjeszteni.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, úgy erről az ügyfél köteles az MVH-t a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a G0002 számú nyomtatványon értesíteni. A nyomtatványt személyesen vagy postai úton, az MVH bármely kirendeltségéhez be lehet nyújtani.

Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, az eljárási  törvény 30/A. §-a alapján a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig az ügyfél részére az eljárási törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A G0001-es és a G0002-es nyomtatvány a www.mvh.gov.hu honlapról letölthető.

III. A támogatás igénybevételének feltételei

 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

§  juh fajú;

 • nőivarú;
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

A támogatásra az a termelő jogosult, aki

§  az előírt időszakban az MVH által rendszeresített nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be;

§  a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;

§  a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszak utolsó napját követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);

§  a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az MVH által rendszeresített nyomtatványon;

§  gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról;

§  gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;

§  gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;

§  a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;

§  rendelkezik ügyfél-azonosítóval, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfél-azonosító  megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be;

 • bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;

§  rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

§  ügyfél-azonosítója szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

A kérelmet benyújtó termelő tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmező által tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ), illetve annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.

Támogatási jogosultság

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege. A 2013. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2012. évi támogatási határozat tartalmazza.

IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A K13100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást kíván igénybe venni.

 

A K13100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

A K13100 Támogatási kérelmet 2013. április 11. és 2013. május 25. között lehet benyújtani, azonban mivel 2013. május 25-e munkaszüneti napra esik, ezért a kérelem benyújtásának határideje 2013. május 27.

A május 27-e után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

V. Támogatási jogosultság igénylése

A K13100 Támogatási kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.

Az MVH a beérkezett jogosultság iránti igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint (30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. §) sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra. A jogosultság iránti igény elbírálásáról szóló döntést a támogatási kérelem tárgyában hozott döntés tartalmazza.

VI. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok

A 2013-as támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok az alábbiak:

 

 • K13101 Módosító lap
 • K0707 Átruházási kérelem
 • K0708 Vis maior bejelentőlap
 • K0709 Visszavonási kérelem.

 

Ezeket a nyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni, a kérelmek benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére" c. dokumentum ad bővebb tájékoztatást.

VII. A közlemény mellékletei

 

 • Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. számú melléklet)
 • K13100 Támogatási kérelem (2. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K13100 Támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
 • K13101 Módosító lap (4. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K13101 Módosító laphoz (5. számú melléklet)
 • K0707 Átruházási kérelem (6. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (7. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (8. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (9. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (10. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (11. számú melléklet)

 

 

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok

 

 • A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet");
 • A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
 • A Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Hazai jogszabályok

 • 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről;
 • 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (támogatási rendelet);
 • 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (juh ENAR rendelet);
 • 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (a 2010. január 1. előtt született állatok jelölése vonatkozásában);
 • 44/2007. (VI.8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról;
 • 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;
 • 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről.

IX. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2012-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 54/2012. (IV. 12.), továbbá annak módosításáról szóló 64/2012. (IV. 22.) MVH Közlemény hatályát veszti.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2013. április 11.

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek