Vissza 62/2011 (IV.4) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

62/2011 (IV.4) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2012.04.12 13:13

a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

62/2011. (IV.4) számú


KÖZLEMÉNYE


a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

 

I. A támogatásban részesülők köre

 

A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkező tejtermelő a saját gazdaságában a 2010/2011. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után - legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint 2011. március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig - különleges támogatást vehet igénybe a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 21/2011. (III. 25.) VM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján.

 

II. A támogatás igénybevételének alapfeltételei

 

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a tejtermelő a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) szerint mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" legyen nyilvántartásba véve, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg jelentse be a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését is.

Amennyiben a tejtermelő nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint „pénzügyi kapcsolattal nem rendelkező ügyfél" vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt (a G001 számú nyomtatványon), illetőleg fizetésiszámla-számának, valamint a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítésének bejelentésével a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (a G002 számú nyomtatványon) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti az MVH-tól.

Amennyiben az ügyfél a kérelem benyújtásakor nem mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" szerepel a nyilvántartásban, továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem nyújt be a nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására alkalmas kérelmet, a vállalkozási kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését nem jelenti be, az intézkedésben való részvételre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el  kell utasítani.

A G001 és G002 számú nyomtatványt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújatni. A nyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlap Ügyfélnyilvántartás menüpontjából.

 

III. A támogatás igénybevételének feltételei

 

A kérelmező abban az esetben jogosult a támogatásra, ha:

 

a) a kérelmében szereplő értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként - a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) 2. § 9. pontja szerinti Magyar ENAR-szám feltüntetésével - szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban;

b) gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen van;

c) a kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelő fogalmának és

d) egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be, és rendelkezik minimum 1 ha SAPS támogatásra jogosult területtel.

 

Gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti kistérség,

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki térségek, valamint

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerinti település.

 

Környezeti szempontból érzékeny terület:

a) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet hatálya alá tartozó terület, valamint

b) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti nitrátérzékeny terület.

 

IV. A támogatási kérelem benyújtása

 

A támogatási kérelmet

2011. május 15-ig

 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) - a jelen közlemény mellékleteként - közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Mivel május 15. munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésőbb 2011. május 16-án adhatók postára.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel!

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

a) a tejnek felvásárló részére történő értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelőre vonatkozóan, a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (továbbiakban: tejkvóta-rendelet) szerinti, a 2010/2011. kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának megfelelően kiállított igazolást a beszállított tej mennyiségéről és annak valódi zsírtartalmáról;

b) a tejnek Magyarország területéről értékesítés céljából történő kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minőségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

 

V. A támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség

 

A különleges támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség a 2010/2011. kvótaévben a felvásárló által jelentett, a közvetlenül értékesített, ill. a Magyarország területéről értékesítés céljából kiszállított tej mennyisége. Az értékesített mennyiséget a tejkvóta-rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani.

A tejkvóta-rendelet szerint a beszállítói kvóta terhére történő értékesítés esetén zsírtartalom alapján korrigált mennyiség utáni, közvetlen értékesítési kvóta terhére történő értékesítés esetén a tejtermékek tejegyenértékre átszámított mennyisége utáni tejmennyiségre igényelhető a támogatás.

Az igénybe vehető támogatás alapjául szolgáló tejmennyiség maximum a 2011. március 31-én a tejtermelő rendelkezésére álló tejkvóta mértéke lehet.

 

VI. A támogatás kifizetése

 

A különleges támogatás mértékét a támogatási rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes, támogatási kérelmet benyújtó tejtermelő által a 2010/2011. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített összes tejmennyiség alapján külön jogszabály határozza meg.

A kérelemről az MVH dönt, a támogatás kifizetésére legkésőbb 2012. június 30-ig kerül sor.

A támogatási összeg megállapítása során a kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában megállapított jogkövetkezmények alkalmazásra kerülnek.

 

VII. A közleményhez kapcsolódó mellékletek

 

1.      melléklet: K1281 A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó támogatás iránti kérelem (2011.) nyomtatványa

2.      melléklet: Kitöltési útmutató a nyomtatványhoz

3.      melléklet: K1091 Vis Maior bejelentés nyomtatványa

 

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

 

- a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete;

- A Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelete;

- 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

- 21/2011. (III. 25.) VM rendelet a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól;

- 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről.

 

IX. A közlemény hatálya

 

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 57/2010. (IV. 16.) számú MVH közlemény. További információ az ugyfelszolg@atkft-kvota.hu és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címeken, valamint a 28-515-569 és a 06-1-374-3603-as telefonszámokon kérhető.

 

Budapest, 2011. március 30.

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek