62/2007 (VIII. 24.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

62/2007 (VIII. 24.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.10.29 17:22

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, az Állattartó telepek korszerűsítése, illetve az Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímek keretében benyújtott támogatási kérelem visszavonásának szabályairól

I. Előzmények

 

A Bizottság 2004. április 21-ei, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK számú rendelete alapján a mezőgazdasági termelők számára jogosultságot kell biztosítani támogatás iránti kérelmeik vagy azok egy részének visszavonására bármely időpontban, feltéve, hogy az illetékes hatóság még nem tájékoztatta a mezőgazdasági termelőt a támogatás iránti kérelemben szereplő hibákról, és nem is értesítette helyszíni ellenőrzésről, amely a visszavonás által érintett rész tekintetében hibákat tár fel.

 

 

II. A támogatási kérelem visszavonásának feltételei

 

Állattartó telepek korszerűsítése jogcím esetében

 

Támogatási kérelem teljes, illetve részleges visszavonás iránti kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban benyújtható az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez.

 

Visszavonható

- a kérelem egésze (a kérelemben szereplő összes telepre/megvalósítási helyre és valamennyi támogatási egységre vonatkozó teljes visszavonás),

 

-  a kérelemben a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3-7. mellékletei szerint megjelölt egyes támogatási egységek, azaz

-               Gépbeszerzési tevékenységen belül a nyolcjegyű (1234-5678 formátumú) kóddal azonosított gép (Gép betétlap)

-               Épített és beépített technológia beruházás tevékenységen belül az öt- vagy hatjegyű kóddal azonosított támogatási egység (Technológia betétlap)

-               Telepi infrastruktúra-fejlesztésével kapcsolatos tevékenység keretében az ötjegyű kóddal azonosított támogatási egység, illetve azon belül az MVH Építési Normagyűjtemény alapján kétjegyű kóddal azonosított munkanem (Építési A betétlap),

 

illetve a felsorolt támogatási egységekhez  kapcsolódó mennyiség - gép darabszám, ÁE-ben kifejezett állatlétszám, illetve összeg – beruházás tervezett kivitelezési költsége, munkanemre tervezett beruházási költség (részleges visszavonás).

 

Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím esetében

 

Támogatási kérelem teljes, illetve részleges visszavonása iránti kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban benyújtható az ügyfél székhelye/lakhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez.

 

Visszavonható

- a kérelem egésze (a kérelemben szereplő összes támogatási egységre vonatkozó teljes visszavonás),

 

      -  a kérelemben megjelölt egyes támogatási egység(ek), azaz a nyolcjegyű (1234-5678 formátumú) kóddal azonosított gép, a hozzá(juk) kapcsolódó mennyiség (gép darabszám), illetve összeg (tervezett beszerzési ár)  (részleges visszavonás)

 

Mindkét jogcím tekintetében

 

A támogatási kérelem részleges visszavonásával egyidejűleg kötelezően módosítandók a pénzügyi tervnek kizárólag a visszavonással érintett adatai – elszámolás ütemezése adatblokk, eszközök és források (tőketartalék) összege, stb. – a módosító kérelem formanyomtatványának kitöltése és benyújtása révén.

 

A támogatási kérelemben a támogatási alapra, illetve összegre nézve megadott adatok változtatása [pl. a kérelemben megjelölt támogatási egység helyett másik támogatási egység megjelölése, a kérelemben megjelölt megvalósítási hely helyett másik megvalósítási hely megjelölése, a támogatási egységhez kapcsolódó mennyiség (gép darabszáma, ÁE-ben kifejezett állatlétszám, stb.), illetve összeg (tervezett kivitelezési/beruházási költség) növelése, a pontozási szempontokra vonatkozó adatok megváltoztatása – úgy, mint vállalt létszám módosítása, csökkent munkaképességű foglalkoztatására vonatkozó nyilatkozat, termelői csoporttagságról szóló, cigány önkormányzati, tenyésztési hozzájárulás befizetési igazolás utólagos megküldése] módosításnak számít. A 2007. évi XVII. tv. 42. § értelmében a kérelem módosítása a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően nem lehetséges.

 

A 2007. évi XVII. tv. 9. § m) pontjában meghatározott nyilvánvaló hiba javítása – „Az ügyfél által benyújtott kérelemben, pályázatban feltüntetett adatok olyan egyértelmű hiányossága vagy hibája, amely a kérelem, vagy a pályázat más adataiból vagy más, a végrehajtási feladatokat ellátó szervezet által közvetlenül elérhető nyilvántartásból származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható, kivéve a kérelem hitelességét befolyásoló hiányosság (aláírás, bélyegző lenyomat stb.)” - az eljárás során bármikor lehetséges.

 

A kérelem helyesbítésére akkor kerülhet sor, amennyiben a támogatás tárgyában olyan változás következik be, amelyet adott esetben egy hatósági aktus idézett elő – például: telekhatárok pontosítása).

 

Nem nyújtható be visszavonási kérelem:

 

-         helyszíni ellenőrzésről/szemléről való tudomásszerzést követően a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan,

-         a helyszíni vagy adminisztratív ellenőrzést követően amennyiben az ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel.

 

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt

 

-        az igény benyújtására jogosult nem írta alá;

-        nem az igény benyújtására jogosult személy terjesztette elő;

-        az előterjesztésre nyitva álló határidőt követően nyújtották be.

 

 

III. Közlemény kapcsolódó mellékletei

 

A támogatási kérelem visszavonására szolgáló formanyomtatványok letölthetők a www.mvh.gov.hu honlapról, illetve beszerezhetők az MVH megyei kirendeltségeinek ügyfélszolgálatain.

 

a. Az állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében benyújtott támogatási kérelem visszavonására vonatkozó formanyomtatványok és kapcsolódó dokumentumok:

 

-        D0238-01 Állattartó telepek korszerűsítése támogatási kérelem visszavonása (lásd 1. sz. mell.);

-        D0045-02 Módosító kérelem - Támogatási kérelem – Pénzügyi terv I – SFH betétlap 2007 (lásd 3. sz. mell.)

-        D0046-02 Módosító kérelem - Támogatási kérelem – Pénzügyi terv II – Pénzügyi terv (lásd 4. sz. mell.)

-        Kitöltési útmutató az EMVA Állattartó telepek korszerűsítése támogatási kérelem visszavonási kérelemhez (lásd 5. sz. mell.)

-        Kitöltési útmutató a Pénzügyi terv I-II. Módosító lapokhoz az „EMVA” jogcímek keretében benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan (lásd 7. sz. mell.)

 

b. Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím keretében benyújtott támogatási kérelem visszavonására vonatkozó formanyomtatványok és kapcsolódó dokumentumok:

 

-        D0138-01 Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatási kérelem visszavonása (lásd 2. sz. mell.)

-        D0046-02 Módosító kérelem - Támogatási kérelem – Pénzügyi terv II – Pénzügyi terv (lásd 4. sz. mell.)

-        Kitöltési útmutató az EMVA Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése visszavonási kérelemhez (lásd 6. sz. mell.)

-        Kitöltési útmutató a Pénzügyi terv I-II. Módosító lapokhoz az „EMVA” jogcímek keretében benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan (lásd 7. sz. mell.)

 

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a támogatási kérelem visszavonására vonatkozó, a kitöltést segítő Kitöltési útmutatót.

 


 

IV. Kapcsolódó jogszabályok

 

-        A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

-       A Bizottság 2004. április 21-ei 796/2004/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

-        A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

-        A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

-        92/2007. (VIII.24.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról

 

 

V. A közlemény hatálya

 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.


További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán.

 

Budapest, 2007. augusztus „24.”

 
Margittai Miklós
elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek