59/2006 (VI.23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

59/2006 (VI.23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Módosított
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:41

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatás igénybevételéről

I. A támogatásban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó a Tanács 319/2006/EK rendelete, a Bizottság 660/2006/EK rendelete, valamint a Bizottság 659/2006/EK rendelete alapján az intézkedésben csak az termelő személy, szervezet vehet részt, aki/amely a 86/2004 (V. 15.) FVM rendeletben, a 18/2005. (III. 18.) FVM rendeletben, valamint az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget tett, valamint az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett.

II. A támogatásban részesülők köre, a támogatás mértéke és kiszámítás módja

A támogatásra azok a termelők jogosultak, akik a következő feltételeknek megfelelnek:

  • A tárgyévben a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra jogosultak;
  • A referencia időszakban répaszállítási jogosultsággal, vagy Szlovénia cukor kvótája alapján szerződéssel rendelkeztek;
  • A cukorrépa szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítették.

Támogatás mértéke:

x = támogatás mértéke

a = a pályázó szállítási jogának mértéke 2004. július 1-én (tonna) / Szlovéniába termelőknél a 2004/2005. évi szerződött mennyiség (tonna)

b = a pályázó szállítási jogának mértéke 2005. július 1-én (tonna) / Szlovéniába termelőknél a 2005/2006. évi szerződött mennyiség (tonna)

c = a termeltetési szerződés alapján leszállított „A” és „B” cukorrépa mennyisége a 2004/2005 gazdasági évben (tonna)

d = a termeltetési szerződés alapján leszállított „A” és „B” cukorrépa mennyisége a 2005/2006 gazdasági évben (tonna)

e = összes igényelt mennyiség (tonna)

f = az egy évben kiosztható támogatás összértéke

Kiszámítás módja:

x = (a+b+c+d)/4/e*f

III. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatásban az a mezőgazdasági termelő részesülhet, aki:

  • Támogatási kérelmet nyújt be;
  • Tárgyévben egységes területalapú támogatásra jogosult (2004/2005, 2005/2006 gazdasági évben);
  • Rendelkezik a támogatáshoz szükséges igazolásokkal.

IV. A támogatási kérelem és benyújtásának módja

A támogatási kérelem tartalma:

  • Területalapú támogatáshoz kapcsolódó cukortámogatás Igénylő lap (K0611)
  • A K0611 Igénylő lap 4. pontjában felsorolt igazolások és mellékletek

A mellékletek között szereplő „Egyéb, a jogosultságot igazoló irat” a következők lehetnek:

  • Hagyatékátadó végzés
  • A jogutód nélküli megszűnést igazoló cégbírósági végzés

Az Igénylő lapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

A támogatási kérelmet és azok mellékleteit az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton. A kérelmet célszerű tértivevényes küldeményként postára adni.

A benyújtás határideje:

2006. június 30.

A támogatási kérelem fenti határidőt követően még 25 naptári napig (2006.július 25.) benyújtható (késedelmes benyújtás), de ebben az esetben a jogosult támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. Az e határidőn túl benyújtott kérelmeket az MVH elutasítja.

A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

1385 Budapest 62. Pf.: 867.

VII. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

- A Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról;

- A Tanács 319/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról;

- A Bizottság 660/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet a IV: és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról;

- A Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról;

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

- Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet;

- a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004.

(IV.9.) FVM rendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet;

- Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet;

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2006. június hó 23 nap.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek