Vissza 54/2012 (IV. 3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

54/2012 (IV. 3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2012.04.04 16:26

a 2012-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről

 

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet szerint támogatásra csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) jogosult, aki/amely betartja a rendelet előírásait, továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) előírt regisztrációs kötelezettségének - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg - eleget tesz.

 

II. A támogatás igénybevételének alapfeltételei

 

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a termelő az MVH eljárási törvény szerint mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" legyen nyilvántartásba véve, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg jelentse be a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését is.

 

Amennyiben a termelő nem rendelkezik regisztrációs számmal, vagy mint „pénzügyi kapcsolattal nem rendelkező ügyfél" vették nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételt (a G001 számú nyomtatványon), illetőleg fizetésiszámla-számának, valamint a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítésének bejelentésével a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (a G002 számú nyomtatványon) legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérheti az MVH-tól.

 

Amennyiben az ügyfél a kérelem benyújtásakor nem mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" szerepel a nyilvántartásban, továbbá legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem nyújt be a nyilvántartásba vételre vagy a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására alkalmas kérelmet, a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését nem jelenti be, az intézkedésben való részvételre irányuló kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el  kell utasítani.

 

A G001 és G002 számú nyomtatványt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani. A nyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlap Ügyfélnyilvántartás menüpontjából.

III. A támogatás igénybevételének speciális feltételei

 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

§  juh fajú;

 • nőivarú;
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves, vagy legalább egyszer ellett (anyajuh).

A támogatásra az a termelő jogosult, aki

§  az előírt időszakban az MVH által rendszeresített nyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be;

§  a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;

§  a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszak utolsó napját követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);

§  a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének megváltoztatását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti az MVH által rendszeresített nyomtatványon;

§  gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról;

§  gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre;

§  gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő bármely be- és kiszállítást is;

§  a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének tartójaként szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben;

§  rendelkezik regisztrációs számmal, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be;

 • bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;

§  rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben (a devizanem megjelölésével együtt);

§  regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek is kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll.

A kérelmet benyújtó termelő tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmező által tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, továbbá, hogy kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használ fedeztetésre, valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ), illetve annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.

Támogatási jogosultság

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amely alapján a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás megállapítható, illetve kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege. A 2012. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2011. évi támogatási határozat tartalmazza.

IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A K12100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást kíván igénybe venni.

 

A K12100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

A K12100 Támogatási kérelmet 2012. április 4. és 2012. május 3. között lehet benyújtani.

A május 3-a után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

 

 

V. Támogatási jogosultság igénylése

A K12100 Támogatási kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.

Az MVH a beérkezett jogosultság iránti igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint (30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. §) sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

VI. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok

A 2012-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok az alábbiak:

 

 • K11101 Módosító lap
 • K0707 Átruházási kérelem
 • K0708 Vis maior bejelentőlap
 • K0709 Visszavonási kérelem.

 

Ezeket a nyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni, a kérelmek benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére" c. dokumentum ad bővebb tájékoztatást.

VII. A közlemény mellékletei

 

 • Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. számú melléklet)
 • K12100 Támogatási kérelem (2. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K12100 Támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
 • K12101 Módosító lap (4. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K12101 Módosító laphoz (5. számú melléklet)
 • K0707 Átruházási kérelem (6. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (7. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (8. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (9. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (10. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (11. számú melléklet)

 

 

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok

 

 • A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet");
 • A Bizottság 1121/2009/EK rendelete (2009. október 29.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
 • A Bizottság 1122/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Hazai jogszabályok

 • 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről;
 • 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről (támogatási rendelet);
 • 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (juh ENAR rendelet);
 • 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről (a 2010. január 1. előtt született állatok jelölése vonatkozásában);
 • 44/2007. (VI.8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról;
 • 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;
 • 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről.

IX. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a 2011-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 66/2011. (IV. 12.), továbbá annak módosításáról szóló 72/2011 (IV. 22.) MVH Közlemény hatályát veszti.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2012. április 3.

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek