Vissza 54/2005 (VI. 15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

54/2005 (VI. 15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2016.03.30 10:40

a felvásárolt intervenciós gabonakészletek raktárak közötti áttárolásról

I. Intervenciós gabonakészletek áttárolása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a felvásárolt intervenciós gabonakészletet az intervenciós tárolásra vonatkozó követelményeknek megfelelő raktárakban tárolja. Az MVH a raktárak üzemeltetőivel (a továbbiakban: raktározókkal) tárolási szerződést kötött. A tárolási tevékenység során szükségessé válhat bizonyos intervenciós gabonamennyiség raktárak közötti áttárolása, amelynek folyamatát a jelen Közlemény szabályozza.

II . Az áttárolás feltételei

Áttárolási kérelmét jelezheti bármely intervenciós raktározási szerződéssel rendelkező raktározó a raktár helye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségnél, amelynek a raktározási szerződése 30 napon belül lejár, vagy az áru állagmegóvása technikai okok miatt a továbbiakban biztonságosan nem oldható meg.

Az áttároláshoz szükséges raktárkapacitás biztosítása az MVH feladata. Intervenciós készletet átszállítani csak határozatlan idejű, standard raktározási szerződéssel rendelkező raktárba lehet. (A határozatlan idejű standard raktározási szerződést kötő raktározó élhet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti szerződésmódosítási lehetőséggel, ha raktárát kifejezetten áttárolás céljára kívánja felajánlani.)

Az áttárolás lebonyolításához szükséges fuvarozót az áttárolásban részvevő raktározók közös megegyezéssel választják ki. Az MVH a felmerült szállítási költségeket a fuvarozót megbízó raktározó részére a gabona felvásárlásakor alkalmazott referencia távolságok alapján átalány költséggel határozza meg.

Az áttárolási folyamat akkor kezdhető el, ha a kitárolás helyén a fogadó raktár, a kitároló raktár és az MVH képviselőinek jelenlétében vett reprezentatív minta alapján az áru minősége megfelel a Bizottság gabonafélék intervenciós ügynökségek által történő átvételére vonatkozó eljárások kialakításáról, valamint a gabonafélék minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendelete (a továbbiakban: EK Rendelet) szerinti intervenciós minőségi követelményeknek.

A fenti feltételek teljesülésének ellenőrzése után az áttárolás csak az MVH írásbeli jóváhagyását követően kezdhető el.

III. Az áttárolás megszervezése

Az MVH áttárolási értesítőt küld a fogadó, illetve a küldő raktárnak, amelyben tájékoztatást kapnak az áttárolásban résztvevő felek:

•  a kitároló és a fogadó raktár adatairól,

  • az átszállítandó tétel jellemző adatairól,
  • a tervezett mintavételezés idejéről,
  • a fuvarteljesítmény elszámolásához szükséges, az MVH által elfogadott átszállítási távolságról.

Az MVH az áttárolási értesítőhöz csatolja az áttárolási ütemterv üres formanyomtatványát, melyen a raktározók megállapodnak:

  • az áttárolás időpontjairól,
  • az áttárolandó mennyiségekről,
  • a szállítmányozás megszervezéséről,
  • a mérvadó mérlegelés helyéről.

A kitöltött ütemtervet aláírásukkal hitelesítik és megküldik a raktárak helye szerint illetékes megyei kirendeltség(ek) részére.

IV. A minőségellenőrzés menete

Az átszállítást megelőzően a kitároló raktár telephelyén az áttárolandó árut a kitároló raktár és a fogadó raktár, valamint a telephely szerint illetékes megyei MVH kirendeltség ellenőrei, (vagy azoknak megbízottjai), együttesen, az intervenciós felvásárlásra vonatkozó előírások szerint megmintázzák. A mintát három részre kell osztani. A lezárt és lepecsételt minták egyike az MVH tulajdona, amelyet vizsgálat céljából GAFTA laboratóriumba juttat el. A fennmaradó egy-egy minta a küldő, illetve a fogadó raktárt illeti meg. A minőségvizsgálatot az MVH rendeli meg.

A kitároló raktárnak a minőségvizsgálati eredmény alapján kell elszámolnia. A fogadó raktárnak ezt a minőséget kell elfogadnia, mivel az áttárolt áru minőségét az MVH a kitároló raktárban együttesen vett minta minőségi paraméterei szerint tartja nyilván.

A közös mintavételezéskor nem tapasztalható, de a szállítás folyamán észlelt állaghibák miatt a fogadó raktárban a tétel visszautasítható. Amennyiben az áttárolás ennek ellenére tovább folytatódik, az állaghiba fogadó raktárbeli elhárításának költsége a kitároló raktárt terheli.

Minőségi hiányosságok miatt az MVH a raktározási szerződés 6.f ) pontjában meghatározott intézkedést csak abban az esetben alkalmaz, ha az érintett tétel minőségi áttárolás előtti mintavételezés alapján kapott minőségi paraméterei nem érik el az EK Rendeletben rögzített minimális minőségi követelményeket.

V. Az átszállítás folyamata

Az átszállítás kizárólag az MVH jóváhagyását követően kezdhető meg. A jóváhagyás feltétele a hiánytalanul beküldött átszállítási ütemterv és a fent meghatározott minőséget igazoló tanúsítvány.

Az átszállítás teljes folyamata az MVH ellenőreinek (vagy megbízottjainak) jelenlétében zajlik, amelyről átszállítási jegyzőkönyv készül. A mérvadó mérlegelés helyén a mérlegelést végző raktározó a szállítmányonkénti mérlegjegyeket a jelenlévő MVH ellenőrrel ellenjegyezteti és egy példányát részére átadja.

A mérvadó mérlegelés helyén készített átszállítási jegyzőkönyvet az átszállítás befejeztével mindkét raktár képviselőjének aláírásával hitelesíteni kell, amely jegyzőkönyv a későbbi elszámolások és teljesítésigazolások alapbizonylatát képezi.

Az átszállítás követően a mérvadó mérlegelés helyén készített átszállítási jegyzőkönyv alapján az S0001 és az S0002 típusú készletjelentések (2. számú melléklet) kitöltése mindkét raktározó részére kötelező. Ezen készletjelentések az átszállítás befejezését követő munkanapon 10.00 óráig történő beküldésével a raktározási szerződésben meghatározott jelentési kötelezettség teljesítettnek minősül.

VI. A teljesítmények elszámolása

Az MVH a raktározási és árumozgatási díjat az intervenciós raktározási szerződésben meghatározott módon és mértékben fizeti a mérvadó mérlegelés helyén készített áttárolási jegyzőkönyvben rögzített, áttárolt készlet mennyisége alapján.

A fuvarozási költségtérítés a raktározási és árumozgatási díj részét képezi és a szállítmányozást szervező, azaz az átszállítási ütemtervben megnevezett raktározó számolhatja el, az áttárolt készlet mennyisége és az áttárolási értesítőben közölt referencia távolság alapján. Az átalánydíj mértéke 15 Ft/t/km + 25% ÁFA. A szállítást szervező raktározónak - a raktározási és árumozgatási díjjal együtt - számlát kell a szállításról kiállítania.

Az intervenciós raktározási szerződésben meghatározott mértéken felüli hiány és a minőségromlás miatti szankció alkalmazására az intervenciós raktárbérleti szerződésben rögzítettek az irányadóak.

VII. Kapcsolódó jogszabályok

- A Bizottság 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós ügynökségek által történő átvételére vonatkozó eljárások kialakításáról, valamint a gabonafélék minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról,

- a gabona és rizs intervenciójáról szóló 66/2004. (IV. 29.) többször módosított FVM rendelet,

- az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekről szóló 67/2004. (IV.29.) többször módosított FVM rendelet.

VIII. További információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. Szerződésmódosítás formanyomtatványa

2.a. Készletjelentés főlap (S0001 adatlap)

2.b. Készletjelentés betétlap (S0002 adatlap)

A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu , weboldal „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu , a www.fvm.hu , illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1)-3743-603, és az (1)-3743-604 telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2005. június 15.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek