Vissza 51/2007 (VII. 16.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

51/2007 (VII. 16.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.05 14:46

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó kísérő intézkedések szabályai, és a Tanács 1999. május 17-i, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK rendelete, továbbá a Bizottság 2004. április 29-i, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 817/2004 EK rendelete alapján az intézkedésben az vehet részt, aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, egy példányban nyújtható be a jelen közlemény 5. melléklete szerinti G001 számú nyomtatványon, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kérelmező székhelye/lakhely szerint területileg illetékes megyei kirendeltségénél. A megyei kirendeltségek listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.


II. A támogatás igénybevételének feltételei

A jogcím keretében a 2007. január 1. – december 31. időszakra vonatkozóan állatjóléti és –higiéniai célú jövedelempótló támogatás vehető igénybe. A támogatási jogosultság alapját képező állatfajok üzemméret korlát megkötés nélkül az alábbiak:

- szarvasmarha állatfajon belül a borjú (6 hónapos korig) korcsoport,

- sertés,

- tojótyúk.

A támogatás igénybevételének részletes feltételeit:

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 3-4. §, valamint

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társ-finanszírozott EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 8-12. § tartalmazza.


Felhívjuk figyelmét, hogy a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet többször módosult a 78/2005. (IX. 6.) FVM rendelettel, a 86/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel, a 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelettel, a 33/2006. (V. 2.) FVM rendelettel és a 62/2007. (VII. 13.) FVM rendelettel.


III. A támogatási kérelem benyújtása

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételéhez támogatási kérelmet az MVH által jelen közlemény útján rendszeresített formanyomtatványokon, a támogatási kérelemben megjelölt tartási hely szerint területileg illetékes megyei MVH kirendeltségre (6. számú melléklet) postai úton kell benyújtani egy példányban.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő: 2007. július 16. - 2007. augusztus 31.


IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok

A támogatási kérelem formanyomtatványai beszerezhetőek az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról.

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatással kapcsolatos támogatási kérelemcsomag formanyomtatványai:

- EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatás - támogatási kérelem főlap (R4071) 1. számú melléklet szerint

- EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfeleléshez nyújtott támogatás - jövedelempótló betétlap (R4072) 2. számú melléklet szerint

A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a 3. számú melléklet szerinti kitöltési útmutatót!

Csatolandó mellékletek:

A kérelemben megjelölt tartási hely működését, illetve ott állattartási tevékenységet engedélyező hatósági okiratok hitelesített másolata, ennek hiányában a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal tartási hely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által kiállított igazolás arról, hogy nyilvántartásukban a tartási hely önálló állategészségügyi egységként szerepel;

Amennyiben a fenti okirat nem a támogatásra jogosult nevére szól, akkor az okirat eredeti jogosultjának hozzájárulása a tervezett beruházáshoz.

Földhivatal által kiállított helyszínrajz, vagy térképmásolat a tartási hely elhelyezkedéséről;

Kérjük, hogy a helyszínrajzon, illetve térképmásolaton rajzolja be a tartási hely pontos elhelyezkedését, illetve azonosítsa be (körülrajzolással, és egyértelmű sorszámozással) az állatok tartására szolgáló állattartó létesítményeit. A jelöléssel kapcsolatban további tájékoztatást a Kitöltési útmutatóban talál.

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal tartási hely szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által kiállított igazolás arról, hogy a tartási hely maradéktalanul megfelel a 32/1999. (III. 31.) FVM rendeletben foglalt alapvető állatjóléti szabályoknak. (4. számú melléklet)

 

V. A támogatási kérelmek elbírálása

Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A támogatási kérelmekről az MVH a benyújtási határidő lejártát követő hivatali eljárás során határozatot hoz, és a – döntés tartalmától függően jóváhagyott – támogatási összeget a jogosult számlájára utalja.

Amennyiben a támogatási intézkedésre rendelkezésre álló forrásnál nagyobb összegű igény kerül benyújtásra, úgy az Irányító Hatóság döntése alapján az MVH a rendelkezésre álló forrás szerint az igényelt támogatási összegeket arányosan visszaosztja, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból - az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 1320/2006/EK bizottsági rendelet 4. és 7. cikkében foglaltak szerint - kifizeti.

 

VI. Közlemény kapcsolódó mellékletei

- Támogatási kérelem főlap (R4071) (1. számú melléklet);

- Jövedelempótló betétlap (R4072) (2. számú melléklet);

- Kitöltési útmutató (3. számú melléklet);

- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága által kiállítandó, MVH által rendszeresített formanyomtatvány jövedelempótló támogatáshoz (4. számú melléklet);

- Ügyfél-regisztrációs lap (G001) (5. számú melléklet);

- MVH megyei kirendeltségeinek címei (6. számú melléklet).

VII. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

- a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- a Bizottság 2001. december 11-ei 2419/2001/EK rendelete a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel az egyes közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

- a Bizottság 2006. szeptember 5.-i 1320/2006/EK rendelete a 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról;

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társ-finanszírozott az EU környezetvédelmi, állatjóléti és állathigiéniai előírásoknak való megfelelés elősegítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet;

- a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet;


További információk a
www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.europa.eu.int weboldalakról tölthetők le.


Budapest, 2007. július 16.


Margittai Miklós
elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek