5/2006 (I. 10.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

5/2006 (I. 10.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.10.30 11:21

a gabonafélék intervenciós tárolásáról

I. A közösségi gabonaintervencióról

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében működtetett gabonaintervenció célja a gabona termékpályán a túltermelés okozta termékfelesleg piacra jutásának megakadályozása. A közösségi intervenciós intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a Magyarországon felajánlott áru megvásárlását, az intervenciós készletek tárolását és értékesítését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el. A gabonaintervenció keretében felvásárolt készletek tárolásáról az MVH a − közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő − raktárak tulajdonosaival, bérlőivel vagy üzemeltetőivel kötött szerződések alapján gondoskodik.

II. Az intervenciós tárolásban való részvétel feltételei

1. Ajánlatot nyújthat be az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely olyan raktár/közraktár tulajdonosa, üzemeltetője vagy bérlője (a továbbiakban együttesen: Raktár-felajánló), amely megfelel az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekről szóló hatályos FVM rendeletben megállapított előírásoknak, valamint jelen közlemény 1. számú mellékletében foglaltaknak. Az ajánlattételnek nem feltétele az üres raktár, de a szerződés megkötésének a napján a bent lévő intervenciós gabonaféléket (durumbúza, árpa, közönséges búza, cirok, kukorica) intervencióra fel kell ajánlani, minden egyéb árut a raktárból ki kell tárolni.

2. A műszaki-technikai feltételek mellett a Raktár-felajánlónak rendelkeznie kell a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti ügyfél-regisztrációs számmal (a regisztrációs kérelem legkésőbb az ajánlattal egyidejűleg, két példányban nyújtható be a G001 számú nyomtatványon).

3. Raktározási szerződés csak abban az esetben köthető, amennyiben legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a Raktár-felajánló igazolja, hogy a tárolással és a tárolt termék folyamatos minőség-megóvásával kapcsolatos, valamint Ő vagy az alkalmazásában álló és a tárolási tevékenységet végző személy(ek), a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott tanfolyamon részt vett és megszerezte a vonatkozó képesítő tanúsítványt vagy közép/felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.

Az intervenciós tárolásra felajánlott raktárakat az MVH adminisztratív úton és a helyszínen is ellenőrzi.

III. Az intervenciós tárolásra vonatkozó ajánlat benyújtása

1. Az ajánlatot a 2. számú melléklet (I0032, I0033) szerinti formanyomtatványon, az alább felsorolt mellékletek csatolásával kell benyújtani a telephely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez postai úton ( tértivevényes küldeményként javasolt).

Kizárólag olyan ajánlat fogadható el, amelyet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon és a 3. számú mellékletben meghatározott módon nyújtottak be. Az eltérő módon vagy formában elkészített, illetve benyújtott ajánlatot az MVH elutasítja.

2. Abban az esetben, ha intervencióra felajánlott raktárban tárolt gabonát is felajánlják az MVH-nak intervenciós felvásárlásra, akkor a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról szóló hatályos MVH Közlemény 2. számú melléklete szerinti (I0078) formanyomtatványt is be kell nyújtania a telephely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez.

3. A raktárkapacitás ajánlati formanyomtatványához minden esetben mellékelni kell:

•  Tulajdoni lap másolatát,

•  Gazdasági társaság esetében cégbírósági bejegyzés másolatát és az aláírási címpéldányt,

•  Bérlés esetén a bérleti szerződés másolatát és a bérbeadó zálogjogról való lemondó nyilatkozatát,

•  Alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozóval kötött megállapodást,

•  A telep általános helyszínrajzát,

•  Tároló méreteit bemutató vázlatos rajz,

•  A kapacitások és berendezések leírását,

•  Számítástechnikai nyilvántartás leírását,

•  Közraktár esetén a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot,

•  A telepre kötött felelősség és vagyonbiztosítás, illetve befizetésének igazolása.

A hiányos ajánlat benyújtóját az MVH hiánypótlásra szólítja fel, amelyet a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

4. A már korábban raktárjóváhagyó határozattal (és lejárt szerződéssel) rendelkezőknek, nem kell új raktárkapacitás felajánlást benyújtani, azonban szerződéskötési szándékukat az MVH felé írásban vagy telefonon jelezni kell.

IV. Helyszíni ellenőrzés

Az adminisztratív ellenőrzés során megfelelőnek minősített felajánlásokban megjelölt raktárakat az MVH a műszaki, technológiai és készlet-nyilvántartási szempontokat figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyszínen ellenőrzi, amelynek időpontjáról a Raktár-felajánlót előzetesen írásban értesíti.

Közraktári kapacitás felajánlás esetén helyszíni ellenőrzés helyett az MVH feltételesen elfogadja a közraktár által benyújtott, jelen közlemény 4. számú mellékletében meghatározott nyilatkozatot, arról hogy a felajánlott raktár megfelel a jelen közlemény 1. számú mellékletében meghatározott minimum követelményeknek. A Közraktár telephelyén az MVH a gabona átvételét követő 45 napon belüli ellenőrzi, hogy a felajánlott tárolók megfelelnek-e az intervenciós minimum követelményeknek. Amennyiben a tárolók nem felelnek meg a közleményben meghatározott követelményeknek, az MVH a szerződést felmondja azzal, hogy a Közraktár köteles az ebből adódó többletköltséget az MVH részére megtéríteni.

V. A raktárak intervenciós tárolásra történő jóváhagyása

1. Jelen közlemény 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő raktárakat az MVH határozatlan időre jóváhagyja és kiállítja a raktár minősítéséről szóló jóváhagyó határozatot . Azon Raktár-felajánlók, akiknek raktára csak a minimum szintnek felel meg feltételes jóváhagyó határozatot kapnak, azon raktárak melyek az emelt szintű követelményeknek is megfelelnek standard jóváhagyó határozatot kapnak. Ha az ajánlattevő a Közraktár, akkor az általa felajánlott raktárakat az MVH az ajánlat és az 1996. évi XLVIII. törvényben meghatározott közraktári felelősség alapján feltételesen jóváhagyja. A jóváhagyást az MVH visszavonja, amennyiben az intervenciós tárolás feltételei megváltoztak a jóváhagyott állapothoz képest. A jóváhagyás visszavonásából származó jogkövetkezmények (pl. az intervenciós tárolási szerződés megszűnése) a Raktár-felajánlót terhelik.

2. Az Raktár-felajánló az intervenciós tárolásra vonatkozó ajánlatát a raktározási szerződés megkötéséig visszavonhatja . Az ajánlat visszavonása nem érinti a raktárakat jóváhagyó határozat érvényességét . Amennyiben az ajánlatát a Közraktár vonja vissza, akkor a feltételes jóváhagyás érvényét veszti. A Raktár-felajánlónak az ajánlat visszavonásáról szóló írásbeli nyilatkozatát az MVH illetékes Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtania, postai úton (tértivevényes küldeményben javasolt).

3. Az MVH kizárólag jóváhagy ó határozattal rendelkező raktárakkal köt intervenciós tárolási szerződést.

VI. Raktárszerződés

1. Az MVH a raktárra vonatkozó jóváhagyó határozatában megadott adatok alapján a Raktár-felajánló kérelmének és a piaci szükségleteknek megfelelően a Raktár-felajánlóval szerződést köthet. Szerződés köthető a felajánlottnál kisebb telepi tárolókapacitásra is, de kizárólag az egyes tárolók (silók, csarnoktárolók, tárházak) teljes kapacitására. Egy adott tároló részbeni szerződése nem lehetséges. Az MVH által alkalmazott raktárszerződések mintáját jelen közlemény 5 . számú, 6. számú, 7. számú és 8 . számú mellékletei, valamint a 9. számú általános szerződési feltételek tartalmazzák :

5. számú melléklet : határozatlan idejű „A” típusú szolgáltatói raktározási szerződés, melyet a szerződő felek bármelyike a szerződés kezdő időpontjától számított 1 év elteltével felmondhat. Ezen raktárakban a szerződés megkötésekor bent tárolt tételeket az MVH helyben maradóként (továbbiakban: in-situ) veszi át. Ezen raktárakba a szerződés megkötését követően csak az MVH engedélyével történhet beszállítás. Az MVH a rendelkezésre bocsátott, de igénybe nem vett tárolóterek után rendelkezésre állási díjat fizet.

6. számú melléklet: határozott idejű – de minimum 6 hónapig tartó – „B” típusú felajánlói szerződés arra az esetre, ha a raktárfelajánló a raktárban tárolt gabonát is felajánlja intervenciós felvásárlásra. Feltétele, hogy a gabona felajánlója és a raktár üzemeltetője ugyanaz a személy legyen. Csak in-situ áruátvétel lehetséges, beszállításos nem. Az MVH ebben az esetben nem fizet rendelkezésre állási díjat.

7. számú melléklet: határozott idejű – a 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet szerint érvényes, de legalább 2006. augusztus 29-ig tartó – „C” típusú közraktári szerződés, melyet az MVH a Közraktárral, mint raktárfelajánlóval köt. Ebbe a kategóriába csak művi közraktári telepek tartozhatnak, a saját tulajdonú telepek nem. A közraktár az MVH nevében jár el gabonaátvétel esetén. Csak helyben történő áruátvétel lehetséges, beszállításos nem. Az MVH ebben az esetben nem fizet rendelkezésre állási díjat.

8. számú melléklet: határozatlan idejű „D” típusú stratégiai szerződés, melyet a szerződő felek bármelyike a szerződés kezdő időpontjától számított 2 év elteltével felmondhat. Csak olyan standard jóváhagyó határozattal rendelkező raktárak esetében köthető, akik rendelkeznek a hosszú távú raktárbérletekre vonatkozó kérelemről szóló 76/2005. (VII.14.) számú MVH közlemény szerinti szándéknyilatkozattal, vagy hosszú távú szerződés megkötésére jogosító jóváhagyó határozattal. Ezen raktárakban a szerződés megkötésekor bent tárolt árut az MVH in-situ veszi át. A szerződés megkötését követően csak az MVH engedélyével történhet beszállítás. Az MVH a rendelkezésre bocsátott, de igénybe nem vett tárolóterek után rendelkezésre állási díjat fizet.

2. Az MVH szerződéskötésre, illetve intervenciós gabonakészlet tárolására elsősorban olyan jóváhagyott raktárakat választ ki, amelyek az 1. számú mellékletben meghatározott emelt szintű követelményeknek is megfelelnek.

3 . Az intervenciós tárolásra felajánlott raktárak névleges tárolókapacitása és a bennük tárolható gabona tényleges tömege között – a betárolt áruféleségtől, annak fajtájától, minőségétől, fajsúlyából adódóan – eltérés lehet. Az MVH jóváhagyó határozatát és a raktározási szerződést a raktár névleges kapacitásának mértékéig állítja ki. A raktározási díjak számításának alapját az MVH központi készletnyilvántartása, azaz a ténylegesen betárolt gabona mennyisége jelenti, amely 20%-kal lehet több az intervenciós tárolásra felajánlott névleges raktárkapacitástól.

A szerződésminták letölthetőek az MVH internetes honlapjáról, valamint beszerezhetőek az illetékes megyei MVH Kirendeltségeknél.

VII. A gabona betárolása, illetve kitárolása

1. A gabona raktárba való beszállítása, a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról szóló hatályos MVH Közlemény alapján történik.

2. A gabona helyben történő (in-situ) átvétele a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról szóló hatályosMVH Közlemény szerint a raktár készletnyilvántartása alapján kerül sor, amennyiben

•  a raktár készletnyilvántartás tartalmazza

•  a mérlegelés során feljegyzett tömeget

•  a mérlegeléskori tényleges minőségi jellemzőket, és

•  adott esetben (ha történt) az esetleges átsilózást és az elvégzett kezeléseket (pl. gázosítás, stb.);

•  a mérlegelés nem történt 10 hónapnál régebben, melyet a raktárban rendelkezésre álló mérlegjegyek igazolnak;

•  a raktár üzemeltetője kijelenti, hogy a felkínált tétel minden tekintetben megfelel a készletnyilvántartásban szereplő adatoknak. A nyilatkozatot a helyszíni ellenőrzés során a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával kell megtenni.

Amennyiben az átvétel fentiek szerint történt és a helyszíni ellenőrzés során a készletnyilvántartás alapján feljegyzett, illetve a reprezentatív minta alapján meghatározott nedvességtartalom és/vagy idegenanyag-tartalom százaléka között különbség van, akkor az MVH a különbség figyelembe vételével kiigazított tömeget fogja átvenni. Az átvételi jegyzék kézhezvételét követően a raktár készletnyilvántartását aktualizálni kell. Az idegenanyag tartalom százaléka közötti különbséget csak a készletnyilvántartásban szereplő tömeg csökkentésénél lehet figyelembe venni.

A raktár készletnyilvántartást átvételkor a raktárban biztosítani kell.

Amennyiben fenti pontok valamelyike nem teljesül a raktárban található tételt az MVH mérlegeléssel, illetve a mérlegelés során képzett reprezentatív minták alapján megállapított minőségben veszi át.

3. Az intervenciós raktár üzemeltetője is átvehet gabonát - az MVH-val kötött külön megállapodás alapján - amennyiben a gabona intervenciójáról szóló hatályos FVM rendeletben foglaltak teljesülnek.

4. „C” típusú közraktári szerződéssel rendelkező Közraktári szerződés esetében a Közraktár veszi át a gabonát az MVH nevében eljárva.

5. Az intervenciós készletek áttárolása a felvásárolt intervenciós gabonafélék raktárak közötti áttárolásáról szóló MVH közlemény alapján történik.

6 . A raktárban tárolt intervenciós gabona mennyiségi és minőségi szempontból meg kell feleljen a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK rendeletnek .

7 . Az értékesítéskori kitárolás az MVH ellenőrei vagy megbízottjai jelenlétében zajlik. A Raktározó az áru átvételéhez és kitárolásához köteles a személyi és technikai feltételeket biztosítani.

8. A raktározóknak minden készletváltozásról jelentést kell küldenie az MVH részére a gabonaintervenciós készletjelentési formanyomtatványokról szóló hatályos MVH közlemény alapján.

VIII. Az intervenciós tárolás során elvégzendő tevékenységek és feladatok

Az intervenciós tárolás során elvégzendő tevékenységek és feladatok köre a jelen Közlemény mellékleteit képező szerződésekben vannak megfogalmazva.

A Raktár-felajánló köteles rendszeresen ellenőrizni a telepen tárolt intervenciós készleteket és elvégezni a tárolás során szükséges árukezeléseket. A Raktár-felajánlónak naprakész számítógépes nyilvántartást kell vezetnie az intervenciós készletekről, továbbá a szerződésben meghatározott időben és módon készletjelentéseket kell küldenie az MVH Megyei Kirendeltsége részére.

IX. Raktárellenőrzés

Az MVH az intervenciós raktárakat évente legalább egyszer – alkalmanként előzetes értesítés nélkül – ellenőrzi. A Raktár-felajánló köteles az MVH ellenőreit a raktártelepre beengedni, velük együttműködni, munkájukat segíteni, az ellenőrzéshez szükséges eszközöket a raktár biztosítja. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül és az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a Raktár-felajánló a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül köteles pótolni, illetve kijavítani. A kötelezettségek teljesítését az MVH ellenőrzi, a kötelezettségek elmulasztása szerződésszegésnek minősül, valamint a jóváhagyás visszavonását eredményezi.

X. Raktározási tevékenységgel kapcsolatos díjak

Az MVH az intervenciós raktárak részére a velük megkötött szerződés alapján raktározási díjat, rendelkezésre állási díjat, valamint egyszeri be- és kitárolási díjat fizet. A raktározási díj magában foglalja a tárolás folyamán az áru kezelésével kapcsolatos valamennyi költséget. A havi tárolási díj számításának alapját az MVH által – a készletmozgások bizonylatai alapján – vezetett központi készletnyilvántartás jelenti. A térítés tárgyidőszaka a betárolás napján kezdődik és az intervenciós raktárból történő kitárolással fejeződik be.

A Raktár-felajánlót illető díjak mértékét és kifizetési módját a raktár ozási szerződések tartalmazzák.

XI. Biztosítás

A Raktározó köteles felelősségbiztosítást, valamint a raktárban lévő intervenciós árura vagyonbiztosítást kötni, fizetni ennek költségeit és az MVH-t kedvezményezettként megjelölni.

XII. Egyéb rendelkezések

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és kihirdetésével egyidejűleg a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben történő intervenciós tárolásról szóló 79/2004. (XII. 1.) számú MVH Közlemény, illetve az azt módosító 85/2004. (XII. 22.) számú  és 74/2005. (VII. 13.) számú  MVH Közlemények, valamint a gabonafélék 2004/2005. gazdasági évben közraktárak bevonásával történő intervenciós tárolásról szóló 31/2005.(IV.11.) MVH Közlemény  eljárás technikai szempontból nincsenek tovább alkalmazásban.

XIII. Kapcsolódó jogszabályok

 • a Bizottság 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról
 • a Bizottság 1993.július 28-i 2131/93/EGK rendelete az intervenciós ügynökségek által tárolt gabonafélék értékesítési eljárások és feltételeinek megállapításáról
 • a Bizottság 1996. november 8-i 2148/96/EK rendelete a mezőgazdasági termékek intervenciós készleteinek felmérésére és monitoringjára vonatkozó szabályok megállapításáról
 • a Bizottság 1991. január 22-i 147/91/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek raktározása során bekövetkező mennyiségi veszteségekkel kapcsolatos tűréshatár meghatározásáról és rögzítéséről
 • a Bizottság 1989. június 12-i 1643/89/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek intervenciós raktározásához kapcsolódó árukezelési műveletek finanszírozására szolgáló átalányösszegek meghatározásáról,
 • a Tanács 1977. május 17-i 1055/77/EGK rendelete az intervenciós hivatalok által felvásárolt termékek raktározásáról és szállításáról
 • a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény
 • az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti, agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. Rendelet
 • a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.)

Korm. Rendelet

 • 59/2005. (VI.30.) FVM rendelet az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal

szembeni követelményekről

 • 101/2005. (X.28) FVM rendelet a gabona intervenciójáról,
 • 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról.

XIV. További információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: Az intervenciós gabonaraktárakkal szembeni követelmények

2a. és 2.b. számú melléklet: Felajánlási formanyomtatványok

3. számú melléklet: Kitöltési útmutató

4. számú melléklet: Közraktári nyilatkozat raktár felajánláshoz

5. számú melléklet: Határozatlan idejű szolgáltatói „A” típusú raktározási szerződés mintája

6. számú melléklet: Határozott idejű felajánlói „B” típusú raktározási szerződés mintája

7. számú melléklet: Határozott idejű közraktári „C” típusú raktározási szerződés mintája

8. számú melléklet: Határozatlan idejű stratégiai „D” típusú raktározási szerződés mintája

9. számú melléklet: Általános szerződési feltételek a raktározási szerződéshez

A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2006. január 10.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek