Vissza 45/2005 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

45/2005 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.12 16:49

a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eredetű etil-alkohol előállítóinak, forgalmazóinak, készlettulajdonosainak és felhasználóinak adatszolgáltatási kötelezettségéről

I. Az intézkedésre vonatkozó szabályozás

Az intézkedés célja, hogy a Közösség áttekintést kaphasson az etil-alkohol kereskedelem alakulásáról és elkészíthesse a 670/2003/EK tanácsi rendeletben előírt közösségi alkoholmérleget. A mérleg elkészítéséhez a tagállamoknak szabványos formátumban rendszeresen meg kell küldeniük a Bizottság részére az előállított, importált, exportált és értékesített alkohol mennyiségére, valamint a gazdasági év végén fennálló készletekre és a becsült termelésre vonatkozó adatokat. A közösségi mérlegnek tartalmaznia kell a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra vonatkozó adatokat egyaránt. A tagállamok legkésőbb a tárgyidőszak végét követő második hónap utolsó munkanapjáig megküldik az adatokat a Bizottság részére. Magyarországon a 6/2005. (I. 19.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek az előírt adatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal − illetve a felhasznált alapanyagok éves előállítására vonatkozó becslés esetében a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács − részére küldik meg. Az adatszolgáltatás módját e Közlemény határozza meg.

II. Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek

Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeteket a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 2. §. 2. pontja az alábbiak szerint határozza meg:

  • előállítók: azon szervezetek, amelyek meghatározott terméket állítanak elő ,
  • forgalmazók: azon szervezetek, amelyek a meghatározott termékeke kül- és belpiaci forgalmazását végzik ,
  • készlet tulajdonos: azon szervezetek, amelyek a meghatározott termékből készlettel rendelkeznek ,
  • felhasználók: azon szervezetek, amelyek a meghatározott termékeket felhasználják, termékeikbe beépítik .

III. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Az adatszolgáltatási kötelezettség − a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági eredetű alkohol esetében egyaránt − az alapanyag termelés adataira vonatkozóan

  • negyedéves termelési és értékesítés
  • éves előállításra vonatkozó becslési adatokra,

a felhasználói szektor onkénti, az export-import negyedéves adataira, valamint a készleten lévő termékek éves adataira terjed ki.

A felhasznált alapanyagok éves előállítására vonatkozó becslés adatait évente kétszer (január 31-ig és június 30-ig) a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanácshoz kell eljuttatni a 9. melléklet szerinti nyomtatványon, amely azokat a beérkezéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb február 15-ig, illetve július 15-ig beérkezően továbbítja az MVH részére.

A termelési, értékesítési, és export-importra vonatkozó adatokat minden negyedévet követő második hónap 15. napjáig beérkezően, illetve az éves készletre vonatkozó adatokat az évet követő második hónap 15. napjáig beérkezően az 1-8. mellékletek szerinti nyomtatványokon közvetlenül az MVH részére kell megküldeni az alábbi címre:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

1385 Budapest 62. Pf.: 867.

A nyomtatványok az (1) 219-45-11 fax-számra is megküldhetők.

Az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeteknek legkésőbb az adatszolgáltatás formanyomtatványainak benyújtásával egyidejűleg eleget kell tenniük a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek.

IV. Érintett termékek

  • ex 2207 10 00 nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal
  • ex 2207 20 00 etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal
  • ex 2208 90 91 nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban): l egfeljebb 2 literes
  • ex 2208 90 99 nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban): több mint 2 literes
V. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

VI. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Tanács 2003. április 8-i a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK rendelete

•  a Bizottság 2003. december 30-i mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelete

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet

•  a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok közösségi rendtartásával kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt feladatokról szóló 6/2005. (I. 19.) Korm. rendelet

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2005. május 26.

 

Margittai Miklós mb. elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek