42/2006 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

42/2006 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:30

Kedvezőtlen adottságú területek támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel feltételei

A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete alapján az intézkedésben az vehet részt , aki a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett . A regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg nyújtható be G001 számú nyomtatványon az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez ( 5. számú melléklet ) . Amennyiben a regisztrációs számot az ügyfél még nem kapta meg, a támogatási kérelemhez csatolni kell a G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

II. A támogatás igénybevételének feltételei

Nem nyújtható be új támogatási kérelem azokra a területekre, melyekre a 2004. és 2005. évben „Kedvezőtlen

adottságú területek” támogatási kérelmet nyújtottak be.

A kérelem tartalmának meg kell felelnie

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX.11.) FVM rendelet, valamint

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társ-finanszírozott kedvezőtlen adottságú területek támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004.(X.13.) FVM rendelet előírásainak.

A kérelem alapjául szolgáló területeknek olyan fizikai blokkban kell elhelyezkedniük, amelyek szerepelnek Közlemény 5. mellékletében. A melléklet a 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletében szereplő fizikai blokkok 2005. évi MePAR felújítás utáni utódblokkjait tartalmazza.

Olyan fizikai blokkban lévő területre, mely a mellékletben nem szerepel, nem fizethető ki KAT támogatás. A melléklet tartalmazza a megye és település nevet, melyhez a fizikai blokk tartozik, a blokkazonosítót és a jogosultság fajtáját (KAT19 illetve KAT20). Minden fizikai blokkazonosító egy településhez tartozik, aszerint, hogy a blokk meghatározó területe melyik település közigazgatási területén fekszik. Az egyes földterületek közigazgatási hovatartozása és az a település, amihez az adott blokk tartozik ennek következtében eltérhet! Ezt a listában való kereséskor kérjük vegyék figyelembe!"

A támogatás feltételeinek meghatározásáról szóló tájékoztatót a 6. számú melléklet tartalmazza. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlatról szóló tájékoztatót a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A támogatási kérelem benyújtása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségeire ( 5. számú melléklet ) postai úton kell benyújtani egy példányban .

Egy kérelmező a 2006. évi kérelem benyújtási időszak alatt csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelmet 2006. május 1-31. között lehet benyújtani.

IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok

A támogatási kérelem formanyomtatványai beszerezhetőek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségein, a falugazdászoktól, valamint letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról.

A kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelemcsomag formanyomtatványai:

- Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Támogatási kérelem Főlap (R7061) 2006 1. számú melléklet szerint

- Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Támogatási kérelem Betétlap (R7062) 2006 2. számú melléklet szerint

A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a „Kitöltési útmutató a kedvezőtlen adottságú területek támogatási kérelmének kitöltéséhez” című 4. számú mellékletet.

V. Blokktérképekkel kapcsolatos tudnivalók

A Támogatási kérelemhez nem kell egyedi blokktérképet csatolni.. Egyedi blokktérképet csak a kifizetési kérelemhez kell benyújtani, mely 2006. évtől az egységes területalapú támogatáshoz benyújtott térképekkel azonos.

VI. A támogatási kérelmek elbírálása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a rendelkezésre álló forrásnál nagyobb összegű támogatási igény kerül benyújtásra, az MVH rangsor alapján dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról.

A támogatási kérelmekről az MVH a benyújtási határidő lejártát követő hivatali eljárás során határozatot hoz.

VII. A kifizetések igénylése

A kifizetést a támogatásra jogosult ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával, az egységes területalapú támogatások formanyomtatványán igényelhetik. A kifizetési kérelmek benyújtásáról az MVH külön közleményben rendelkezik.

VIII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

•  Kedvezőtlen adottságú területek Támogatási kérelem Főlap (R7061) 2006 ( 1. számú melléklet)

•  Kedvezőtlen adottságú területek támogatás Támogatási kérelem Betétlap (R7062) 2006 ( 2. számú melléklet)

•  Kedvezőtlen Adottságú Területek Módosító és Visszavonó lap (R7065) 2006. (3. számú melléklet)

•  Kitöltési útmutató a Kedvezőtlen adottságú területek támogatás kérelmének kitöltéséhez ( 4. számú melléklet )

•  KAT támogatásra jogosult blokkok listája (5. számú melléklet)

•  Tájékoztató a kedvezőtlen adottságú területek támogatásról (6. számú melléklet)

•  Tájékoztató a Helyes Gazdálkodási Gyakorlatról (7. számú melléklet)

IX. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

•  a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. Törvény;

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

•  4/2004. (I.13.) FVM rendelet az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról;

•  Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet.

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX.11.) FVM rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfej1esztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés valamint az Európai mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló kedvezőtlen adottságú területek kompenzációs támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 151/2004.(X.13.) FVM rendelet;

További információk a www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu , www.europa.eu.int weboldalakról tölthetők le.

 

Budapest, 2006. május 1.

 

Margittai Miklós elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek