Vissza 41/2005 (IV.29.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

41/2005 (IV.29.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:51

Az egységes területalapú támogatás és a hozá kapcsolódó területalapú kiegészítő nemzeti támogatások kérelmének benyújtásáról

I. A támogatásban/ intézkedésben való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó a Tanács 1782/2003/EK rendelete, a Bizottság 1973/2004/EK rendelete, valamint a Bizottság 796/2004/EK rendelete alapján az intézkedésben csak az termelő vehet részt, aki/amely a 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet és a 28/2005. (IV. 1.) FVM rendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget tett.

 

II. A kérelemhez benyújtandó nyomtatványok és egyéb dokumentumok

1) A területalapú támogatási kérelemcsomag részét képező formanyomtatványok

 • Területalapú támogatások főlap (K0051)

A főlap tartalmazza a támogatás kérelmezőjére vonatkozó előnyomtatott törzsadatokat (ügyfél-regisztrációs szám, név, bankszámlaszám), a tanácsadó nevét és elérhetőségét, a csatolt Igénylő betétlapok (K0052/K0053) és mellékletek nyilvántartására vonatkozó adatokat, az engedményezés esetére kitöltendő bankszámlaszámot, a területalapú jogcímhez kapcsolódó egyéb támogatási igények megjelölését, valamint a termelő nyilatkozatait és aláírását.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Főlap utolsó oldalán a „RÖVID ÚTMUTATÓ” tájékoztató rész 4. pontja téves információt tartalmaz. A támogatás igényléséhez a dohány termesztés esetében nem kell mellékelni a termeltetési szerződést.

Főlap utolsó oldalán a „RÖVID ÚTMUTATÓ” tájékoztató részben, a „Határidők” között a 2005. június 10-i dátum téves! A helyes időpont: 2005. június 6.!

· Igénylő betétlap (K0052) – megszemélyesített

 

A K0052. számú megszemélyesített igénylő betétlapo(ka)t kizárólag azon termelők részére postázza az MVH, akik a 2004. évben már nyújtottak be területalapú támogatási kérelmet.

 

A megszemélyesített igénylő betétlap (K0052) tartalmazza a 2004. évi igénylések alapján összeállított területi adatokat, amelyek a termelő által 2004-ben hasznosított parcellákra vonatkoznak (blokkazonosító, parcellasorszám, parcella terület, hasznosítási kód). Az Igénylő betétlapon (K0052) lehetőség van előnyomtatott parcellaadatoknak a 2005. évi hasznosítás alapján történő módosítására, illetve a parcella teljes törlésére. Új parcellákat az Igénylő betétlap (K0052) hátoldalán lehet megadni. Az Igénylő betétlap (K0052) tartalmaz egy a támogatás alapjául nem szolgáló parcellákra vonatkozó rovatot is.

 

 

· Igénylő betétlap (K0053)

 

Ez a típusú Igénylő betétlap (K0053) a 2005. évi kérelem megszemélyesített Igénylő betétlapjához (K0052) hasonló elrendezésű formanyomtatvány, amely már nincs megszemélyesítve, vagyis a mezők üresek. E nyomtatványt tölthetik ki a 2004. évben területalapú támogatást nem igénylő termelők („új belépők”), de a nem megszemélyesített Igénylő betétlapot (K0053) lehet azokhoz a kérelmekhez csatolni, amelyek kitöltéséhez a megszemélyesített Igénylő betétlap (K0052) hátoldalán biztosított előre nem kitöltött kérelemsor helyek nem bizonyultak elegendőnek. Az Igénylő betétlap (K0053) szintén tartalmaz egy a támogatás alapjául nem szolgáló parcellákra vonatkozó rovatot is.

 

 

csatolandó mellékletek:

 

· Egyedi blokktérképek

Hasonlóan a tavalyi évben alkalmazott rendszerhez, a 2005. évben igényelt területekhez – az igénylés teljessége érdekében – csatolni kell a szükséges egyedi blokktérképeket!

Változást jelent a tavalyi évhez képest, hogy a 2004. évben területalapú támogatást igénylő termelők esetében az MVH az előző évben beküldött Egyedi blokktérképeket – a K0052. számú megszemélyesített Igénylő betétlap adatainak megfelelően – újra előállítatta és megküldi a termelők részére. Amennyiben az igényléshez további Egyedi blokktérképekre van szükség, azokat a termelő az Egyedi Blokktérkép Igénylő Lapon (G015T) igényelheti. Azonban, ha a termelő a kérelemben feltünteti azokat a mezőgazdasági parcellákat, melyekhez nem rendelkezik Egyedi blokktérképpel, az MVH a hiánypótlási eljárás során azokat kinyomtatja és postázza (ez esetben nincs szükség a G015T lap kitöltésére).

 

A 2004. évben területalapú támogatást nem igénylő termelők („új belépők”) a K0053. számú Igénylő betétlapon feltüntetett területek vonatkozásában az egyedi blokktérképeket az Egyedi Blokktérkép Igénylő Lapon (G015T) igényelhetik meg. Azonban, ha a termelő a kérelemben feltüntet olyan mezőgazdasági parcellákat (blokkokat), melyek kapcsán nem igényelt blokktérképet, az MVH a hiánypótlási eljárás során azokat kinyomtatja és postázza.

· Vetőmagcímke

A támogatás nyomtatványai mellékleteként a rostkender rostcélra történő termesztése esetén csatolni kell a termesztett fajtát igazoló vetőmagcímké(ke)t, vagy az(ok) másolatát/másolatait.

· Szerződések, igazolások

A támogatás nyomtatványai mellékleteként a rostkender rostcélra történő termesztése esetén csatolni kell az elsődleges feldolgozóval kötött szerződést. A dokumentum a kérelemmel együtt, vagy legkésőbb 2005. június 15-ig kell az MVH részére benyújtani.

A tavalyi évtől eltérően 2005-ben a dohány termesztése esetén az igénylést benyújtó termelőnek nem kell csatolnia a termelői csoporttal kötött szerződést (azt a termelői csoport postázza az MVH részére 2005. június 30-ig).

A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek parcellajegyzékét (a K0057. számú nyomtatványt) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében álló és a nemzeti kiegészítő támogatás igénylése alapjául szolgáló területet hasznosító termelőknek kell benyújtaniuk legkésőbb 2005. szeptember 15-ig. A betétlapra kell felvezetni az NFA által kiadott igazolás számát. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az NFA igazolásokat nem kell megküldeni az MVH részére.

A héjasgyümölcsűek nemzeti kiegészítő támogatás igénylése esetében a TÉSZ tagsági igazolást nem kell megküldeni az MVH részére!

2) A kérelemcsomag részét nem képező, de az igényléshez kapcsolható egyéb formanyomtatványok

· Módosító és visszavonó lap (K0054)

 

A Módosító és visszavonó lap (K0054) szolgál a termelő által már benyújtott kérelem adatainak módosítására, illetve visszavonására. Módosításnak minősül az új parcella kérelemhez történő csatolása, és a már bejelentett parcella hasznosításának megváltoztatása. A visszavonás vonatkozhat a teljes benyújtott kérelemre, vagy annak egy részére, illetve a bejelentett parcella területének csökkentésére.

 

 • Egyedi Blokktérkép Igénylő Lap (G015T)

Ezen a formanyomtatványon kell igényelni a támogatási kérelemcsomaghoz, változásvezetési kérelemhez szükséges Egyedi blokktérképeket.

 

· A Hasznosító személyében bekövetkező változást bejelentő lap (K0055)

 

A nyomtatvány szolgál a támogatásra bejelentett egy vagy több parcella tekintetében a hasznosító személyében bekövetkező változás bejelentésére.

 

· Vis maior esetet és kivételes körülményt bejelentő lap (K0056)

 

Ez a formanyomtatványt kell Vis maior és kivételes körülmény esetén benyújtani.

 


III. A közleményhez kapcsolódó mellékletek

A 2005. támogatási évben az alábbi formanyomtatványok használhatóak fel:

 

 • Tájékoztató a területalapú támogatási rendszerben támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. melléklet)
 • Területalapú támogatások főlap (K0051) (2. melléklet)
 • Területalapú támogatás igénylő betétlap (K0053) (3. melléklet)
 • Területalapú támogatás módosító és visszavonó lap (K0054) (4. melléklet)
 • A Hasznosító személyében bekövetkező változást bejelentő lap (K0055) (5. melléklet)
 • Vis maior esetet és kivételes körülményt bejelentő lap (K0056) (6. melléklet)
 • Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek parcellajegyzéke (K0057) (7. melléklet)
 • Kitöltési útmutató a (8. melléklet)
 • Kitöltési útmutató melléklete (Hasznosítási kód táblázat) (9. melléklet)
 • Egyedi blokktérkép igénylő lap (G015T) (10. melléklet)
 • Ügyfél-regisztrációs lap (G0001) (11. melléklet)

 

IV. Támogatási kérelem benyújtása

 • A támogatási kérelmeket a gazdálkodó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez – külföldi gazdálkodó esetén a Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltséghez –kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 • A kérelem kitöltésében a termelő ingyenesen fordulhat segítségért a megyei kirendeltséghez, a falugazdászhoz, illetve a kamarai tanácsadóhoz.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy:

a későbbi problémák elkerülése érdekében a küldeményeket ajánlott küldeményként célszerű feladni, illetve a 2 kilogrammnál nehezebb küldeményeket postacsomagként kell feladni.

 

 • A támogatási kérelem benyújtási határideje: 2005. május 11.
 • A támogatási kérelem fenti határidőt követően még 25 naptári napig (2005. június 6-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-al csökken. A kérelem 2005. június 6. utáni benyújtása a kérelem elutasításához vezet.
 • A kérelem 2005. május 31-ig módosítható!
 • A kérelem benyújtásának időpontja a postára adás napja.

V. Kapcsolódó jogszabályok

 

- a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;

- a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;

- a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet;

- az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet.

 

 

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

 

Budapest, 2005. április 29.

Dr. Szőke Miklós

mb. elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek