Vissza 4/2007 (I. 11.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

4/2007 (I. 11.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.10.30 10:55

az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

I. A közösségi gabonaintervencióról

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében működtetett gabonaintervenció célja a gabona termékpályán a túltermelés okozta termékfelesleg piacra jutásának megakadályozása. A közösségi intervenciós intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a Magyarországon felajánlott áru megvásárlását, az intervenciós készletek tárolását és értékesítését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el. A gabonaintervenció keretében felvásárolt készletek tárolásáról az MVH a − közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő − raktárak tulajdonosaival, bérlőivel vagy üzemeltetőivel kötött szerződések alapján gondoskodik.

II. Az intervenciós tárolásban való részvétel feltételei

1. Ajánlatot nyújthat be az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely olyan raktár tulajdonosa, üzemeltetője vagy bérlője (a továbbiakban együttesen: Raktározó), amely megfelel az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekről szóló 59/2005. (VI. 30.) FVM rendeletben megállapított előírásoknak, valamint jelen közlemény 1. számú mellékletében foglaltaknak.

2. A műszaki-technikai feltételek mellett a Raktározónak rendelkeznie kell az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti ügyfél-regisztrációs számmal (a regisztrációs kérelem legkésőbb az ajánlattal egyidejűleg, két példányban nyújtható be a G001 számú nyomtatványon).

3. Raktározási szerződés csak abban az esetben köthető, amennyiben legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a Raktározó igazolja, hogy a tárolással és a tárolt termék folyamatos minőség-megóvásával kapcsolatos, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és Szaktanácsadási Intézete által meghatározott tanfolyamon megszerezte a vonatkozó képesítő tanúsítványt, vagy a Raktározó, illetve az alkalmazásában álló tárolási tevékenységet végző személy közép/felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.

4. Az intervenciós tárolásra felajánlott raktárakat az MVH adminisztratív úton és a helyszínen is ellenőrzi.

III. Az intervenciós tárolásra vonatkozó ajánlat benyújtása

1. Az ajánlatot a 2. számú melléklet (I1310, I1311) szerinti ajánlati formanyomtatványon, az alább felsorolt mellékletek csatolásával kell benyújtani a telephely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez postai úton (tértivevényes küldeményként).

Kizárólag olyan ajánlat fogadható el, amelyet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon és a 3. számú mellékletben meghatározott módon nyújtottak be. Az eltérő módon vagy formában elkészített, illetve benyújtott ajánlatot az MVH elutasítja.

2. Abban az esetben, ha intervencióra felajánlott raktárban tárolt gabonát is felajánlják az MVH-nak intervenciós felvásárlásra, akkor a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról szóló adott intervenciós évre vonatkozó, hatályos MVH Közlemény melléklete szerinti formanyomtatványt is be kell nyújtani a telephely szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez.

3. Az alábbi dokumentumokat minden esetben mellékelni kell a raktárkapacitás ajánlati formanyomtatványához:

-        tulajdoni lap másolata;

-        gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés másolata és az aláírási címpéldány;

-        raktárbérlés esetén a bérleti szerződés másolata;

-        alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozóval kötött megállapodás;

-        a raktártelep általános helyszínrajza;

-        a tároló méreteit bemutató vázlatos rajz;

-        a raktárkapacitások és berendezések leírása;

-        a számítástechnikai nyilvántartás leírása

A hiányos ajánlat benyújtóját az MVH hiánypótlásra szólítja fel, amelyet a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

4. A közlemény hatálybalépése előtt már raktárjóváhagyó határozattal rendelkezőknek nem kell új raktárkapacitás felajánlást benyújtani, azonban szerződéskötési szándékukat az MVH felé írásban vagy telefonon jelezni kell.

5. Amennyiben a Raktározó az 5/2006. (I.10.) számú MVH Közlemény 5. számú mellélete (Határozatlan idejű szolgáltatói „A” típusú szerződés) szerinti raktározási szerződéssel rendelkezik, továbbá a raktár megfelel a jelen közlemény 1. számú mellékletében foglalt feltételeknek, akkor az 1-4. pontokban felsorolt mellékleteket nem kell benyújtania, ha közös megegyezéssel a meglévő szerződést megszüntetik az MVH-val és azzal egyidőben megkötik a jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti határozatlan idejű „E” típusú raktározási szerződést.

IV. Helyszíni ellenőrzés

Az adminisztratív ellenőrzés során megfelelőnek minősített felajánlásokban megjelölt raktárakat az MVH a műszaki, technológiai és készlet-nyilvántartási szempontokat figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyszínen ellenőrzi, amelynek időpontjáról a Raktározót előzetesen írásban értesíti.

V. A raktárak intervenciós tárolásra történő jóváhagyása

1. Jelen közlemény 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő raktárakat az MVH határozatlan időre jóváhagyja és kiállítja a raktár minősítéséről szóló jóváhagyó határozatot. A jóváhagyást az MVH visszavonja, amennyiben az intervenciós tárolásra vonatkozó jogszabályi feltételei megváltoznak a jóváhagyott állapothoz képest. A jóváhagyás visszavonásából származó jogkövetkezmények a Raktározót terhelik. Amennyiben a raktár nem felel meg a követelményeknek, az MVH jóváhagyó határozatot nem állít ki.

2. Az Raktározó az intervenciós tárolásra vonatkozó ajánlatát a raktározási szerződés megkötéséig visszavonhatja. A Raktározónak az ajánlat visszavonásáról szóló írásbeli nyilatkozatát az MVH illetékes Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtania, postai úton (tértivevényes küldeményben ).

3. Az MVH kizárólag jóváhagyó határozattal rendelkező raktárakkal köti meg a jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti intervenciós raktározási szerződést.

VI. Raktárszerződés

1. Az MVH a raktárra vonatkozó jóváhagyó határozatában megadott adatok alapján a Raktározó kérelmének és a piaci szükségleteknek megfelelően a Raktározóval szerződést köthet. Szerződés köthető a felajánlottnál kisebb telepi tárolókapacitásra is, de kizárólag az egyes tárolók (silók, csarnoktárolók, tárházak) teljes kapacitására. Egy adott tároló részbeni szerződése nem lehetséges. A raktározási szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket  jelen közlemény 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.

4. számú melléklet: határozatlan idejű „E” típusú raktározási szerződés. 

5. számú melléklet: az Általános Szerződési Feltételek a raktározási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2. Az intervenciós tárolásra felajánlott raktárak névleges tárolókapacitása és a bennük tárolható gabona tényleges tömege között – a betárolt áruféleségtől, annak fajtájától, minőségétől, fajsúlyából adódóan – eltérés lehet. Az MVH jóváhagyó határozatát és a raktározási szerződést a raktár névleges kapacitásának mértékéig állítja ki. A raktározási díjak számításának alapját az MVH központi készletnyilvántartása, azaz a ténylegesen betárolt gabona mennyisége jelenti, amely 20%-kal lehet több az intervenciós tárolásra felajánlott névleges raktárkapacitástól.

3. A szerződésminta letölthető az MVH internetes honlapjáról, valamint beszerezhető az illetékes megyei MVH Kirendeltségeknél.

VII. A gabona betárolása, illetve kitárolása

1. A gabona raktárba való beszállítása vagy helyben való (in situ) átvétele a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról szóló hatályos MVH Közlemény alapján történik.

2. Az intervenciós készletek más telepre történő áttárolása a mindenkor hatályos felvásárolt intervenciós gabonafélék raktárak közötti áttárolásáról szóló MVH Közlemény alapján történik.

3. Az értékesítéskori kitárolás az MVH ellenőrei vagy megbízottjai jelenlétében történik az intervenciós értékesítésre vonatkozó előírások szerint.

4. A Raktározó az áru betárolásához, kitárolásához és értékesítéséhez köteles a személyi és technikai feltételeket biztosítani.

5. A Raktározónak minden készletváltozásról jelentést kell küldenie az MVH részére a gabonaintervenciós készletjelentési formanyomtatványokról szóló hatályos MVH közlemény alapján.

6. A Raktározó az intervenciós áru tárolása során köteles eleget tenni 884/2006 EK bizottsági rendelet és a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 824/2000/EK bizottsági rendeletben foglaltaknak.

VIII. Az intervenciós tárolás során elvégzendő tevékenységek és feladatok

1. Az intervenciós tárolás során elvégzendő tevékenységeket és feladatokat a jelen közlemény 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák, illetve szabályozzák.

2. A Raktározó köteles rendszeresen ellenőrizni a telepen tárolt intervenciós készleteket és elvégezni a tárolás során szükséges árukezeléseket.

3. A Raktározónak naprakész számítógépes nyilvántartást kell vezetnie az intervenciós készletekről, továbbá a szerződésben meghatározott időben és módon készletjelentéseket kell küldenie az MVH illetékes Megyei Kirendeltsége részére.

IX. Raktárellenőrzés

1. Az MVH az intervenciós raktárakat évente legalább egyszer – alkalmanként előzetes értesítés nélkül – ellenőrzi.

2. A Raktározó köteles az MVH ellenőreit a raktártelepre beengedni, velük együttműködni, munkájukat segíteni, továbbá biztosítania kell, hogy az intervenciós áru mennyisége ellenőrizhető legyen. Az ellenőrzéshez szükséges eszközöket a raktár biztosítja.

3. A helyszíni ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyv készül és az abban rögzített hiányosságokat és hibákat a Raktározó a jegyzőkönyvben meghatározott határidőn belül köteles pótolni, illetve kijavítani.

X. Raktározási tevékenységgel kapcsolatos díjak

Az MVH az intervenciós Raktározók részére a velük megkötött szerződés alapján raktározási díjat, valamint egyszeri be- és kitárolási díjat fizet. A díjak mértékét és a díjakhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az Általános szerződési feltételekről szóló 5. számú melléklet tartalmazza. A havi tárolási díj számításának alapját az MVH által – a készletmozgások bizonylatai alapján – vezetett központi készletnyilvántartás jelenti. A térítés tárgyidőszaka a betárolás napján kezdődik és az intervenciós raktárból történő kitárolással fejeződik be.

XI. Biztosítás

A Raktározó köteles felelősségbiztosítást, valamint a raktárban lévő intervenciós árura vagyonbiztosítást kötni, fizetni ennek költségeit és az MVH-t kedvezményezettként megjelölni.

A vagyonbiztosítás módozatait a közlemény 5. számú melléklete tartalmazza.

XII. Egyéb rendelkezések

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

XIII. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

 

 • a Bizottság 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról  
 • a Bizottság 1993. július 28-i 2131/93/EGK rendelete az intervenciós ügynökségek által tárolt gabonafélék értékesítési eljárások és feltételeinek megállapításáról
 • a Bizottság 2006. június 21-i 884/2006/EK rendelete az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról,
 • a Bizottság 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról,
 • a Tanács 1977. május 17-i 1055/77/EGK rendelete az intervenciós hivatalok által felvásárolt termékek raktározásáról és szállításáról,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
 • a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény,
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény
 • az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti, agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. Rendelet
 • a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.)

Korm. Rendelet

 • 59/2005. (VI. 30.) FVM rendelet az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal

szembeni követelményekről

 • 101/2005. (X. 28) FVM rendelet a gabona intervenciójáról
 • a gabonafélék 2006/2007. gazdasági évben történő intervenciós felvásárlásáról szóló 101/2006. (IX. 25.) MVH Közlemény,
 • a gabonaintervenciós készletjelentési formanyomtatványok módosításáról szóló 99/2005. (IX. 01.) számú MVH Közlemény
 • a gabonaintervenciós készletjelentési formanyomtatványok módosításáról szóló 99/2005. (IX. 01.) számú Közlemény módosításáról szóló 111/2005. (X. 12.) MVH Közlemény,
 • a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél (adóalany) számlakibocsátási kötelezettségének MVH általi átvállalása esetén alkalmazandó számlázási mód szabályairól szóló 99/2006. (X. 19.) MVH Közlemény.

XIV. További információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: Az intervenciós gabonaraktárakkal szembeni követelmények

2 számú melléklet: Felajánlási formanyomtatványok (I1310, I1311)

3. számú melléklet: Kitöltési útmutatók az I1310 és az I1311 formanyomtatványokhoz

4. számú melléklet: Határozatlan idejű „E” típusú raktározási szerződés

5. számú melléklet: Általános szerződési feltételek a raktározási szerződéshez

A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

 
Budapest, 2007.január 11.                

 

Margittai Miklós Elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek