Vissza 38/2006 (V. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

38/2006 (V. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.10 17:15

az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételéről

I. A közlemény célja

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásoknak az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló 74/2005. (VIII. 22.) FVM rendelet 5. § alapján a támogatás kifizetéséhez, és a letétbe helyezett biztosíték felszabadításához az alábbiakban részletezett jelentéseket kell elkészíteni és benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (továbbiakban: MVH).

II. Az energianövények termelőire vonatkozó jelentési kötelezettség:

A termelők az alapanyagnak az elsődleges feldolgozóhoz történt leszállítását követően jelentik a szállításra vonatkozó adatokat. A jelentésnek tartalmaznia kell:

•  K0907 számú jelentés a betakarított alapanyag mennyiségéről és szállításáról főlapot (1. számú melléklet);

•  K0908 számú a betakarított alapanyag szállításának részletezése betétlapot (2. számú melléklet).

A jelentés benyújtási határideje:

2006. május 31.

III. Az elsődleges feldolgozókra vonatkozó jelentési kötelezettségek:

Az elsődleges feldolgozóknak az alapanyag átvételéről és feldolgozásáról , illetve a feldolgozásról és a feldolgozási láncról jelentést kell küldeniük. A jelentéseket az alábbi módon tehetik meg:

a) a termelőktől átvett alapanyag igazolására szolgáló jelentés, amelynek tartalmaznia kell:

•  K0909 számú jelentés az átvett alapanyag mennyiségéről és szállításáról főlapot (3. számú melléklet);

•  K0910 számú jelentés az átvett alapanyag mennyiségéről és szállításáról betétlapot (4. számú melléklet).

A jelentés benyújtási határideje: 2006. május 31.

b) az alapanyag feldolgozásának jelentése, amelynek tartalmaznia kell:

•  K0911 számú az átvett alapanyag feldolgozásának jelentése főlapot (5. számú melléklet);

•  K0912 számú az átvett alapanyag feldolgozásának jelentése betétlap (6. számú melléklet).

A jelentést folyamatosan lehet benyújtani.

Az a) és b) pontban említett jelentések esetében az elsődleges feldolgozó a K0910 és K0912-es betétlappal azonos adattartalmú egyéb dokumentummal is eleget tehet jelentési kötelezettségének, amelyeket a K0908 vagy K0910 számú főlaphoz csatoltan kell benyújtani.

c) a feldolgozásra, és a feldolgozóláncra vonatkozó adatok jelentése.

Az elsődleges feldolgozóknak az alapanyag feldolgozásának igazolásával párhuzamosan jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

•  K0914 számú a Végtermék előállítás adatai formanyomtatványt (7. számú melléklet).

A jelentés benyújtási határideje: 2006. május 31.

IV. A jelentések benyújtásának módja:

A jelentéseket és azok mellékleteit az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton. A jelentéseket célszerű tértivevényes küldeményként postára adni.

A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

1385 Budapest 62. Pf.: 867.

V. Az elsődleges feldolgozó által letétbe helyezett biztosíték felszabadításának feltételei:

•  a termelővel kötött szerződés másolatának megküldése;

•  a termelő által leszállított összes alapanyag átvételének kötelezettsége, és az átvett alapanyag mennyiségének jelentése a K0909-as formadokumentumon;

•  a termelőktől átvett alapanyag feldolgozásának kötelezettsége elsődlegesen a szerződésben meghatározott végtermékbe. Az alapanyagokat a betakarítást követő második év július 31-ig fel kell dolgozni. Az átvett alapanyag feldolgozásának igazolása K0911-es formanyomtatványon történik.

A biztosíték felszabadítása az alapanyag felhasználásának arányában történik, a feldolgozó által benyújtott feldolgozási igazolás(ok)nak megfelelően.

A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia feloldása, megszüntetése és visszaszolgáltatása a IV. pontban megjelölt címre eljuttatott írásos kérelemre történik. A nyilatkozat hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt kötelezettség típusra továbbra is felhasználható.

VI. Saját felhasználásra termesztett energianövények lemérése a 74/2005. (VIII.22.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében:

Azon termelők, akik az előállított energetikai célból termesztett energianövényeket tüzelőanyagként saját üzemük fűtésére, vagy az üzemben energia vagy bio-üzemanyag előállítására használják fel, a betakarított összes alapanyagot kötelesek lemérettetni az alábbiak szerint:

•  A betakarítást követően (legkésőbb az első felhasználást megelőző 5 munkanappal) a termelő értesíti a lakóhelye/ székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséget a 8. számú melléklet szerinti K0913-es formanyomtatványon. Az MVH megyei kirendeltségeinek elérhetőségei megtalálható a 9. számú mellékletben.

•  A lemérést a termelő lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség Helyszíni Ellenőrzési Osztályának munkatársai végzik. A mérés eredményeit az ellenőrzési/mérési jegyzőkönyvben rögzítik, amelyről a termelő másolatot kap a mérést követően.

•  A termelő köteles az alapanyag felhasználásáról, alapanyag fajtánként külön nyilvántartást vezetni, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

•  a felhasznált alapanyag nyitókészletét;

•  a felhasznált alapanyag és az abból kapott végtermékek, társtermékek és melléktermékek típusát és mennyiségét;

•  a feldolgozás során keletkező hulladék típusát és mennyiségét;

•  megsemmisített mennyiségek és a megsemmisítés okai.

VII. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

- a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;- a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;

- a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

- a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet- a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet;

- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet;

- az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet;

•  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásoknak az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló 74/2005. (VIII. 22.) FVM rendelet;

•  MVH által kezelt Biztosíték számláról szóló 9/2004.(IV.28.) MVH Közlemény;

•  az energetikai célból termesztett energianövényekhez kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételéről szóló 101/2005. (IX. 15.) MVH Közlemény.

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2006. április 17.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek