32/2006 (IV. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

32/2006 (IV. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.06 15:12

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében vállalt beruházások befejezésére rendelkezésre álló határidő megállapításáról

Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk ügyfeleinket.

I. A beruházások befejezésére megállapított meghosszabbított határidő

A 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban MVH) állapítja meg a határidőt a 2005. évre vállalt beruházások megvalósítására azon ügyfelek számára, akik valamely, 2005. évre vállalt, és az MVH által határozatban jóváhagyott beruházás típust 2006. április 30-ig hetvenöt százalékot meghaladóan, de nem száz százalékban valósítják meg.

Az MVH által a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbított határidő a 2005. évre vállalt beruházások befejezésére:

2006. július 31.

II. A határidő meghosszabbítására vonatkozó igény bejelentése

A határidő módosítására vonatkozó igényt a kifizetési kérelemben kell jelezni, amelyet a 126/2005 (XII. 2.) MVH közleményben foglaltaknak megfelelően 2006. április 30-ig kell benyújtani az MVH területileg illetékes kirendeltségére.

Kifizetési kérelem benyújtására abban az esetben is szükség van, ha egyes beruházások megvalósítására nem, vagy csak részben került sor 2006. április 30-ig.

Kifizetési kérelem hiányában a kérelmező támogatásra való jogosultsága megszűnik.

III. A kifizetési kérelem határidőn túl történő benyújtásához kapcsolódó szankciók és mentességek

A 2419/2001 EK bizottsági rendelet 13. §-a - 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 9. §-a - alapján a kifizetési kérelem késedelmes benyújtása esetén minden egyes késedelmes munkanap után 1% levonásra kerül abból az összegből, amelyre a határidőig benyújtott kérelme alapján jogosult lett volna az ügyfél. A szankció alkalmazására 2006. május 3-tól kerül sor, így a 2006. május 2-án postára adott kérelmek szankció nélkül elfogadásra kerülnek.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 25 naptári napot, azaz a kifizetési kérelem 2006. május 28. után kerül postázásra, a kérelem elutasításra kerül.

Azon ügyfelek, akik 2006. április 30-ig a vállalt beruházások (vagy egy adott beruházás) megvalósítását legalább hetvenöt százalékban nem teljesítették, a 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében az adott beruházás típust szankció nélkül átütemezhetik a következő évre. Erre abban az esetben van lehetőség, ha a 2005. évre vállalt beruházás típusok közül legalább egy beruházás típus megvalósításra kerül legkésőbb a meghosszabbított határidőig.

Azon ügyfelek, akik rajtuk kívülálló, elháríthatatlan külső okok (a 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet 2. és 3. §-ban meghatározott, vis maior vagy rendkívüli körülmények) miatt nem képesek teljesíteni a vállalt beruházások (vagy egy adott beruházás) megvalósítását 2006. április 30-ig hetvenöt százalékot, valamint 2006. július 31-ig száz százalékot elérő mértékben, és nem kívánják átütemezni az adott beruházás típust a következő évre, kifizetési kérelmükkel együtt vis maior bejelentést tehetnek. A vis maior kérelem benyújtására 2006. május 28-áig van lehetőség.

A vis maior bejelentést az MVH a kifizetési kérelem mellékleteként fogadja el.

IV. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

•  a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

•  a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról;

•  a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

•A Bizottság 2001. december 11-ei 2419/2001/EK rendelete a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel az egyes közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott egységes igazgatási és ellenőrzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;

•  a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

•  a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet;

• Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

•  a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet;

•  126/2005. (XII. 02.) MVH Közlemény az EU környezetvédelmi, állatjóléti és –higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás 2005-2006. évi kifizetésének igényléséről.

További információk a www.mvh.gov.hu , www.fvm.hu , www.europa.eu.int weboldalakról kérhetőek.

 

Budapest, 2006. április 28.

 

Margittai Miklós elnök

 

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek