Vissza 31/2014 (II.20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

31/2014 (II.20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2014.03.04 11:58

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2013. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2013. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) közleménye a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt, a programba bejelentkezett termelő által kötelezően választandó feltétel teljesítésének igazolására szolgáló nyomtatványt rendszeresíti.

I. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél a Rendelet 3. §-a alapján köteles:
•    az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást igénybe venni, és
•    2013. évben az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:
o    a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 állategység után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2008 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani a 2013. naptári évre;
o    a 2012. év elismert tevékenységéből származó árbevétel tíz százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, felújításra, felújításokra vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat, felújításra, felújításokra  vagy azok részteljesítését – a megfelelő bizonylattal alátámasztva – legkésőbb 2014. március 15-ig befejezik;
o    az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő – a tárgyév január 1. és a tárgyévet követõ év március 15-ig történő – befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetén a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;
•    2014. március 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az előző pont alapján a megelőző naptári évre vállalt kötelezettségek teljesítéséről és annak módjáról.

FONTOS!
Azon ügyfelek, akik a kérődző szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmüket vélelmezett örökösként adták be, kötelesek teljesítési igazolási nyilatkozatot is benyújtani.
Amennyiben a kérődző szerkezetátalakítási támogatási kérelmet benyújtó ügyfél elhunyt, abban az esetben a kérelmező ügyfél örököse/örökösei mentesülnek a teljesítési és nyilatkozattételi kötelezettség alól, amennyiben az egységes kérelem keretében vis maior bejelentést is nyújtanak be.

II. A vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtása

A kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot a jelen Közlemény 1. számú mellékletét képező K2013 számú nyomtatványon kell benyújtani.
A nyomtatványt a jelen Közlemény 2. számú mellékletét képező Kitöltési útmutató alapján kell kitölteni. Javasoljuk, hogy a K2013 számú nyomtatványt  tértivevényes küldeményként adja postára.

A nyomtatvány benyújtásának helye: az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH  megyei kirendeltség.
A nyomtatvány benyújtásának határideje: 2014. március 15., mivel azonban a benyújtási idő utolsó napja munkaszüneti napra esik, így a nyilatkozat végső benyújtási határideje 2014. március 17.

A nyomtatvány 1. odalát minden programban részt vevő ügyfélnek ki kell tölteni! Az 1. oldalon alá kell írni, aláírás nélkül a nyilatkozat nem fogadható el. A 2. 3. és 4. oldalakat a válaszott feltételnek megfelelően csak az egyiket kell kitölteni!

III. Ellenőrzések

Az MVH a nyilatkozatokat adminisztratív úton minden esetben teljeskörűen ellenőrzi, továbbá a kötelezettségek teljesítését jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni.

IV. Jogkövetkezmények, nem teljesítési bírság


1.    A teljesítési nyilatkozat megtételének elmulasztása esetén a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény. 71. § szerinti mulasztási bírság szabható ki.

2.    A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettség feltételeinek nem vagy csak részleges teljesítése esetén
a) anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság esetén jogosultságonként 100 euró,
b) hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság esetén jogosultságonként 54 euró,
c) szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság esetén jogosultságonként 43 euró,
d) anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság esetén jogosultságonként 8 euró,
e) anyajuh kiegészítő többletjogosultság esetén jogosultságonként 4 euró
nem teljesítési bírság kerül megállapításra.

3.    Az ügyfél által vállalt foglalkoztatási és szakmai továbbképzési kötelezettség részleges teljesítése, valamint a beruházási, felújítási kötelezettség részleges teljesítése esetén az előző pontban foglalt nem teljesítési bírság a nem teljesítés arányában veendő figyelembe.

V. A közleményhez kapcsolódó mellékletek

1. sz. melléklet: K2013 számú nyomtatvány -  Nyilatkozat a 2013. évi vállalt kötelezettség teljesítéséről

2. sz. melléklet: Kitöltési útmutató a K2013 számú nyomtatványhoz

VI. Kapcsolódó jogszabályok

1. Uniós jogszabályok:
- a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete;
- a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2009/EK rendelete.

2. Hazai jogszabályok:
- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet;
- az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet;
- a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV.9.) VM rendelet;
- a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet;
- az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet;
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
- az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény;
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 
- az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény;
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.

VII. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2013. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről szóló 48/2013. (II. 25.) számú MVH Közlemény hatályát veszti.

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. február 20.

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek