Vissza 30/2013 (I.25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

30/2013 (I.25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2013.01.25 14:14

a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról

 

I. A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság

A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az arra jogosult ügyfelek részére kiosztásra kerültek a Közlemény II. pontjában felsorolt típusú szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok.

A támogatási jogosultságok a a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programhoz kapcsolódóan az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jognak minősülnak.

Az ügyfelek tulajdonába került szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokról az MVH nyilvántartást vezet. A szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok átruházása, illetve öröklése vagy jogutód részére történő átszállása esetén az erre vonatkozó átírási kérelem alapján az MVH átvezeti a nyilvántartásban a jelzett változásokat.

Jelen Közlemény célja az átírás kérelmezéséhez használható nyomtatványok rendszeresítése, valamint az átírással kapcsolatos eljárással kapcsolatos tájékoztatás.

 

II. Ügyfél-regisztrációs kötelezettségek

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, mint „pénzügyi kapcsolattal rendelkező ügyfél" kerüljön nyilvántartásba vételre az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, úgy a regisztrációs kérelem legkésőbb a kérelemmel egyidejűleg, két példányban, a G0001 számú nyomtatványon nyújtandó be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) bármely kirendeltségénél.

Amennyiben az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem nyújt be nyilvántartásba vételre alkalmas kérelmet, úgy az MVH-nak a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania.

A nyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlap Ügyfélnyilvántartás menüpontjából.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, úgy erről az ügyfél köteles az MVH-t a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a G0002 számú nyomtatványon értesíteni. A nyomtatványt személyesen vagy postai úton, az MVH bármely kirendeltségéhez be lehet nyújtani.

 

Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, az eljárási  törvény 30/A. §-a alapján a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig az ügyfél részére az eljárási törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

III. Jogosultság típusok, fogalmak

A Rendelet alapján az alábbi típusú szerkezetátalakítási jogosultságok kerültek megállapításra a termelők részére:

Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság: a 2011. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott, legalább 50%-ban kedvezőtlen adottságú területen (a továbbiakban: KAT) gazdálkodó ügyfél számára megállapított, legfeljebb az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultságok számával megegyező darabszámú mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 100. cikk a) pontja figyelembevételével megállapított referencia anyajuh állomány alapján kalkulált mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

 

Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikk d) és e) pontjának megfelelő, de az 1121/2009/EK bizottsági rendelet IV. mellékletében felsorolt fajtákhoz és a szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben 99-es kódon „egyéb tejhasznú" fajtával bejelentett fajtához nem tartozó szarvasmarhák figyelembevételével megállapított referencia anyatehén állomány alapján kalkulált mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

 

Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság: a referencia hízottbika állomány alapján kalkulált mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

 

Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság: az olyan ügyfél referencia anyatehén és hízottbika állománya után megállapított vagyoni értékű jog, akinek vagy amelynek a 2010. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott egységes területalapú támogatás (SAPS) alapjául szolgáló területére vetített, a referencia anyatehén, hízottbika és anyajuh állomány alapján számított állatsűrűsége hektáronként nem haladja meg az 1,4 - az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló rendelet 2. § b) pontja szerinti - állategységet.

 

IV. Átruházásra, illetve átruházás alapján az átírási kérelem benyújtására vonatkozó szabályok

Az arra jogosult ügyfelek részére megállapított szerkezetátalakítási támogatási jogosultság az MVH által hozott, a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésével kerül(t) az ügyfél tulajdonába, azaz csak ezen időpontot követően lehetséges annak átruházása.

 

Az átruházási kérelmek benyújtására nyitva álló időszak:

tárgyév február 1. - április 1.

Az átírási kérelmet a

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

címre kell benyújtani. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel!

 

A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság korlátozottan forgalomképes, mivel annak bérbeadására nincs lehetőség.

 

Átruházás és a benyújtott átírási kérelem jóváhagyása esetén esetén az átvevő kötelessége az adott évben a nemzeti programban vállalt kötelezettség teljesítése. Az átruházással egyidejüleg az egyes nemzeti feltétel teljesítésének mérétékét meghatárózó állategységek is átvezetésre kerülnek az átruházott mennyiségek arányában.

 

Átírási kérelem benyújtása átruházás esetén

 

Az átruházási kérelmeket kizárólag a jelen közlemény mellékleteként közzétett K9060 nyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell az átruházás tényét igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat (pl.: szerződés) egy eredeti példányát.

 

Az MVH által nyilvántartott és átírható legkisebb támogatási jogosultság mennyiség 0,01 egység.

 

A átírás iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben

- nem a jelen közlemény szerinti nyomtatványon kerül benyújtásra,

- nem szerepel rajta mindkét fél eredeti aláírása,

- nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjeszti elő a kérelmet (pl. a képviseleti jogosultság nincs megfelelően igazolva),

- a kérelmet a benyújtási időszak kezdete (tárgyév február 1.) előtt vagy azt követően (tárgyév április 1.) adják postára,

- az átvevő nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet.

 

V. Átírás iránti kérelem visszavonására vonatkozó feltételek:

 

A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírására vonatkozó kérelmeket - kizárólag teljes mértékben - vissza lehet vonni. A kérelmet kizárólag a jelen közlemény mellékleteként közzétett K9061 formanyomtatványon lehet benyújtani.

 

-          a kérelemnek tartalmaznia kell a visszavonásra kerülő támogatási jogosultság típusát, az átírási kérelem típusát, a tranzakcióban részt vevő ügyfél/ügyfelek nevét és regisztrációs számát, azok aláírását és a dátumot.

-          az átírási kérelmet legkésőbb az átírási kérelemre vonatkozó döntés jogerőre emelkedéséig lehet visszavonni.

-          amennyiben a visszavonás oka az, hogy az átvevő vagy mindkét szerződő fél a korábbi szerződés tartalmát módosítja, akkor ennek a nyilvántartásban történő átvezetéséhez a visszavonást követően beadható új átírási kérelem, melyhez csatolni kell az új szerződés eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát.

-          a visszavonási kérelmet alá kell írni a visszavont szerződést aláíró félnek/feleknek, mert anélkül a visszavonási kérelem érvénytelen.

-          amennyiben a visszavonásban érintett bázisjogosultság haszonélvezettel terhelt, akkor a haszonélvező aláírása is szükséges.

 

 

VI. Öröklésre, jogutódlásra vonatkozó szabályok

 

Az átírási kérelmet a jelen közlemény mellékleteként közzétett K9060 nyomtatványon vagy írásban, a nyomtatványnak megfelelő adattartalommal lehet benyújtani.

Öröklés

A kérelemhez csatolni kell az öröklést alátámasztó jogerős döntés (hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány) fénymásolatát, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.

 

Az MVH abban az esetben tudja jóváhagyni az átírási kérelmet és átvezetni a nyilvántartásban a támogatási jogosultságot, amennyiben az szerepel a hagyatékátadó végzésben. Amennyiben nem szerepel, és a támogatási jogosultság örökösének személye a végzés alapján nem állapítható meg, abban az esetben póthagyatéki végzésre van szükség.

 

Amennyiben a hagyatékátadó végzésben a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságra vonatkozóan haszonélvezeti jog kerül megállapításra, abban az esetben az átírást az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának is kérelmeznie kell, a kérelmet mindkét ügyfélnek alá kell írnia. Ebben az esetben a támogatási jogosultság alapján a haszonélvező jogosult a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján igénybe vehető támogatásra, amennyiben a jogszabályban foglalt egyéb támogatási feltételeknek is megfelel.

Amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja nem kíván élni haszonélvezeti jogával, és a gazdálkodást sem ő folytatja, abban az esetben a haszonélvezeti jogáról történő lemondást jeleznie kell az MVH felé, azaz a benyújtott átírási kérelemhez mellékelni kell a haszonélvezeti jog jogosultja által aláírt, a - jogosultság vonatkozásában a - haszonélvezeti jogról történő lemondást tartalmazó nyilatkozatot.

 

Jogutódlás

Jogi személy termelő szervezet átalakulása miatti jogutódlás esetében az átírási kérelmet kiválás esetén a jogelődnek és a jogutódnak közösen, egyéb esetekben a jogutódnak kell benyújtani. A Rendelet alapján az összes támogatási jogosultság csak együttesen vezethető át. A jogutódlást alátámasztó dokumentum a jogerős cégbírósági végzés, aminek a másolatát a kérelemhez mellékelni kell.

Kiválás esetén a kérelemhez mellékelni kell az átírási kérelem alapjául szolgáló megállapodást (szétválási szerződést), amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.

 

Öröklés esetén, amennyiben több örökös van, a jogosultságok egy főre jutó mennyisége nem lehet kevesebb 0,01 egységnél, mert az MVH csak két tizedes jegyig tartja nyilván a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot.

 

 

VII. Kilépés a programból

A Rendelet alapján a nemzeti programba történő belépést követő évtől (2013-tól) a termelő a tárgyévet megelőző év december 31-ig egészben vagy részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kiléphet a szerkezetátalakítási nemzeti programból. A kilépésről szóló, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot a támogatási évet megelőző év december 31-ig postára kell adni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jogcím típusát, illetve a kilépéssel érintett rész mennyiségét (db). A programból történő kilépés esetén a termelő részére korábban megállapított szerkezetátalakítási jogosultságok megvonásra kerülnek, a kérődző nemzeti programhoz kapcsolódó különleges támogatás igénybevételére pedig a továbbiakban nincs lehetősége.

 

Amennyiben a termelő az adott évben az egységes kérelem keretében nem kérelmezi a kérődző nemzeti programhoz kacsolódó különleges támogatás igénybevételét, abban az esetben a Rendelet alapján úgy kell tekinteni, hogy a termelő adott évtől kezdődően véglegesen kilépett a nemzeti a programból.

 

 

VIII. A közlemény mellékletei

1. melléklet: K9060 nyomtatvány - Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírása iránti kérelem átruházás/öröklés/jogutódlás esetén

2. melléklet: Kitöltési útmutató a K9060 nyomtatványhoz

3. melléklet: K9061 nyomtatvány - Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása

4. melléklet: Kitöltési útmutató a K9061 nyomtatványhoz

IX. Kapcsolódó jogszabályok

-       2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;

-       2004. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

-       22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról.

 

 

 

 

 

X. A Közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

 

További információ található a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2013. január 25.

 

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek