Vissza 30/2006 (IV.24.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

30/2006 (IV.24.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2009.11.18 14:35

A 2006-os támogatási évi hízottbika-tartás támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet szerint támogatást csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) igényelhet, aki/amely betartja a rendelet előírásait, valamint az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett.

II. A támogatás igénybevételének speciális feltételei

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

 • háziasított marhafélék - szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú (azon belül fajtakorlátozás nélkül) ;
 • hímivarú (ideértve az ivartalanított állatot is);
 • még nem részesült ilyen támogatásban a Közösség területén;
 • 9 hónapos vagy idősebb korban harmadik országba exportálták;

vagy

9 hónapos vagy idősebb korban az Európai Unió másik tagállamába kiszállították;

vagy

9 hónapos vagy idősebb korban vágóhídon levágták és a vágás utáni minősítési adatok bejelentése az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (továbbiakban OMMI) Országos Vágóállat Minősítés-nyilvántartási Rendszerébe hibátlanul megtörtént;

 • a vágás/export/kiszállítás 2006. január 1. és december 31. között történt;
 • az állatra vonatkozóan az Egységes Nyilvántartási és Ellenőrzési Rendszerbe (továbbiakban ENAR), valamint az OMMI Országos Vágóállat Minősítés-nyilvántartási Rendszerébe a bejelentések legkésőbb 2007. január 16-ig megtörténtek.

Vágás esetén csak az olyan vágóhídon levágott állatok támogathatók, amely a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet előírásai szerint minősítést végez és jelentést tesz.

Export és kiszállítás esetén a szarvasmarha-útlevél igénylésekor a 2929 Szarvasmarha-útlevél Igénylőlapon a termelőnek jeleznie kell, hogy az adott állatra támogatást kíván igénybe venni. Támogatás igénylése esetén az állatra előzőleg kiállított minden Szarvasmarha-útlevelet, amelyen nincs a támogatásigénylés feltüntetve, vissza kell küldeni a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásokon működő ENAR ügyfélszolgálati irodákhoz, vagy az ENAR központba legkésőbb a 2929 Szarvasmarha útlevél Igénylőlap beküldésével egyidejűleg.


A támogatásra az a termelő jogosult, aki

 • az MVH által meghatározott kérelmet benyújtotta;

Az a termelő, aki 2004. évre nyújtott be K0700-as számú Részvételi kérelmet, illetve a 2005. évre nyújtott be K5700-as számú Támogatási Kérelmet, és azt az MVH elfogadta, valamint a kérelmet benyújtó azt nem vonta vissza, annak ez a kérelme a 2006-os Hízottbika-tartás támogatásra vonatkozóan is érvényben marad!

 • a támogatható állatot 2 hónapig a tenyészetben tartotta, valamint a tenyészetből kikerülés és a vágás/exportálás/kiszállítás közötti idő nem több mint 30 nap;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az ENAR rendeletben foglaltak betartásáról;
 • a támogatható állat tenyészetének tartója;
 • ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik;
 • ügyfél-regisztrációs száma szerepel az ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.
III. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A K6700 Támogatási kérelmet minden olyan termelőnek be kell nyújtania, akinek nincs az MVH által elfogadott, és az ügyfél által vissza nem vont, 2004. évre benyújtott K0700 Részvételi kérelme vagy a 2005. évre benyújtott K5700 Támogatási kérelme, és Hízottbika-tartás támogatást igénybe kíván venni.

A K6700 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A K6700 Támogatási kérelmet 2006. december 31-ig lehet benyújtani, azonban a K6700 Támogatási kérelem benyújtási ideje határozza meg azt az időszakot, amelyben a termelők a levágott/kiszállított/exportált állatok után jogosultak a támogatásra:

•  2006. május 31-ig benyújtott kérelmek (beleértve az érvényben lévő K0700 Részvételi kérelmet és a K5700 Támogatási kérelmet ) esetén a termelő

minden, 2006. január 1-től kezdődő időszakban levágott/exportált/kiszállított, egyéb feltételeknek is megfelelő állata(i) után jogosult a támogatásra.

•  2006. június 1. – 2006 . december 31 . időszakban benyújtott kérelmek esetén a termelő

a kérelem postára adásának dátumával azonos napon, vagy azután levágott/exportált/kiszállított, egyéb feltételeknek is megfelelő állata(i) után jogosult a támogatásra.

IV. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb formanyomtatványok

A 2006-os támogatási évi hízottbika-tartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb formanyomtatványok az alábbiak:

•  K0708 Vis maior bejelentőlap

•  K0709 Visszavonási kérelem

Ezeket a formanyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni, a dokumentumok benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató a hízottbika-tartás támogatást igénylő gazdálkodók részére” című dokumentum ad bővebb tájékoztatást.

V. A közlemény mellékletei

 • Tájékoztató a hízottbika-tartás támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. számú melléklet) K6700 Támogatási kérelem (2. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K6700 Támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (4. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (5. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (6. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (7. számú melléklet)
VI. Kapcsolódó jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok

 • A Tanács 1254/1999/EK rendelete (1999. május 17.) a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről;
 • A Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról .

Hazai jogszabályok

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;

•  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

•  az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet;

•  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 25/2006. (III. 30.) FVM rendelet;

•  a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet;

•  a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosításáról szóló 12/2004. (I. 31.) FVM rendelet;

•  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet

•  a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet;

•  a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet;

•  az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelet.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2006. április 24.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek