Vissza 28/2007 (IV. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

28/2007 (IV. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.18 14:07

A 2007-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről

I. A támogatásban való részvétel általános feltételei

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet szerint támogatást csak az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) igényelhet, aki/amely betartja a rendelet előírásait, valamint az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett.

II. A támogatás igénybevételének speciális feltételei

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

 • juh fajú;
 • nőivarú;
 • a birtokon tartás utolsó napján legalább egy éves vagy egyszer ellett (anyajuh).

A támogatásra az a termelő jogosult, aki

 • az előírt időszakban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be;
 • a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;
 • a kérelmen bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszakot követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;
 • gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról;
 • a támogatható állat tenyészetének tartója;
 • ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik;
 • ügyfél-regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

A kérelmet benyújtó termelő tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmező által tartott anyajuhok számát, az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, valamint a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Szervezetek Szövetsége vagy annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.

Támogatási jogosultság

Az egyéni támogatási felsőhatár határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amelyre a termelő részére az adott támogatási évben a támogatás kifizethető. Az egyéni támogatási felsőhatár a támogatási jogosultságok összege. A 2007. évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2006. évi támogatási határozat tartalmazza.

III. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A K7100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást igénybe kíván venni.

A K7100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A K7100 Támogatási kérelmet 2007. április 24. és 2007. május 23. között lehet benyújtani.

A május 23-a után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül.

IV. A támogatási jogosultság igénylése

A K7100 Támogatási kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Ebben az esetben az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.

Azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel rendelkezik.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett jogosultságra vonatkozó igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén, a felállított sorrend végén álló, azonos elbírálás alá eső igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

V. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb formanyomtatványok

A 2007-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb formanyomtatványok az alábbiak:

 • K7101 Módosító lap
 • K0707 Átruházási kérelem
 • K0708 Vis maior bejelentőlap
 • K0709 Visszavonási kérelem

Ezeket a formanyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni, és benyújtani. A kérelmek benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére” dokumentum ad bővebb tájékoztatást.

VI. A közlemény mellékletei

 • Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. számú melléklet)
 • K7100 Támogatási kérelem (2. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K7100 Támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
 • K7101 Módosító lap (4. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K7101 Módosító laphoz (5. számú melléklet)
 • K0707 Átruházási kérelem (6. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (7. számú melléklet)
 • K0708 Vis maior bejelentőlap (8. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentőlaphoz (9. számú melléklet)
 • K0709 Visszavonási kérelem (10. számú melléklet)
 • Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (11. számú melléklet)

 

VII. Kapcsolódó jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok

 • A Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29-i) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;
 • A Tanács 2529/2001/EK rendelete (2001. december 19-i) a juhhús és kecskehús piacának közös szervezéséről;
 • A Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29-i) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;
 • A Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21-i) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Hazai jogszabályok

 • 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről;
 • 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről;
 • 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről;
 • 29/2007 (IV. 20.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről;
 • 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről;
 • 109/2004. (VI. 9.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülő elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról;
 • 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;
 • 1/2007. (I. 9.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005 (X. 21.) FVM rendelet módosításáról;
 • 30/2006 (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2007. április 23.

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek