Vissza 24/2012 (II.02) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

24/2012 (II.02) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2012.02.02 14:18

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

I. A kifizetési kérelmek benyújtásának feltételei

Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal. Kifizetés a határozatban szereplő célprogramok és állatállomány vonatkozásában igényelhető.

A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: EMVA Vhr.) vonatkozó előírásainak, valamint megfeleljen a támogatási rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek.

II. A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványon

2012. február 1. és 2012. február 28. között

postai úton kell benyújtani a támogatásra jogosult lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltségéhez.

Az MVH a kifizetési kérelem benyújtásának megkönnyítése érdekében minden támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfél számára névre szóló kérelem nyomtatványt készít, melyet postai úton juttat el az érintettekhez.

Amennyiben Ön rendelkezik a kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal, de nem kapta meg névre szóló kérelem nyomtatványát, akkor jelen közlemény 1. számú mellékletét képező nyomtatványon nyújthatja be kifizetési kérelmét.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a névre szóló kérelmen nem szereplő, a támogatási feltételek és a jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási határozat alapján elfogadható egyed, baromfi fajok esetén törzsállomány után is szeretne kifizetést igényelni, akkor ezekre az állatokra - baromfi esetén állományokra - vonatkozó kérelmét a jelen közlemény 4. számú mellékletét képező nyomtatványon nyújtsa be. Ebben az esetben a névre szóló kérelem benyújtásával egyidejűleg nyújtsa be a kiegészítő betétlapot is.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy az MVH a kérelem módosításaként kezeli a később - de benyújtási időszakon belül - beküldött, nem névre szóló kérelmeket.

 

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet többek között az alábbi esetekben:

-          azt nem jogszabályban meghatározott módon (nyomtatványon) nyújtották be;

-          azt nem a benyújtásra megadott határidőben (azaz a benyújtási időszakot megelőzően, vagy azt követően elkésve) nyújtották be;

-          amennyiben az intézkedésre vonatkozó jogszabály alapján a kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, és az eljárás megindítására irányuló kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy az intézkedésben való részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon megjelölt helyen nem hitelesítette;

-     azt az igény érvényesítésére jogosult aláírásával nem hitelesítette;

-          azt nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be;

-          a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be fizetési számlaszámát, vagy a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését;

-          a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható;

-          ha a támogatást igénylő, a pénzügyi következményekkel járó intézkedésekben való részvétel iránti kérelmet felszámolási, végelszámolási eljárás alatt álló ügyfél nyújtotta be, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik;

-          az ügyfél az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelemben nem nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.

 

A megszemélyesített kérelemcsomag tartalma:

 

  • Őshonos állatfajták megőrzése kifizetési kérelem (főlap és betétlap)

·         Kitöltési útmutató a kifizetési kérelemhez

  • Tájékoztató levél

 

III. A kifizetési kérelem módosítása

 

A kifizetési kérelem módosítására a kérelem benyújtási határidején belül, legkésőbb 2012. február 28-ig van lehetőség egy újabb kifizetési kérelem papír alapon történő benyújtásával. A benyújtási időszakon belül benyújtott kérelmek közül az MVH az utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe.

 

IV. A kötelezettségvállalással érintett állatállomány csökkentése

 

Ha a kifizetési kérelem az aktuális állatállománynál kevesebb állatra vonatkozik, akkor ez az állomány csökkentésének minősül.

A csökkentéssel érintett egyedre/baromfifélék esetén állományra korábban igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Ha az állatállománynak a csökkentés után maradó létszáma nem éri a jogosultsági feltételként szereplő minimálisan támogatható célprogramonkénti állatlétszámot, akkor a támogatásra jogosult az érintett célprogramból kizárásra kerül, és köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

 

V. A kifizetési kérelmek ellenőrzése, elbírálása

 

Az MVH a benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozóan adminisztratív és helyszíni ellenőrzést végez. A támogatás kifizetése a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján forintban történik.

 

 

VI. A kifizetési kérelem visszavonása

 

Az ügyfél az ellenőrzéséről való tudomásszerzést követően az ellenőrzés alá vont intézkedésre - a vizsgált időszakra és az ellenőrzés tárgyára - vonatkozóan a kifizetési kérelmét nem módosíthatja vagy vonhatja vissza.

 

Amennyiben a helyszíni, valamint adminisztratív ellenőrzés nem tár fel szabálytalanságot, úgy az ügyfél a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv kézhezvételét követően, a kifizetésről szóló határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedését megelőzően visszavonhatja kifizetési kérelmét.

Amennyiben az intézkedés befejezését megelőzően a jogerős határozattal lezárt eljárást követően az ügyfél az intézkedésben vagy az intézkedéscsoportban való részvétel iránti kérelmét visszavonja, és a támogatás folyósítása még nem történt meg - ha a kérelem visszavonásához jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazható, kötelező jogi aktusa külön jogkövetkezményt nem fűz -, az MVH az ügyben hozott határozatát visszavonja.

Amennyiben az ügyfél folyamatban lévő ügy során olyan intézkedésben vagy intézkedéscsoportban való részvétel iránti kérelmét vonja vissza, amelyben a visszavonásra irányuló kérelme előterjesztéséig a támogatás vagy annak egy részének folyósítása megtörtént (támogatásról való lemondás), úgy a már folyósított támogatásra az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

 

VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

 

-    1. számú melléklet - Őshonos állatfajták megőrzése kifizetési kérelem főlap (D4401-02)

-    2. számú melléklet - Kitöltési útmutató a kifizetési kérelemhez

-    3. számú melléklet - Őshonos állatfajták megőrzése Törzsállomány-igénylés- Betétlap (D4402-01)

-    4. számú melléklet - Őshonos állatfajták megőrzése Igényelt egyedek- Betétlap (D4407-02)

-    5. számú melléklet - Őshonos állatfajták megőrzése Igényelt egyedek- Betétlap további oldalak (D4407-02)

 

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

-     a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete;

-        a Bizottság 2006. december 15-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelete;

-        a Bizottság 2011. január 27-i, a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011/EU rendelete;

-        a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 73/2009/EK rendelete;

-         a Bizottság 2009. november 30-i, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1122/2010/EK rendelete;

-        az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i, a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1760/2000/EK rendelete;

-        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

-        a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.);

-        a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (MVH eljárási törvény);

-        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

-        az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet;

-        a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet;

-        a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet;

-        a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet;

-        az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet;

-         a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet;

-        az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet;

-        juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

-        a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet;

-        a tenyésztő szervezeti és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet;

-        az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet.

 

IX. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

További információk megtalálhatóak az VM (www.kormany.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2012. január  31.

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek