Vissza 23/2012 (I. 25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

23/2012 (I. 25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2012.02.03 11:28

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó 2012. évi támogatás igényléséről

 

I. A támogatásban való részvétel  általános feltételei

 

Támogatási kérelem nyújtható be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendeletben foglaltak alapján, figyelemmel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglalt feltételekre.

 

A támogatás az MgSzH által engedélyezett és a www.enar.hu honlapon közzétett elektronikus jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez vehető igénybe. Az elektronikus jelölőeszköz beszerezése akkor támogatható, ha az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (továbbiakban: ENAR) az ENAR-szám alapján a kérelmező tenyészetéhez van hozzárendelve.

 

Támogatási kérelmet az az állattartó nyújthat be, aki

-          juh- vagy kecsketenyészet tartója és szerepel a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben, és eleget tesz a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet előírásainak, valamint

-          rendelkezik legalább 10 db állattal, továbbá

-          a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdésének megfelelően regisztrációs kötelezettségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem (G001 nyomtatvány) legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg, két példányban nyújtandó be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) - ügyfél székhelye/lakhelye szerint - illetékes kirendeltségénél. Amennyiben a regisztrációs számot az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásáig nem kapta meg, a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött és az MVH-hoz benyújtott G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének eleget tett.

 

II. A támogatási kérelem benyújtása

 

A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény 5. számú melléklete tartalmazza.

Javasoljuk a támogatási kérelmet tértivevényes ajánlott küldemény formájában postázni.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2012. február 1. - február 28.

A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

Egy ügyfél egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egyazon benyújtási időszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejű kérelem kerül elfogadásra, az azonos időszakban benyújtott későbbi kérelmek elutasítása mellett.

Az MVH a támogatási kérelmet benyújtási sorrend alapján bírálja el.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt

-        nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy

-        nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy

-        a kérelmező ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet, vagy

-        nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy

-        a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, illetve ha

-         a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

Amennyiben az ügyfél még nem jelentette be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a vállalkozásának a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését (az ún. KKV kód), és azt legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be, a támogatási kérelmet az MVH a 2007. évi XVII. törvény 56. § (2) bekezdés g) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A bejelentést az ügyfél-regisztráció módosítási adatlap (G002) benyújtásával kell teljesíteni. A G002 bejelentő lap megtalálható a www.mvh.gov.hu honlap „Ügyfélnyilvántartás" menüpont alatt.

 

III. A támogatási kérelem nyomtatványai

A juh és kecskeállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás támogatási kérelmének nyomtatványai:

 

-          Juh és kecske elektronikus jelöléséhez nyújtott támogatás, támogatási kérelem főlap (D5000-02) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint;

-          Juh és kecske elektronikus jelöléséhez nyújtott támogatás, az igénylés alól kivett ENAR- számok betétlap (D5001-01) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint.

Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltésekor olvassa el a jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti Kitöltési útmutatót.

 

IV. A közlemény kapcsolódó mellékletei

 

-          Juh és kecske elektronikus jelöléséhez nyújtott támogatás, Támogatási kérelem - Főlap (D5000-02) (1. számú melléklet)

 

-          Juh és kecske elektronikus jelöléséhez nyújtott támogatás, Az igénylés alól kivett ENAR- számok - Betétlap (D5001-01) (2. számú melléklet);

 

-          Kitöltési útmutató a juh és kecskeállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatási kérelemhez (3. számú melléklet);

 

-          Tájékoztató - (4. számú melléklet);

 

-          MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe (5. számú melléklet).

V. A támogatási adatok nyilvánosságra hozatala

 

A közlemény 4. sz. melléklete tartalmazza az Európai Mezőgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatót.

 

VI. Kapcsolódó jogszabályok

 

-          A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

 

-          A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

 

-          A Bizottság 2011. január 27-i 65/2011/EU rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

 

-          A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;

 

-          A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

 

-          Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

 

-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;

 

-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet;

 

-          Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

 

-          Az egyszerűsített területalapú támogatások és vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezetgazdálkodási Állapot", illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszereinek meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet;

 

-          A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;

 

-          A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet.

 

 

VII. A közlemény hatálya

 

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejűleg a juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás igényléséről szóló 138/2011. (IX. 1.) MVH Közlemény hatályát veszti.

 

VIII. További információ

 

További információk megtalálhatóak a VM (www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH (www.mvh.gov.hu) honlapján, illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2012. január 25.

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek