21/2006 (II. 21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

21/2006 (II. 21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.05 09:26

a szeszesitalpiac ellátását szolgáló borlepárlás és a lepárlásból származó alkoholok tárolásának támogatási feltételeiről

I. A támogatás igénylésére jogosult piaci szereplők

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó borpiaci rendtartás szabályai, így különösen a Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendeletének 29. cikke alapján támogatás vehető igénybe a Közösségben előállított asztali borok és asztali borok készítésére alkalmas borok (a továbbiakban: borok) szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásához, és a lepárolt termékek tárolásához.

Lepárlási és tárolási támogatást az a lepárlóüzem vehet igénybe, amelynek a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlás támogatásában részt vevő termelők és lepárlóüzemek szállítási szerződéseiről szóló 109/2005. (IX. 30.) MVH közlemény alapján benyújtott szállítási szerződéseit az MVH jóváhagyta, és

 • a borokat lepárolja nyersalkohollá , borpárlattá , borból lepárolt szeszesitalokká vagy semleges alkohollá (a továbbiakban: alkoholok);
 • az e közleményben meghatározott feltételek szerint lepárolt alkoholokat a lepárlást követően a IX. pontban meghatározottak szerint tárolja.
II. A lepárlás időszaka

A szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásra az MVH – a szállítási szerződésekre vonatkozóan kibocsátott – értesítésében meghatározott bormennyiségeket az adott borpiaci év július 15-éig kell beszállítani a lepárlóüzembe. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A borok lepárlását legkésőbb a beszállítást követő borpiaci év szeptember 30-áig kell elvégezni.

III. A lepárlási támogatás mértéke

A lepárolt alkoholok után igényelhető támogatási összeg kiszámítása:

•  nyersalkoholra, borpárlatra és borból lepárolt szeszesitalokra , amelyek megfelelnek a Bizottság 2000. július 25-i, a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapító 1623/2000/EK rendeletének 43. cikkében meghatározottaknak és a Tanács 1989. május 29-i, a szeszesitalok meghatározására, leírására és kiszerelésére vonatkozó általános előírások megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendeletének 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek: 1,751 euró/térfogatszázalék/hl ;

•  semleges alkoholra , amely megfelel az 1623 / 2000/EK rendelet III. mellékletében megállapított minimális minőségi követelményeknek: 1,884 euró/térfogatszázalék/hl.

A támogatási összeg forintra történő átszámítását annak a hónapnak az első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni, amely hónapban a bor beszállítása az adott szerződés alapján megkezdődött.

IV. Előzetes kifizetés iránti kérelem

A lepárlóüzem a lepárlási támogatás teljes összegének vagy részösszegének előzetesen történő kifizetését kérelmezheti az adott borpiaci éven belül , amennyiben teljesíti az alábbi feltételeket:

a) letétbe helyezi

•  a kérelmezett előzetesen igényelt támogatási összeg legalább 120%-ának megfelelő összegű biztosítékot (ennek összegét az értesítésben meghatározott bormennyiség térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma és hektoliterben meghatározott mennyisége alapján kell kiszámítani);

b) igazolja, hogy

 • az előzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiséget a lepárlóüzem telephelyére a II. pontban meghatározott időpontig beszállították, és ott azt betárolták;

c) az előzetes kifizetés iránti kérelméhez csatolja

 •  
  • az előzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozó, a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet 2-9. §-aiban meghatározott borkísérő okmányok másolatait tételenként , valamint azok összesítőjét;
  • a biztosíték letétbe helyezését, mértékét és érvényességi idejét igazoló eredeti banki bizonylatot.

Az előzetes kifizetés iránti kérelem legkorábban a kérelemben feltüntetett bormennyiség betárolását követően nyújtható be. (A támogatás teljes összegére vonatkozó előzetes kifizetési kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja az értesítésében meghatározott teljes bormennyiség betárolásának napja.)

Az MVH a támogatás előzetes kifizetését – az előírt feltételek maradéktalan teljesítése esetén – legkésőbb a biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolás bemutatásától számított három hónapon belül teljesíti.

Amennyiben a lepárlóüzem előzetes kifizetés iránti kérelme nem a teljes átvett bormennyiségre vonatkozik, úgy a fennmaradó bormennyiségre vonatkozóan támogatási kérelmet kell benyújtani.

Előzetes kifizetés iránti kérelem esetében a támogatási összeg alapja a beszállított borból ténylegesen lepárolható alkoholmennyiség.

V. Az előzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása

Az 1. és 2. számú mellékletek (B0730, illetve B0731) szerinti előzetes kifizetés iránti kérelmet annak mellékleteivel együtt, legkésőbb az adott borpiaci év július 30-áig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani postai úton. A lepárlóüzem egy adott borpiaci éven belül egy előzetes kifizetés iránti kérelmet nyújthat be. A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest 62. Pf.: 867.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel .

Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 109/2005. (IX. 30.) MVH közleményben vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti, illetve a kérelmét határidőn túl nyújtja be. Ebben az esetben a kérelmező által letétbe helyezett biztosíték felszabadításra kerül, és a kérelemben feltüntetett bormennyiségek lepárlására további (a VIII. pont alapján) támogatás nem vehető igénybe.

Amennyiben a támogatás összege kevesebb, mint a kifizetett előzetesen igényelt támogatás, úgy az MVH a visszautalandó biztosítékot a megítélt támogatáson felül előzetesen kifizetett támogatás 120%-ának megfelelő összeggel csökkenti.

VI. A biztosíték felszabadításának feltételei

Az előzetes kifizetés iránti kérelemhez letétbe helyezett biztosíték akkor szabadítható fel, ha a lepárlóüzem eleget tett az alábbi feltételeknek:

a) igazolja, hogy

•  az értesítés alapján beszállított borért, az 1493/1999 EK rendelet 29. cikk (4) bekezdésében meghatározott 2,488 euró/térfogatszázalék/hektoliter összegű minimális felvásárlási árat – az 1493/1999/EK rendelet 32. cikkében említett esetek kivételével – a termelő(k) részére az átvételt követő három hónapon belül megfizette. Az ár a termelő telephelyén történt átvételre vonatkozik;

b) kérelméhez csatolja

•  az előzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozó minimális átvételi ár megfizetését igazoló számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok másolati példányait, valamint azok összesítőjét ;

•  a lepárolt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikk (1) bekezdésében szerinti laboratórium (Magyarországon az Országos Borminősítő Intézet, a továbbiakban: OBI) által kiállított minősítési bizonylatot tételenként ;

•  az előzetes kifizetés iránti kérelemben feltüntetett bormennyiségre vonatkozóan a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 33. melléklete szerinti termelési napló másolatát tételenként , amellyel igazolja, hogy a megadott időn belül a teljes bormennyiséget lepárolta.

VII. A biztosíték felszabadítása iránti kérelem benyújtása

Az 1. és 3. számú mellékletek (B0730, illetve B0732) szerinti, a biztosíték felszabadítása iránti kérelmet annak mellékleteivel együtt, legkésőbb a bor beszállítását következő borpiaci év október 31-éig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani postai úton az V. pontban megadott címre. A biztosíték felszabadítása iránti kérelmet egy alkalommal, a lepárlás befejezését követően lehet benyújtani.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel , amit a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

Határidőn túl benyújtott kérelem esetén a letétbe helyezett biztosíték elvész.

VIII. A támogatási kérelem benyújtása

Amennyiben a lepárlóüzem előzetes kifizetést nem, vagy csak a támogatási összeg egy részére kérelmezte , úgy a lepárlási támogatást e közlemény 1. és 4. számú mellékletei (B0730, illetve B0733) szerinti támogatási kérelem benyújtásával igényelheti. Támogatásban az a lepárlóüzem részesíthető, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) igazolja, hogy

•  az értesítés alapján beszállított borokért az 1493/1999 EK rendelet 29. cikk (4) bekezdésében meghatározott 2,488 euró/térfogatszázalék/hektoliter összegű minimális felvásárlási árat a termelő(k) részére az átvételt követő három hónapon belül megfizette. Az ár a termelő telephelyén történt átvételre vonatkozik;

b) támogatási kérelméhez csatolja:

•  az értesítésben meghatározott teljes , vagy részbeni előzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyiségek minimális átvételi árának megfizetését igazoló számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok másolati példányait, valamint azok összesítőjét ;

•  az értesítésben meghatározott teljes, vagy részbeni előzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyiségekre vonatkozó, az 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendeletben meghatározott borkísérő okmányok másolatait tételenként, valamint azok összesítőjét ;

•  a lepárolt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikk (1) bekezdésében szerinti laboratórium (OBI) által kiállított minősítési bizonylatot tételenként ;

•  az értesítésben meghatározott teljes, vagy részbeni előzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyiségek lepárlására vonatkozóan a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 33. melléklete szerinti termelési napló másolatát tételenként , amelyben igazolja, hogy a megadott időn belül az adott tételt teljes egészben lepárolta.

A támogatási kérelmet − annak mellékleteivel együtt − legkésőbb a teljes bormennyiség lepárlóüzembe történő beszállításának borpiaci évét követő borpiaci év november 30-áig kell benyújtani postai úton az V. pontban megadott címre. A lepárlóüzem támogatási kérelmet havonta egy alkalommal nyújthat be. Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt lepárolt alkoholokra kell vonatkoznia, kivéve abban az esetben, amikor a részbeni előzetes kifizetés iránti kérelem után fennmaradó bormennyiségek lepárlására vonatkozóan erre nincs lehetőség.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel , amit a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmet elutasítja , amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 109/2005. (IX. 30.) MVH közleményben, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti, vagy kérelmét határidőn túl nyújtja be.

Az MVH a támogatást a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított három hónapon belül fizeti ki.

IX. Az előállított alkoholok tárolásának támogatása

Az 1623/2000/EK rendelet 64. cikk (2) bekezdése értelmében a lepárlóüzem az általa lepárolt – a szeszesitalpiac ellátását szolgáló – alkoholok tárolásához ígérvény (lásd: X. pont) alapján támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek szerint.

a) A tárolási támogatásra jogosult termékek köre:

 • az értesítésben meghatározott, az adott borpiaci év július 15-éig beszállított teljes bormennyiség következő borászati év szeptember 30-áig történő lepárlásából származó alkoholok.

b ) A támogatásban részesíthető tárolás időszaka:

•  a tárolás minimális időtartama: 6 hónap;

•  a tárolás maximális időtartama: 12 hónap.

c) A támogatható alkoholmennyiség :

•  e közlemény III. pontjában meghatározott alkoholtípusonként a minimális mennyiség: 100 hl. A tárolni kívánt alkoholokat minimum 100 hl kapacitású tárolóedényekben (tartályokban) kell elhelyezni.

A tárolásra szánt alkoholok mennyisége nem haladhatja meg az e közlemény előírásai alapján lepárolt alkoholok mennyiségét.

X. Az előállított alkoholok tárolására vonatkozó ígérvény iránti kérelem

A lepárolt alkoholok tárolásához nyújtott támogatás alapját képező ígérvény kizárólag olyan lepárlóüzem részére adható ki, amely:

a) eleget tett

 •  
  • a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 109/2005. (IX. 30.) MVH közleményben, valamint az e közleményben meghatározott feltételeknek;

b) nyilatkozik arról, hogy

 • a tárolásra szánt alkoholokat az e közleményben előírt feltételek szerint készítette;
 •  
  • az általa lepárolt alkoholok a saját tulajdonát képezik;
  • a tárolás helyét és módját a tárolás teljes ideje alatt csak az MVH engedélyével változtatja meg;
  • a lepárolt alkoholokat a tárolás ideje alatt nem hozza forgalomba;

c) az ígérvény iránti kérelméhez csatolja

 • a tárolótartály nyilvántartás másolatát;
 •  
  • a tárolásra szánt alkoholra vonatkozó készletnyilvántartás másolatát;
  • a tárolásra szánt alkoholokra vonatkozó, az 1493/1999/EK rendelet 72. cikk (1) bekezdésében szerinti laboratórium (OBI) által kiállított minősítési bizonylatot tételenként (tárolótartály).
Az ígérvény iránti kérelmet csak a lepárolt alkoholokra vonatkozóan lehet benyújtani.

Az 5. és 6. számú mellékletek (B0740, illetve B0741) szerinti ígérvény iránti kérelmet azok mellékleteivel együtt legkésőbb egy hónappal a tárolás megkezdésének napját megelőzően kell benyújtani postai úton az V. pontban megadott címre.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel , amit a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

Az MVH a kérelmet elutasítja , amennyiben a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályokban, a 109/2005. (IX. 30.) MVH közleményben, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

Amennyiben a kérelem a követelményeknek megfelel, az MVH ígérvényt állít ki, amely tartalmazza a tárolásra engedélyezett alkohol(ok) pontos megnevezését, a tárolásra engedélyezett mennyiséget, a tárolás helyét, módját, illetve a tárolási időszak első és tervezett utolsó napját.

XI. A tárolásra vonatkozó követelmények

A tárolás során az alábbi követelményeknek együttesen kell teljesülniük:

 • a tárolt alkoholoknak a tárolás teljes időtartama alatt meg kell felelniük a III. pontban meghatározott követelményeknek;
 • megengedett az alkoholtartalom havi 0,2 %-os változása, annak túllépése esetén viszont támogatás nem vehető igénybe a változással érintett tételre (részidőszakban sem!);
 • a tárolás helye és módja csak az MVH előzetes engedélyével változtatható meg;
 • a tárolt alkoholok nem dolgozhatóak fel más termékekké;
 • a tárolt alkoholok a tárolás ideje alatt nem hozhatóak forgalomba.

A lepárlóüzem a tárolás ideje alatt a tárolás alatt lévő alkoholokra adásvételi szerződést köthet, ami azonban csak a tárolási időszak lejártával léphet hatályba.

Amennyiben a tárolás időtartama alatt a lepárolt alkoholok minősége olyan mértékben változik, hogy a III. pontban és az e közleményben meghatározott feltételeknek már nem felel meg, úgy arról a lepárlóüzem köteles haladéktalanul értesíteni az MVH-t. A nem megfelelő minőségű alkoholok mennyiségére nem vehető igénybe támogatás (részidőszakra sem!).

A lepárlóüzem köteles az alábbiakban meghatározott műveleteket, illetve változtatásokat az MVH-nak előzetesen bejelenteni:

a) A tárolás helyének megváltoztatása

Az alkoholokat más tárolási helyre átszállítani csak az MVH előzetes engedélyével lehet. A tárolás helyének megváltozásához szükséges az új tárolási hely adóraktári engedélyének másolata, valamint az új tárolási hely tárolótartály nyilvántartásának másolata.

A művelet befejezését követő 15 napon belül a lepárlóüzem köteles a tételenként elkészített, ki- és betárolásra vonatkozó , a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. melléklete szerinti termékmérleg-nyilvántartás vonatkozó részének másolatát, valamint a kísérő okmány másolatait az MVH részére benyújtani az V. pontban megadott címre.

b) Az alkoholok tárolási módjának megváltoztatása

A tárolás módjának megváltoztatása csak az MVH előzetes engedélyével lehetséges. A tárolás módjának megváltoztatásához szükséges a tárolótartály nyilvántartásának másolata.

XII. A változtatás-bejelentő lap benyújtása

A 7. és 8. számú mellékletek (B0750, illetve B0751) szerinti változtatás-bejelentő lapot azok mellékleteivel együtt, legkésőbb a változtatás kezdete előtt 15 nappal beérkezően kell benyújtani postai úton az V. pontban előírt címre.

XIII. A tárolási időszak vége

A tárolás időszakának − ami nem lehet 12 hónapnál hosszabb − utolsó napját a lepárlóüzem határozza meg a 9. számú melléklet (B0760) szerinti tárolási támogatásra vonatkozó kérelemben, melyet legalább egy hónappal a tárolás befejezését megelőzően kell benyújtani.

A lepárlóüzem a tárolás megkezdésétől számított hetedik hónap első napjától megszüntetheti a tárolást.

XIV. A tárolási támogatás mértéke

A lepárolt alkoholok tárolásához nyújtott támogatás mértéke 0,00042 euró/térfogatszázalék/hl/nap.

Az összeg forintra történő átszámításához az Európai Központi Bank által közétett, a tárolás kezdő hónapjának első napján jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

XV. A tárolási támogatási kérelem benyújtása

A 9. számú melléklet (B0760) szerinti tárolási támogatási kérelmet a tárolási időszak befejezésétől számított egy hónappal megelőzően kell benyújtani postai úton az V. pontban előírt címre. Egy tárolási támogatási kérelem minimálisan egy tárolóedényre (tartályra) vonatkozhat.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel , amit a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni.

A határidőn túl benyújtott kérelmet az MVH elutasítja . Az MVH a kérelmet abban az esetben is elutasítja, ha a lepárlóüzem a vonatkozó közösségi és illetve nemzeti jogszabályokban, vagy az e közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

A tárolási támogatásban részesített alkoholok közigazgatási szervek részére nem értékesíthetőek, illetve ilyen értékesítés kizárólag a tárolási támogatás visszafizetése után történhet. A visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik a közigazgatási hatóságok által olyan program keretében értékesített alkoholmennyiségre, amely nem akadályozza a hagyományos felhasználást (pl.: az agrár-környezetvédelmi program keretében a tüzelőanyag-ágazat részére értékesített alkohol, stb.).

XVI. Jogkövetkezmények

Amennyiben a lepárlóüzem nem teljesíti az 1623/2000/EK rendelet 65. cikkének (8) és (9) bekezdése szerinti kötelezettségeit – a vis maior esetét kivéve –, vagy megtagadja, hogy ellenőrzésnek vessék alá, támogatást nem vehet igénybe.

XVII. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény kihirdetésével egyidejűleg a szeszesitalpiac ellátását szolgáló borlepárlás és a lepárlásból származó alkoholok tárolásának támogatási feltételeiről szóló 18 /2005. (III. 18.) MVH közlemény hatályát veszti.

XVIII. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről

- a Bizottság 2000. július 25-i 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapításáról

- a Bizottság 1998. december 22-i 2808/98/EK rendelet az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

- a Bizottság 2005. március 7-i 383/2005/EK rendelete a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról

- a Tanács 1989. május 29-i 1576/89/EGK rendelete a szeszes italok meghatározására, leírására és kiszerelésére vonatkozó általános előírások megállapításáról

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

•  a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

•  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

•  a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

•  a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004 (V. 4.) FVM rendelet

•  a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet

•  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet

•  a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény

•  a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlás támogatásában részt vevő termelők és lepárlóüzemek szállítási szerződéseiről szóló 109/2005. (IX. 30.) MVH közlemény

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2006. február 21.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek