Vissza 20/2008 (III. 04.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

20/2008 (III. 04.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2010.06.10 14:48

az országos kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési tejkvóta igénylésének feltételeiről

 

 

 

20/2008. (III. 04.) MVH Közlemény

 

az országos kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési tejkvóta igénylésének feltételeiről

 

 

I. Közvetlen értékesítésű kvóta igénylésének alapja

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) a Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság javaslatainak figyelembevételével és a miniszter jóváhagyásával a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvóterendszerről szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése alapján az MVH az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési kvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény megjelenésétől 2008. március 31-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal.

 

 

II. A közvetlen értékesítésű kvóta kiosztásának tárgya

Az országos kvótatartalék terhére legfeljebb 35 millió kg közvetlen értékesítési típusú kvótakiosztására kerül sor.

 

III. A kérelem benyújtásának feltételei

Kérelmet azon tejtermelő nyújthat be, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

 

- tehéntejtermelést folytat és tehéntejet és/vagy tehéntejből készített tejterméket

közvetlenül értékesít;

 

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint az MVH ügyfél-regisztrációs rendszerében regisztrált, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egy időben a regisztrációhoz szükséges G001-es formanyomtatványnak az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez történő benyújtását igazolja;

 

- kérelem benyújtásának időpontjában, ha korábban már rendelkezett az MVH ügyfél regisztrációs számmal, megtalálható az MGSZH Tenyészet Információs rendszerében;

 

- nem áll csőd-, felszámolási-, adósságrendezési vagy végelszámolási, illetve gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt;

 

- rendelkezik 24 hónapnál idősebb nőivarú állattal, amely szerepel az ENAR nyilvántartásban és megtalálható a pályázó tenyészetében;

 

- a 2006/2007. kvótaévben a rendelkezésére álló közvetlen értékesítési kvótáját legalább 95%-ban teljesítette vagy 2004. május 1.-je óta nem rendelkezett tejkvótával vagy beszállítási kvótával rendelkezett - amelyet legalább 95%-ban teljesített -, de a 2006/07. kvótaévben küldött jelentést közvetlen értékesítésről;

 

- a 2006/2007. és a 2007/08. kvótaévben sem ideiglenesen sem állandó jelleggel nem csoportosított át közvetlen értékesítésű kvótát beszállítási kvótába.

 

IV. A kérelem benyújtásának módja

 

A kérelmek a Közlemény megjelenésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2008. március 31-ig a Tejkvóta-szabályzat mellékletében található K1000 „Országos kvótatartalékból történő kvótaigénylés" formanyomtatványon nyújthatók be az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (továbbiakban: ÁT Kft.) címére (2101 Gödöllő, Dózsa György út 58. Pf.: 260.) címére postai úton, vagy személyesen. A benyújtás időpontját az ajánlott levél borítékán található dátumbélyegző dátuma igazolja, személyes benyújtás esetén az átvételi bizonylaton szereplő időpont a mérvadó.

 

A K1000 formanyomtatványon fel kell tüntetni a kérelmező:

 

- TIR tenyészetkódját;

 

- az igényelt kvótamennyiségét;

 

- ha korábban nem rendelkezett tejkvótával, akkor a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezett tejkvóta alapját jelentő jogosult állatok ENAR fülszámát.

 

Az MVH csak az aláírással ellátott és 2008. március 31.-éig benyújtott kérelmeket bírálja el. A beérkezett kérelmek feldolgozása érkezési sorrendben történik. Keretkimerülés esetén, a keretkimerülés napján beküldött kérelmek között a rendelkezésre álló kvótamennyiség arányosan kerül kiosztásra. Keretkimerülést követően, vagy határidőn túl benyújtott, vagy a III. pontban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő kérelem elutasításra kerül. A kérelemről az MVH határozatban dönt.

 

V. Az igényelhető kvóta mennyisége

Az igényelhető kvóta mennyisége a 2006/07-es kvótaévben a termelő rendelkezésére álló kvóta 95 %-a, és 2006/07-es kvótaévi korrigált teljesítés mennyiség különbözete, amely termelési szint a 2007/08-as kvóta évben is fennáll. Az igényelhető minimális mennyiség 500 kg. Az igényelt kvóta jogosságát az MVH az ENAR rendszerben megtalálható állatállomány alapján ellenőrizheti mind a 2006/07, mind a 2007/08-as kvótaévre vonatkozóan.

 

Azon tejtermelők esetében, akik korábban még nem rendelkeztek tejkvótával, a kérelem benyújtása és a bírálata közötti időszakban az ENAR nyilvántartásban szereplő 24 hónapnál idősebb nőivarú tej és/vagy kettőshasznosítású állatai után egyedenként 6.000 kg közvetlen értékesítésű tejkvóta adható. Csak annyi egyed után adható közvetlen értékesítésű tejkvóta, amely szerepel a kérelmen.

 

VI. A kérelem alapján jóváhagyott kvóta felhasználásának lehetőségei

 

A 2008. március 31.-ig benyújtott kérelmek a 2007/08-as kvótaévre kerülnek jóváhagyásra, 2007.április 1-től.

 

A tejtermelő a rendelkezésére álló közvetlen értékesítésű kvótamennyiségéből a jelen közlemény alapján benyújtott kérelem jóváhagyását követő kvótaév végéig (2009. március 31.) nem ruházhatja át az e közlemény szerint jóváhagyott közvetlen értékesítésű tejkvótájank megfelelő mennyiséget, nem adhat bérbe vagy más módon ideiglenes használatba, illetve nem csoportosíthatja azt át beszállítói kvótává. Az átruházás alól kivétel, ha a tejtermeléssel és értékesítéssel felhagy és az egész gazdaságát értékesíti.

 

A kérelem alapján jóváhagyott kvóta kihasználására az általános szabályok irányadók. A jóváhagyott kvótamennyiségek után a 29/2007. (IV. 20.) FVM rendelet 1. § (7) bekezdése szerinti történelmi bázis jogosultság nem kerül megállapításra.

 

VII. Kapcsolódó jogszabályok

 

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény.

 

- a 69/2004 (IV. 29.) FVM rendelet a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről;

 

- a Tanács 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK rendelete a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról;

 

- a Bizottság 2004. március 30-i 595/2004/EK rendelete a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

 

 

VIII. Közlemény hatálya

A Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 100/2006. (X. 25.),

17/2007. (II. 22), valamint a 18/2007. (II. 22.) MVH Közlemény hatályát veszti.

 

IX.. További információk

 

A felhívás és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények" menüpontja alól tölthetők le, illetve az ÁT Kft.-től igényelhető. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eurlex/hu/search/search_lif.html címen. További információ az ugyfelszolg@atkft-kvota.hu és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címeken valamint a 28-515-569 és a 06-1-374-3603-as telefonszámokon kérhető.

 

 

Budapest, 2008. március 4.

 

Margittai Miklós

elnök

 

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek