188/2014 (XI. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

188/2014 (XI. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2014.11.27 14:58

a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

I. A tejkvóta igénylésének alapja

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság javaslatainak figyelembevételével és a miniszter jóváhagyásával a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdése alapján a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény kihirdetésétől 2015. február 20-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal, a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.

II. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változás-bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) MVH Közlemény rendelkezései (elérési útvonal: /kozlemenyek/-/kozlemeny/128-2013-vii-30-szamu-mvh-kozlemeny) irányadóak. Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

III. A kiosztáshoz rendelkezésre álló tejkvóta mennyisége

A nemzeti kvótatartalék terhére legfeljebb 60 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 millió kg, beszállítási tejkvótából 5 millió kg.

IV. A kérelem benyújtásának, illetve a nemzeti tartalékból való részesülés feltételei

Kérelmet azon termelő nyújthat be, és azon termelő részére ítélhető oda az igényelt kvóta, aki megfelel az alábbi 1. vagy a 2. pont alatti feltételek mindegyikének.

1. Tejkvótát igényelhet az a tejtermelő, aki:

- a Rendelet 1. § 4. pontja szerinti tejtermelőnek minősül, azaz olyan, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási tv.) szerint nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, akinek vagy amelynek gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) nyilvántartásban szereplő állatállománnyal tejet termel, és azt vagy az abból előállított más tejterméket értékesít;

 - a kérelem benyújtásának időpontjában - ha korábban már rendelkezett ügyfél-azonosítóval - rendelkezik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkóddal;

- a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik 24 hónapnál idősebb nőivarú szarvasmarhával; - a 2013/2014. kvótaévben az igényelt típus szerinti tejkvótáját legalább 100%-ban teljesítette;

- az igénylést megelőző kvótaévben (2013/2014.) sem ideiglenesen, sem véglegesen nem csoportosított át vagy nem adott el, illetve nem adott bérbe az igényelt típusnak megfelelő tejkvótájából; - szervezet esetén nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt, illetve természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt.

2. Tejkvótát igényelhet az a fiatal tejtermelő, vagy tejtermelői tevékenységet folytatni kívánó termelő, aki:

- a kérelem benyújtásának időpontjában - ha korábban már rendelkezett ügyfél-azonosítóval - rendelkezik a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott tenyészetkóddal;

- a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik 24 hónapnál idősebb, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nőivarú szarvasmarhával, amely szerepel az ENAR nyilvántartásban és megtalálható a pályázó tenyészetében;

- szervezet esetén nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, illetve természetes személy estén gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt.

- A Rendelet 1. § 24. pontja szerinti fiatal tejtermelőnek minősül az a 40 évesnél fiatalabb magyar állampolgár, aki e rendelet szerint tejtermelőnek minősül, és/vagy saját TIR tenyészetkóddal rendelkezik, továbbá a nemzeti kvóta terhére történő kvóta igénylésének időpontjában, illetve ezen időpontot megelőző két kvótaévben nem rendelkezett kvótával.

- E közlemény alkalmazásában tejtermelői tevékenységet folytatni kívánó termelőnek minősül, aki/amely a kvótaigénylés időpontját megelőzően egyáltalán nem, de legalább a kvótaigénylést megelőző két kvótaévben (2012/2013. és 2013/2014. kvótaévben) nem rendelkezett egyik típusú tejkvótával sem.

V. A kérelem benyújtásának módja

A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: a közlemény kihirdetésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2015. február 20-ig.

A kérelem a jelen közlemény 2. számú mellékletében található K1000-2014/15. számú, „Nemzeti kvótatartalékból történő kvótaigénylés” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be a

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (továbbiakban: MTKI Kft.) címére

(1450 Budapest, Pf.: 31.)

postai úton. A benyújtás időpontját a küldeményen található dátumbélyegző igazolja.

A K1000-2014/15 nyomtatványon fel kell tüntetni:

- a kérelmező TIR tenyészetkódját;

- az igényelt kvótamennyiséget;

- amennyiben a kérelmező fiatal tejtermelőnek minősül, úgy ezt a minőségét a nyomtatvány vonatkozó rovatában.

Figyelem! Mindkét kvótatípusból történő igénylés esetén két külön nyomtatvány benyújtása szükséges!

Az MVH – a jogszabályokban meghatározott egyéb esetek mellett – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha

- nem a jelen közleményben meghatározott benyújtási időszakban került benyújtásra,

- nem a jelen Közlemény mellékletét képező K1000-2014/15 nyomtatványon kerül benyújtásra,

- az igénylő a kérelmet eredeti aláírásával nem hitelesíti,

- az ügyfelet nem kérelemre vették nyilvántartásba, vagy kérelemmel egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges, ügyfél-azonosító megállapítására alkalmas kérelmet;

- azt nem az arra jogosult nyújtja be (a kérelmet képviselőként benyújtó személy nem rendelkezik érvényes meghatalmazással).

A beérkezett kérelmek feldolgozása a benyújtás (postára adás) időpontja szerinti sorrendben történik. Keretkimerülés esetén a keretkimerülés napján benyújtott kérelmek között a rendelkezésre álló kvótamennyiség arányosan kerül kiosztásra. A keretkimerülést követően benyújtott, illetve a IV. pontban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő kérelem elutasításra kerül.

VI. Az igényelhető kvóta mennyisége

Az igényelhető kvóta mennyisége a 2013/2014. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-a és a 2013/2014. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete.

Azon tejtermelő, akitől a Rendelet alapján kvóta került megvonásra, de ezen kvótamennyiség 2014. április 1-jével visszaadásra került, az csak a megvonás előtti kvótamennyiségen felül (100%) teljesített kvótamennyiséget igényelhet.

A fiatal tejtermelők és a tejtermelést folytatni kívánó termelők állatállomány alapján igényelhetnek kvótát, az alábbiak szerint:

- közvetlen értékesítési tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának időpontjában az ENAR nyilvántartásban szereplő 24 hónapnál idősebb nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nőivarú szarvasmarha után egyedenként 7.000 kg közvetlen értékesítési tejkvóta adható;

- beszállítási tejkvóta igénylése esetén: a kérelem benyújtásának időpontjában az ENAR nyilvántartásban szereplő 24 hónapnál idősebb nőivarú, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú szarvasmarha után egyedenként 7.000 kg beszállítási tejkvóta adható. Ebben az esetben a tejtermelőnek a kérelméhez csatolnia kell a felvásárlója által kiállított, az igénylés kvótaévére vonatkozó tejfelvásárlási szándéknyilatkozatot. Amennyiben a nyilatkozatot a kérelmező nem csatolja a kérelemhez, az MVH hiánypótlás keretében felszólítja annak pótlására. Ha a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül a kérelmező nem küldi meg a nyilatkozatot, a kérelem elutasításra kerül. A nyilatkozatban foglaltak betartása az MVH által jóváhagyott felvásárlótól érkező havi jelentések alapján ellenőrzésre kerül.

VII. A kvótával való rendelkezés

A jóváhagyott kérelmek alapján a termelő részére kiosztásra kerülő tejkvóta a 2014/2015. kvótaévre visszamenőleg kerül átvezetésre a termelő részére, 2014. április 1-jétől kezdődő hatállyal.

A jelen közlemény alapján kiosztott kvóta a 2014/2015. kvótaév végéig (2015. március 31-ig) nem ruházható át, nem adható bérbe.

Fenti átruházási tilalom alól kivételt képez, ha a tejtermelő a teljes kvótamennyiségét a Rendelet 9. § (4) bekezdése szerint vagy a 10. §-a szerint a teljes gazdasággal együtt ruházza át, vagy adja bérbe.

A fiatal tejtermelőkre az átruházás tekintetében a Rendelet 9. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni, azaz az igényelt kvóta nem lehet tárgya sem átruházásnak, sem ideiglenes átengedésnek, csak a nemzeti tartalék ezen célra fenntartott részébe adható vissza.

A kérelem alapján jóváhagyott kvóta kihasználására az általános szabályok az irányadók.

A jóváhagyott kvótamennyiségek után az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 9.) VM rendelet 1. § 19. pontja szerinti történelmi bázis jogosultság nem kerül megállapításra.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;

- a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet;

- a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”);

- a Bizottság 2004. március 30-i 595/2004/EK rendelete a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

IX. A közlemény mellékletei

- Kitöltési útmutató a kvótaigénylés nyomtatványhoz (1. számú melléklet)

- Kvótaigénylés nyomtatvány (K1000-2014/15) (2. számú melléklet)

X. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről szóló 1/2014. (I. 21.) számú MVH Közlemény hatályát veszti.

XI. További információk

A közlemény és a benyújtandó nyomtatványok a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le, illetve a MTKI Kft-től igényelhetők. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu honlapon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu címen. További információ az info-tejkvota@mtki.hu és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címeken, valamint a 06-1-476-8720 és a 06-1-374-3603-as telefonszámokon kérhető.

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek