Vissza 17/2006. (II. 16.) számú MVH Közlemény

archív

17/2006. (II. 16.) számú MVH Közlemény

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2017.01.19 14:35

a szőlőfeldolgozás és borkészítés során keletkező melléktermékek kötelező lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevő üzemek és begyűjtőhelyek jóváhagyásáról

I. Közösségi lepárlási intézkedés

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) részvételi felhívást tesz közzé melléktermékek kötelező lepárlásában részt vevő üzemek és begyűjtőhelyeik jóváhagyására .

A Bizottság 2000. július 25-i, a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 1623/2000/EK rendelet 42. cikke alapján az MVH – mint illetékes hatóság –– hagyja jóvá a Magyarország területén működő azon lepárlóüzemeket, amelyek a 1623/2000/EK rendelet III. címében szabályozott lepárlási műveleteket (borászati melléktermékek kötelező lepárlása, krízislepárlás, a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlás) kívánnak végezni.

Az Európai Unió borpiaci rendtartásának lepárlási intézkedésiben kizárólag az MVH által jóváhagyott lepárlóüzemek vehetnek részt.

II. A lepárlási intézkedésben való részvétel feltételei

Jóváhagyási kérelmet nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett lepárlóüzem , amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a)  Eleget tett

•  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének.

b)  Rendelkezik

•  a melléktermékek átvételének és az alkoholok leadásának technikai és személyi feltételeivel;

•  mintaraktárral, amelyben a beszállított, átmenetileg tárolt és kiszállított termékek mintáinak szakszerű és biztonságos tárolása megoldható legalább a melléktermék átvételi bizonylatának kiadásáig;

•  az Európai Unión belül alkalmazott vagy a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (Office International de la Vigne et du Vin) előírásai szerinti mérési módszerek alkalmazásához szükséges feltételekkel: súly, nedvességtartalom, cukortartalom, alkoholtartalom meghatározására, ha a vizsgálatokat nem akkreditált laboratóriumban végezteti;

c)  Nyilatkozik arról, hogy

•  a szőlőfeldolgozótól, vagy a borkészítőtől megvásárolt egy, vagy több fajta mellékterméket saját költségére párolja le;

•  a szőlőfeldolgozótól, vagy borkészítőtől vásárolt melléktermékért a meghatározott legalacsonyabb felvásárlási árat közvetlenül a lepárlóüzembe történő beszállítás esetén a közösségi jogszabályokban meghatározott határidők pontos betartásával kifizeti;

•  sorszámozott átvételi bizonylatokat állít ki arról, hogy a termelők eleget tettek a leadási kötelezettségüknek és a bizonylatok tanúsítják a lepárlásra átvett melléktermék típusát, mennyiségét és alkoholtartalmát;

•  vezeti az átvételi elismervények termelőnkénti nyilvántartását, amely tartalmazza termelőnként a melléktermék típusát, súlyát, alkoholtartalmát, a leadások időpontját, helyét, borseprő esetében annak nedvességtartalmát ;

•  megteremti annak feltételeit, hogy a melléktermékek lepárlásából származó alkohol az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától (párlat, szesz, pálinka stb.) elkülönítve tárolja;

•  szőlőtörköly esetében az állagmegóváshoz az elcsorgást megakadályozó szilárd burkolatú tárolóhely, míg borseprő esetében zárt tárolótartály biztosításával megteremti a tárolt melléktermékek állagmegóvásának feltételeit;

•  a Vám- és Pénzügyőrség (a továbbiakban: VPOP), az MVH és az Országos Borminősítő Intézet (a továbbiakban: OBI) képviselői részére biztosítja az ellenőrzés lehetőségét és az ahhoz szükséges feltételeket;

•  a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül bejelenti az MVH-nak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat;

•  a lepárlóüzem – az általa végzett tevékenységi körnek megfelelően – rendelkezik legalább az éves névleges kapacitás 15%-ának megfelelő alkohol (végtermék) tároló kapacitással(a kapacitás értékébe a tárolóüzem által a borpiaci évre bérelt tárolókapacitások is beszámítanak);

•  a b), valamint a jelen/c)/ pontban meghatározott feltételekre vonatkozó bizonyítékokat az eredeti dokumentumokkal, vagy azok hitelesített másolatával a VPOP, az MVH vagy az OBI kérésére bemutatja .

d)  Jóváhagyási kérelméhez csatolja

•  30 napnál nem régebbi cégkivonat, (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány) másolatát;

•  az adóraktári engedély másolatát.

A jóváhagyási feltételek teljesítését az MVH, az OBI valamint a VPOP helyszíni szemle és hatósági ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. Az MVH a jóváhagyási feltételeket teljesítő lepárló üzemek részére visszavonásig érvényes, jóváhagyó határozatot állít ki. A jóváhagyás a közösségi vagy nemzeti szabályozás megsértése esetén visszavonásra kerül.

Amennyiben a lepárlóüzem az engedély kiadását követően a vonatkozó közösségi illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételeket nem tartja be, illetve azokat megsérti, az MVH a jóváhagyást visszavonja és a lepárlóüzemet az intézkedésből kizárja.

III. A lepárlási intézkedésben való jóváhagyási kérelem benyújtása

Az 1-2. számú melléklet (B0210-B0211) szerinti jóváhagyási kérelmet annak mellékleteivel együtt, folyamatosan az MVH Központi Hivatalához lehet benyújtani postai úton. A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

A kérelmek a benyújtás sorrendjében kerülnek elbírálásra. Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel .

IV. Begyűjtőhely üzemeltetésének feltételei

A 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a begyűjtőhelyek üzemeltetése a kötelező lepárlásban részt vevő lepárlóüzem feladata. Begyűjtőhely üzemeltetéséhez az MVH jóváhagyása szükséges.

Begyűjtőhely jóváhagyására kérelmet a lepárlóüzem jóváhagyási kérelmével egyidejűleg, vagy az MVH által már jóváhagyott lepárlóüzem nyújthat be, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

a)  Nyilatkozik arról, hogy

•  a lepárlóüzem az alkoholtartalom mérése nélkül átvett melléktermék állagmegóvásáról gondoskodik.

b)  Rendelkezik

•  állagmegóvásra alkalmas tárolóval;

•  mintavételezésre alkalmas eszközökkel;

•  olyan technikai feltételekkel, amely alkalmas a súly és alkoholtartalom meghatározásához;

•  a melléktermék fizikai védelméhez szükséges eszközökkel.

c)  Egyszerűsített adóraktár területén működtetett begyűjtőhely esetében a jóváhagyás további feltétele, hogy

•  a begyűjtőhely területe az egyszerűsített adóraktártól elválasztottnak és külön bejáratúnak kell lennie;

•  az egyszerűsített adóraktári engedély mellékletét képező helyszínrajzon fel kell tüntetni a begyűjtőhely területét;

•  az üzemeltető rendelkezzen a VPOP begyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozó hozzájárulásával.

A begyűjtőhely jóváhagyási feltételeinek teljesítését az MVH, az OBI valamint a VPOP helyszíni szemle és hatósági ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. Az MVH a begyűjtőhelyre vonatkozó jóváhagyási feltételeket teljesítő lepárló üzemek részére visszavonásig érvényes, jóváhagyó határozatot állít ki.

Amennyiben a lepárlóüzem a begyűjtőhely működtetésére vonatkozó engedély kiadását követően a vonatkozó közösségi illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételeket nem tartja be, úgy az MVH a működtetésre vonatkozó jóváhagyást visszavonja. Amennyiben a begyűjtőhelyet működtető lepárlóüzem a lepárlásban való részvételi engedély kiadását követően a vonatkozó közösségi illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételeket nem tartja be, illetve azokat megsérti, az MVH a jóváhagyást a begyűjtőhelyek üzemeltetésére kiterjedően visszavonja.

V. A begyűjtőhely üzemeltetésének jóváhagyása iránti kérelem benyújtása

A 1. és 3. számú mellékletek (B0210, B0212) szerinti kérelmet folyamatosan, annak mellékleteivel együtt a III. pontban megadott címre kell benyújtani.

A kérelmek a benyújtás sorrendjében kerülnek elbírálásra. Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel . A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

VI. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. A közlemény kihirdetésével egyidejűleg a melléktermékek kötelező lepárlásában, a krízislepárlásban, valamint a szeszesitalpiac ellátását szolgáló lepárlásban részt vevő üzemek és begyűjtőhelyek jóváhagyásáról szóló 19/2004. (VI. 2.) MVH közlemény hatályát veszti.

VII. Kapcsolódó jogszabályok

-  a Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről

-a Bizottság 2000. július 25-i 1623/2000/EK rendelete a piaci mechanizmusok tekintetében a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet részletes végrehajtási szabályait megállapításáról

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

-  a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

-  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

-  az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

-  a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004 (V. 4.) FVM rendelet

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2006. február 16.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek