14/2011 ( II. 10. ) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

14/2011 ( II. 10. ) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2011.10.07 12:37

Az országos kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

14/2011. ( II. 10. ) MVH Közlemény


az országos kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

 

 

I. A tejkvóta igénylésének alapja

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) a Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság javaslatainak figyelembevételével és a miniszter jóváhagyásával a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdése alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére pályázatot hirdet, jelen közlemény megjelenésétől 2011. március 16-ig terjedő kérelembenyújtási időszakkal, illetve a közleményben meghirdetett keret kimerüléséig.

 

II. A tejkvóta kiosztásának tárgya

Az országos kvóta terhére legfeljebb 60 millió kg közvetlen értékesítési tejkvóta és 60 millió kg beszállítási tejkvóta kiosztására kerülhet sor, melyből fiatal tejtermelők részére elkülönített keret áll rendelkezésre, melynek mértéke közvetlen értékesítési tejkvótából 5 millió kg, beszállítási tejkvótából 5 millió kg.

 

III. A kérelem benyújtásának feltételei

Kérelmet azon - a Rendelet 1. § 4) pontja szerinti - tejtermelő, illetve - a Rendelet 1. § 24) pontja alapján - fiatal tejtermelőnek minősülő tejtermelő nyújthat be, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

 

-          tehéntejet termel, és azt, és/vagy abból előállított tejterméket közvetlenül értékesít, illetve tehéntejet az MVH által jóváhagyott felvásárlónak értékesít, kivételt képeznek a fiatal tejtermelők;

 

-          a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében regisztrált, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidőben a regisztrációhoz szükséges G001-es formanyomtatványnak az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez történő benyújtását igazolja;

 

-          a kérelem benyújtásának időpontjában - ha korábban már rendelkezett ügyfél-regisztrációs számmal - megtalálható a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007 (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben;

 

-          nem áll csőd-, felszámolási-, adósságrendezési vagy végelszámolási, illetve gazdálkodási tevékenységével összefüggésben végrehajtási eljárás alatt;

 

-          rendelkezik 24 hónapnál idősebb, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nőivarú állattal, amely szerepel az ENAR nyilvántartásban és megtalálható a pályázó tenyészetében;

 

-          az igénylést megelőző, 2009/2010. kvótaévben az igényelt típus szerinti tejkvótáját legalább 100%-ban teljesítette; kivételt képeznek a fiatal tejtermelők, illetve azon termelők, akik állatállomány alapján igényelhetnek tejkvótát;a Rendelet a 8. § (5) és (6) bekezdései alapján visszaadott kvótamennyiséggel azonos mértékű kvótamennyiségre nem szerez jogosultságot jelen közlemény alapján;

 

-          az igénylést megelőző kvótaévben (2009/2010.) sem ideiglenesen, sem állandó jelleggel nem csoportosított át vagy nem adott el, illetve nem adott bérbe az igényelt típusnak megfelelő tejkvótájából.

 

IV. A kérelem benyújtásának módja

A kérelem a közlemény kihirdetésétől a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2011. március 16-ig terjedő kérelembenyújtási időszakban a jelen közlemény 1. számú mellékletében található K1000 „Országos kvótatartalékból történő kvótaigénylés" formanyomtatványon nyújtható be az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (továbbiakban: ÁT Kft.) címére (2101 Gödöllő, Dózsa György út 58. Pf.: 260.) postai úton, vagy személyesen. A benyújtás időpontját a  küldeményen található dátumbélyegző igazolja, személyes benyújtás esetén az átvételi bizonylaton szereplő dátum.

 

A K1000 formanyomtatványon fel kell tüntetni a kérelmező:

 

-          TIR tenyészetkódját;

 

-          az igényelt kvótamennyiséget;

 

-          valamint amennyiben a kérelmező fiatal gazdának minősül, úgy ezt a minőségét a formanyomtatvány megjegyzés rovatában.

 

Mindkét kvótatípus igénylése esetén két külön formanyomtatvány benyújtása szükséges.

Az MVH csak az aláírással ellátott kérelmeket bírálja el. Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

 

A beérkezett kérelmek feldolgozása a benyújtás (postára adás) időpontja szerinti sorrendben történik. Keretkimerülés esetén a keretkimerülés napján benyújtott kérelmek között a rendelkezésre álló kvótamennyiség arányosan kerül kiosztásra. A keretkimerülést követően benyújtott, illetve a III. pontban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő kérelem elutasításra kerül.

 

A jelen közleményben meghatározott benyújtási időszakon kívül benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

V. Az igényelhető kvóta mennyisége

 

Az igényelhető kvóta mennyisége a 2009/2010. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-a, és a 2009/2010. kvótaévben a termelő tulajdonában lévő kvóta 100 %-át meghaladó teljesítés mennyiségeinek különbözete.

 

Azon tejtermelő, akitől a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 43/2008. (IV. 4.) FVM rendelet 7.§ (1) és (2), illetve a Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdései alapján kvóta került megvonásra, de ezen kvótamennyiség a Rendelet 8. § (5) és (6) bekezdései alapján 2010. április 1-jével visszaadásra került, az csak a megvonás előtti kvótamennyiségen felül (100%) teljesített kvótamennyiséget igényelheti.

 

Azon tejtermelők részére, akik a kérelem benyújtását megelőzően nem rendelkeztek tejkvótával :

- közvetlen értékesítési tejkvóta igénylés esetén: a kérelem benyújtásának időpontjában az ENAR nyilvántartásban 24 hónapnál idősebb nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú, nőivarú állata szerepel, azok után egyedenként 7.000 kg közvetlen értékesítési tejkvóta adható;

 

- beszállítási tejkvóta igénylés esetén: a kérelem benyújtásának időpontjában az ENAR nyilvántartásban szereplő 24 hónapnál idősebb nőivarú, nem húshasznú, illetve nem egyéb húshasznú fajtájú állatai után egyedenként 7.000 kg beszállítási tejkvóta adható. Ebben az esetben a tejtermelőnek a kérelméhez csatolnia kell a felvásárlója által kiállított, az igénylés kvótaévére vonatkozó tejfelvásárlási szándéknyilatkozatot. Amennyiben a nyilatkozatot a kérelmező nem csatolja a kérelemhez, az MVH hiánypótlás keretében felszólítja annak pótlására. Ha a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül a kérelmező nem küldi meg a nyilatkozatot, a kérelem elutasításra kerül. A nyilatkozatban foglaltak betartása az MVH által jóváhagyott felvásárlótól érkező havi jelentések alapján ellenőrzésre kerül.

 

VI. A kvóta felhasználásának lehetőségei

A 2011. március 16-ig benyújtott kérelmek a 2010/2011-es kvótaévre visszamenőleg kerülnek jóváhagyásra, 2010. április 1-től.

 

A jelen közlemény alapján kiosztott kvóta a 2011/2012. kvótaév végéig (2012. március 31-ig) nem ruházható át, nem adható bérbe.

 

Fenti átruházási tilalom alól kivételt képez, ha a tejtermelő a teljes kvótamennyiségét a Rendelet 10. §-a szerint a teljes gazdasággal együtt ruházza át, vagy adja bérbe.

 

A fiatal tejtermelőkre az átruházás tekintetében a Rendelet 9. § (8) bekezdésben foglalt rendelkezést kell alkalmazni, azaz az igényelt kvóta nem lehet tárgya sem átruházásnak, sem ideiglenes átengedésnek, csak a nemzeti tartalék ezen célra fenntartott részébe adható vissza.

 

A kérelem alapján jóváhagyott kvóta kihasználására az általános szabályok az irányadók.

 

A jóváhagyott kvótamennyiségek után az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 2. § 20. pontja szerinti történelmi bázis jogosultság nem kerül megállapításra.

 

VII. Kapcsolódó jogszabályok

- a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;

- a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről;

- a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet");

- a Bizottság 2004. március 30-i 595/2004/EK rendelete a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

 

VIII. A közlemény hatálya

A közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az országos kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről szóló 165/2009. (XI. 09.) számú MVH Közlemény hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

 

IX. További információk

A közlemény és a benyújtandó formanyomtatványok a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények" menüpontja alól tölthetők le, illetve az ÁT Kft-től igényelhetők. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.vm.gov.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eurlex/hu/search/search_lif.html címen. További információ az ugyfelszolg@atkft-kvota.hu és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címeken, valamint a 28-515-569 és a 06-1-374-3603-as telefonszámokon kérhető.

 

Budapest, 2011. február 8.

Palkovics Péter

elnök

 

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek