135/2011 (VIII. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

135/2011 (VIII. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Módosított
Utolsó módosítás: 2013.07.04 09:49

A történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

135/2011. (VIII.26.) számú

KÖZLEMÉNYE

 

 

A történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás

átírásának rendjéről

I. A történelmi bázis jogosultságok nyilvántartása

A termeléstől elválasztott nemzeti kiegészítő támogatások alapját képező, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által megállapított történelmi bázis jogosultságokról nyilvántartást kell működtetni. A nyilvántartás működtetését, illetve a működtetés kapcsán felmerülő hatósági feladatokat az MVH látja el.

 

 

II. A bázis jogosultság tulajdonosának/használójának személyében bekövetkezett változás esetei

A történelmi bázis jogosultság tulajdonosának, illetve használójának személye az alábbiak alapján változhat:

 

 • Átruházás: a történelmi bázis egészének, vagy egy részének egy vagy több termelőnek történő eladása, elajándékozása.

 

 • Ideiglenes átengedés: a történelmi bázis egészének vagy egy részének, egy vagy több termelőnek, meghatározott időre történő bérbeadása, haszonkölcsönbe adása.

 

 • Lemondás: a történelmi bázis egészéről vagy annak egy részéről az országos tartalék javára történő, ellentételezés nélküli lemondás.

 

 • Jogutódlás/öröklés

 

 

III. A történelmi bázis jogosultság tulajdonosának, illetve használójának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átírásának rendje

A Közlemény II. pontja szerinti esetekben az MVH az ügyfél/ügyfelek kérelme alapján vezeti át a kérelemben jelzett változást a nyilvántartásban.

 

Az átírás jóváhagyásának alapfeltétele, hogy az átvevő, illetve haszonélvezettel terhelt öröklés esetén a haszonélvező (lsd. III/c. pont) rendelkezzen regisztrációs számmal. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs kérelmet. A regisztrációs kérelmet két példányban, a G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. A benyújtott G001 kérelem fénymásolatát csatolni kell az átírási kérelemhez. A G001 nyomtatvány megtalálható a www.mvh.gov.hu honlap Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt.

III/a. Átruházás/ ideiglenes átengedés alapján történő átírás:

 

Átruházás/ ideiglenes átengedés esetén a kérelmet megfelelően kitöltött és aláírt K9000 nyomtatványon kell benyújtani.

 

Benyújtási határidő:

 

Tárgyév november 30., kivéve a tejtermelés támogatása történelmi bázis jogosultság, amely esetében tárgyév szeptember 30.

Az ezt követően benyújtott kérelmet - jóváhagyás esetén - az MVH a következő támogatási évre vonatkozóan hagyja jóvá.

 

Eredeti aláírások hiányában, valamint nem a K9000 nyomtatványon benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

Kérelemhez csatolandó melléklet:

- az átruházásról/ideiglenes átengedésről szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződés egy eredeti példánya, vagy hitelesített másolata

 

Az átírási kérelem jóváhagyásának feltételei:

 

 • az átírni kívánt bázis jogosultság az átadó tulajdonában legyen;

 

 • az átírási kérelem alapjául szolgáló szerződés tartalma egyezzen meg a K9000 átírási kérelmen megadott adatokkal (jogcím, átadó-átvevő adatai, átírni kívánt bázis jogosultság száma, stb.);

 

 • a K9000 átírási kérelmet a szerződés megkötését követő 15 napon belül be kell nyújtani. A határidő elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után;

 

 • az átírható minimális bázis jogosultság anyatehén-, hízott-bika-, extenzifikációs szarvasmarhatartás és kedvezőtlen adottságú területeken történő anyajuhtartás támogatása történelmi bázis jogosultság esetén 1 egység bázis jogosultság, tejtermelés támogatás történelmi bázis jogosultság esetén, amennyiben az átírás nem az összes bázis jogosultságot érinti, akkor 3000 egység bázis jogosultság;

 

 • ideiglenes átengedés esetén az átengedés (években megadott) időtartama egy támogatási évnél nem lehet rövidebb;

 

 • az átadó a tárgyévre vonatkozóan, a K9000 átírási kérelem benyújtását megelőzően ne jusson bázis jogosultsághoz átruházás/ideiglenes átengedés révén. Állatlétszám-, illetve tejtámogatás alapú bázis jogosultság esetén azonban, ha az átruházás vagy ideiglenes átengedés a teljes gazdasággal együtt történik, az átírás elfogadható. A teljes gazdasággal történő átruházás tényéről az átírási kérelemhez mellékelt szerződésben kell rendelkezni;

 

Teljes gazdaság: valamennyi magyarországi tenyészet, melynek az átadó termelő a bejelentett tartója, a termelő rendelkezésére álló valamennyi állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultsággal és a jogosultság mértékéig a támogatható állatlétszámmal, illetve valamennyi tejkvótával.

 

 • tejtermelés támogatás történelmi bázis jogosultság átruházásával/ideiglenes átengedésével egyidejűleg azonos mértékű tejkvótát is át kell ruházni, illetve bérbe kell adni;

 

A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet tejkvóta ideiglenes átengedésére vonatkozó rendelkezése szerint adott kvótaévben a tejkvótának maximum 30%-a adható bérbe. A tejkvóta 30%-nál nagyobb mértékben a tejtermelés támogatás történelmi bázis jogosultság sem engedhető át ideiglenesen.

 

 • dohány támogatás történelmi bázis jogosultság átruházásával/ideiglenes átengedésével egyidejűleg azonos mértékű dohánytermesztéshez kötött nemzeti támogatási jogosultságot is át kell ruházni, illetve ideiglenesen át kell engedni.

 

Amennyiben nem rendelkezik a termelő annyi dohánytermesztéshez kötött nemzeti támogatási jogosultsággal, amennyi történelmi bázis jogosultságot átruház/ideiglenesen átenged, akkor az összes dohánytermesztéshez kötött nemzeti támogatási jogosultság átruházása szükséges. A történelmi bázis jogosultság átírása a dohány termelői csoport által a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságokról vezetett nyilvántartással történt ellenőrzését követően hagyható jóvá.

 

A történelmi bázis mennyiségébe a termelő rendelkezésére álló bázis jogosultságok tartoznak bele, tehát a saját tulajdonában lévő bázis jogosultságai mellett beletartoznak azon bázis jogosultságok is, amelyeket a termelő ideiglenesen átvett (bérbe vett). Ha a termelő bázis jogosultságot ideiglenesen átenged (bérbe ad), akkor az ideiglenes átengedés időtartamára vonatkozó évekre a történelmi bázisába az ideiglenesen átengedett bázis jogosultságok nem számítanak bele.

 

 

III/b. Lemondás alapján történő átírás:

Az ügyfél a tulajdonában lévő történelmi bázis jogosultságáról vagy annak egy részéről ellentételezés nélkül lemondhat az országos kvótatartalék javára.

 

Benyújtás: folyamatos

 

A lemondás iránti kérelmet javasoljuk - megfelelően kitöltött és aláírt - K9003 nyomtatványon benyújtani. A nyomtatvány használata nem kötelező, de a kérelemnek tartalmaznia kell a nyomtatványon szereplő adatokat.

 

 

III/c. Öröklés/jogutódlás alapján történő átírás:

Öröklés esetén, amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy az öröklési bizonyítványban özvegyi haszonélvezeti jog kerül megállapításra a történelmi bázis jogosultság(ok)ra vonatkozóan, akkor a benyújtott átírási kérelem és a jogerős hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány  alapján az MVH a jogosultság tulajdonosaként a törvényes örökös(ök)et, míg a haszonélvezeti jog jogosultjaként a haszonélvezőt veszi nyilvántartásba.

Ebben az esetben a történelmi bázis alapú támogatás a haszonélvezeti jog jogosultja részére kerül megállapításra és kifizetésre, amennyiben a haszonélvező az egyéb támogatási feltételeknek is megfelel.

 

Amennyiben a haszonélvező nem kíván élni a haszonélvezeti jogával, akkor arról nyilatkozatban lemondhat. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (pl. két tanú által is aláírt) nyilatkozatot a haszonélvezőnek kell aláírnia. Ebben az esetben a tulajdonjogot öröklő törvényes örökös(ök) részére kerül a támogatási összeg is kifizetésre.

 

Az átírási kérelmet javasoljuk - megfelelően kitöltött és aláírt - K9002 nyomtatványon benyújtani. A nyomtatvány használata nem kötelező, de a kérelemnek tartalmaznia kell a nyomtatványon szereplő adatokat.

 

Benyújtási határidő:

 

A kérelmet az öröklést vagy jogutódlást alátámasztó dokumentum jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell benyújtani. Ezen benyújtási határidő elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után. Amennyiben a haláleset/nem természetes személy megszűnése 2009. január 6. után történt, akkor az öröklésre/jogutódlásra vonatkozó kérelmeket legkésőbb a tulajdonos halála, illetve a megszűnés időpontját követő 3 éven belül be kell nyújtania a jogutódnak. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor az a nemzeti tartalék javára megvonásra kerül.

Kérelemhez csatolandó melléklet:

- az öröklést/jogutódlást alátámasztó dokumentum fénymásolata

Az öröklést alátámasztó dokumentum a jogerős hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány, a jogutódlást alátámasztó dokumentum a cégbírósági végzés.

 

- kiválásos jogutódlás esetén a történelmi bázis jogosultság/ok megosztásáról/átadásáról rendelkező szétválási szerződés egy eredeti példánya is szükséges.

 

Az átírási kérelem jóváhagyásának feltételei:

 

 • az átírni kívánt bázis jogosultsággal az átadó rendelkezzen (beleértve az ideiglenesen átengedett bázis jogosultságokat),

 

 • az öröklést/jogutódlást alátámasztó dokumentum tartalma egyezzen meg a K9002 átírási kérelmen megadott adatokkal (jogcím, átadó-átvevő adatai, átírni kívánt bázis jogosultság száma stb.),

 

Az örökös a történelmi bázis jogosultságból fakadó jogait csak az MVH átírási kérelmet jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedését követően gyakorolhatja.

 

 

III/d. Átírás iránti kérelem visszavonása

 

A bázis jogosultság átírására vonatkozó kérelem visszavonása iránti kérelmet a megfelelően kitöltött és aláírt K9001 nyomtatványon lehet benyújtani.

 

 

Benyújtási határidő:

Az átírási kérelmet legkésőbb az átírási kérelemre vonatkozó döntés jogerőre emelkedéséig lehet visszavonni (kézhezvételtől számított 15 nap).

 

Amennyiben a szerződő felek a korábban benyújtott, de még jóvá nem hagyott kérelemhez csatolt szerződést módosítják, akkor a visszavonási kérelmet követően új átírási kérelmet szükséges benyújtani, amelyhez csatolni kell az új szerződés eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát.

 

A visszavonási kérelmet mindkét, a visszavonandó kérelmet benyújtó ügyfélnek alá kell írnia, aláírás nélkül a visszavonási kérelem nem fogadható el, az érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

 

IV. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság

A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján megállapított, hízottbikatartás támogatása kiegészítő történelmi bázis jogosultság - öröklés, átalakulás, egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (kiválás, különválás) miatt bekövetkezett jogutódlás kivételével - önállóan nem forgalomképes mezőgazdasági vagyoni értékű jog, azaz átruházni vagy ideiglenesen átengedni NEM lehet.

 

Az öröklés, jogutódlás, illetve lemondás esetén követendő eljárásra jelen közlemény III/b. - III/d. pontjaiban foglaltak az irányadók.

 

 

V. Az átírási kérelem benyújtásának helye

A kérelmek benyújtási helye bázis jogosultság típusától függően az alábbi:

1. A hízottbikatartás-, anyatehéntartás-, extenzifikációs szarvasmarhatartás-, tejtermelés-, juh kiegészítő támogatás történelmi bázis jogosultság és a hízottbikatartás kiegészítő történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelmeket az MVH központi levelezési címére kell beküldeni:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

A borítékra kérjük írja rá:

„Bázis jogosultság"


2. A rizs-, hüvelyesek-, Burley dohány-, Virginia dohány- és az egyes szántóföldi növények támogatása történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelmeket

 

az ügyfél lakhelye/székhelye szerint területileg illetékes

MVH megyei kirendeltséghez

kell benyújtani.

 

VI. A közleményhez kapcsolódó mellékletek

1)      számú melléklet: K9000 Történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem átruházás /ideiglenes átengedés esetén

 

2)      számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9000 formanyomtatványhoz

 

3)      számú melléklet: K9001 Történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása

 

4)      számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9001 formanyomtatványhoz

 

5)      számú melléklet: K9002 Történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelem öröklés jogutódlás esetén

 

6)      számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9002 formanyomtatványhoz

 

7)      számú melléklet: K9003 Lemondási kérelem történelmi bázis jogosultságról az országos tartalék javára

 

8)      számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9003 formanyomtatványhoz

 

VII. Kapcsolódó jogszabályok

 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény;

 

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény;

 

 • a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet;

 

 • a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet.

 

VIII. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 74/2007. (X. 02.). MHV közlemény.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon. Tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, vagy személyesen, illetve telefonon az MVH Központ és a megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán kérhető.

 

 

 

Budapest, 2011. augusztus 26.

 

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek