Vissza 13/2007 (II. 15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

13/2007 (II. 15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 18:59

a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának előzetes engedélyezéséről, illetve az engedéllyel rendelkező vállalkozások negyedéves jelentési kötelezettségéről

I. A felhasználás feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás sajtra vonatkozó kiegészítő általános szabályai, valamint a Tanács 2204/90/EGK rendelete és a Bizottság 1547/2006/EK rendelete alapján valamennyi sajtot előállító vállalkozásnak a kazein és a kazeinátok sajtgyártásban történő felhasználását előzetesen engedélyeztetnie kell. A kazein és kazeinátok sajtgyártásban történő felhasználását az MVH engedélyezi, illetve ellenőrzi.

II. Az engedély feltételei

Engedély csak abban az esetben adható, ha a kazein-, illetve kazeinát-felhasználás a sajtok előállításához feltétlenül szükséges. A Bizottság 1547/2006/EK rendeletének I. számú mellékletében meghatározott sajtfajtákon kívül egyéb sajtokban tilos kazeint és/vagy kazeinátot használni.

Az engedély 12 hónapos időtartamra adható, amennyiben a vállalkozás az alábbi kötelezettségeket teljesíti:

- bejelenti az előállított sajt mennyiségét és fajtáit, valamint a különféle termékekbe bedolgozott kazein- és kazeinát-mennyiségeket;

- készletnyilvántartást vezet, amely lehetővé teszi az előállított sajt mennyiségének és fajtáinak, a beszerzett és/vagy előállított kazein és kazeinátok mennyiségének, valamint azok rendeltetési helyének és/vagy felhasználásának nyomon követését;

- lehetővé teszi a rendszeres, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést, egyrészt a készletnyilvántartás, másrészt a vonatkozó kereskedelmi okmányok és az aktuális készletek egyeztetése céljából;

- eleget tesz az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének. (A regisztrációs kérelem legkésőbb az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon.)

Amennyiben bármely, sajtot előállító vállalkozás az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH engedélye nélkül használ fel kazeint és/vagy kazeinátot a gyártás során, a Bizottság 1547/2006/EK rendeletének 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott mértékű bírságot kell fizetnie.

III. Negyedéves jelentés benyújtására kötelezettek köre

Negyedéves jelentés benyújtására azok a vállalkozások kötelezettek, amelyek a kazein és kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásához az MVH által kiadott engedéllyel rendelkeznek.

IV. Bedolgozható legnagyobb mennyiség

A sajtgyártás során bedolgozható kazein/kazeinátok legmagasabb százalékos aránya termékcsoportonként:

Sajtféleség

KN kód

A bedolgozható kazein / kazeinátok legmagasabb aránya

Őmlesztett sajt

0406 30

5%

Reszelt ömlesztett sajt*

0406 20

5%

Porított ömlesztett sajt*

0406 20

5%

*folyamatos eljárás során gyártva, már kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül

A százalékos arány az engedéllyel rendelkező vállalkozás vagy telephely által hat hónapos időtartam során előállított, a fentiekben meghatározott sajtféleségek össztömegére vonatkozik.

V. Engedély iránti kérelem és negyedéves jelentés benyújtása

A 2-3. számú mellékletek szerinti engedély iránti kérelmeket, azok mellékleteivel együtt postai úton kell benyújtani. A benyújtás folyamatos, de legkésőbb azon 12 hónapos időszakot megelőző hónap utolsó napjáig kell postára adni, amelyben a kazein és/vagy kazeinát felhasználást a gyártó meg kívánja kezdeni

A 4-5. számú mellékletek szerinti negyedéves jelentéseket, azok mellékleteivel együtt minden naptári tárgynegyedévet követő hónap 15-éig kell postai úton benyújtani.

Az engedélykérelmeket és a negyedéves jelentéseket az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest 62. Pf.: 867.

Hiányosan benyújtott kérelem vagy jelentés esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

VI. Szankciók

Amennyiben a sajtot előállító vállalkozás a gyártás során az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH által kiadott engedély nélkül használ fel kazeint és/vagy kazeinátokat, bírságot kell fizetnie. A bírság mértéke minden 100 kg jogosulatlanul felhasznált kazein / kazeinát után 22 eurónak megfelelő forintösszeg.

A negyedéves jelentés benyújtásának elmulasztása esetén az MVH a kiadott engedélyt visszavonja.

A negyedéves jelentés határidőn túl történő benyújtása esetén az ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 37/B §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

VII. Hatályba lépés

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg a 17/2004. (V. 18.) és az 50/2004. (IX. 10.) MVH Közlemények hatályukat vesztik.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1990. július 24-i 2204/90/EGK rendelete a tej- és tejtermék piac közös szervezésének a sajtra vonatkozó kiegészítő általános szabályairól

- a Bizottság 2006. október 13-i 1547/2006/EK rendelete a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

- 2003. évi LXXIII. törvény a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

- 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről

- 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), az „EU-s támogatások – Belpiaci intézkedések – Tej és tejtermékek termékpálya” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhető a tejbelpiac@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2007. február 15.


Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek