Vissza 115/2006 (XII. 7.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

115/2006 (XII. 7.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 18:48

a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatásáról

I. A támogatás igénybevételének feltételei

A Bizottság 2004. április 29-i, a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól szóló 917/2004/EK rendelete, valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2006/2007. évben nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet 9. §-a alapján támogatás vehető igénybe a varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez.

Támogatási kérelmet olyan ügyfél nyújthat be, aki/amely eleget tett az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének. A regisztrációs kérelem legkésőbb a támogatási kérelemmel egyidejűleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon.

II. A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet és mellékleteit az e Közlemény 2. számú mellékletét képező B1050 számú formanyomtatványon

a kérelmező székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez

kell benyújtani legkésőbb

2007. április 2-ig

személyesen vagy postai úton. Az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségein működő ügyfélszolgálatok címét, valamint a megyei kirendeltségek postacímét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásokat a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani. A feltételek teljesítését az MVH helyszíni szemle során is ellenőrizheti.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

A támogatási kérelmekre az MVH a benyújtási határidő lejártát követően, a rendelkezésre álló támogatási keretösszeg erejéig hoz határozatot. Amennyiben a benyújtott jogos igénylések összessége meghaladja a kifizethető támogatási keretösszeget, az MVH – a keret túllépésének mértékére figyelemmel – egységes visszaosztással állapítja meg az egyes kérelmekre kifizethető támogatás összegét. A támogatást az MVH a határozat meghozatalától számított húsz napon belül, de legkésőbb 2007. október 15-éig utalja át a kérelmezőnek a 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet szerinti ügyfél-regiszterben nyilvántartott számlájára.

III. A közlemény hatálya

Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a varroa atka elleni gyógyszeres védekezésről szóló 4/2006. (I. 9.) MVH Közlemény hatályát veszti.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

 • A Tanács 2004. április 26-i 797/2004/EK rendelete a méhészeti termékek általános termelési és forgalmazási feltételeinek javítására irányuló intézkedésekről;
 • A Tanács 2001. december 20-i 2001/110/EK irányelve a mézről;
 • A Bizottság 2004. április 29-i 917/2004/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának általános feltételeit javító intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól;
 • A Bizottság 1484/2004/EK rendelete a méhészeti termékek előállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekről szóló 797/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról;
 • A Bizottság 2004-VIII-20 sz. határozata a Tanács 797/2004/EK rendeletének megfelelően Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésének és forgalmazásnak javítására irányuló program jóváhagyásáról;
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
 • Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
 • Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet;
 • Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;
 • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet;
 • Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV. 9.) FVM rendelet;
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 152/2004. (X. 18.) FVM rendelet;
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2006/2007. évben nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet.


További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2006. december 7.

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek