10/2010 (I. 15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

10/2010 (I. 15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályos
Utolsó módosítás: 2010.02.02 15:17

a gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 106/2006. (XI. 08.) számú Közlemény módosításáról – a módosításokkal egységes szerkezetben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10/2010 (I.15.) MVH KÖZLEMÉNYE

a gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 106/2006. (XI. 08.) számú Közlemény módosításáról – a módosításokkal egységes szerkezetben

I. A közlemény kiadásának célja Jelen Közlemény célja, hogy meghatározza a gabonaintervencióban résztvevő, mintavételezési és minőségvizsgálati tevékenységet ellátó laboratóriumok számára az e tevékenység ellátásában való részvétel szabályait. A gabonaintervencióban résztvevő, mintavételezési és minőségvizsgálati tevékenységet ellátó laboratóriumok számára az e tevékenység ellátásában való részvétel szabályai a jogszabályok változásaira, valamint az eltelt időszak szakmai tapasztalataira tekintettel a jelen közlemény szerint módosulnak, mely módosításokat – a követhetőség miatt - a gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 106/2006. sz. MVH Közleménnyel (a továbbiakban: 106/2006. sz. MVH Közleménnyel) – a módosuló szövegrészeket dőlt betűvel jelölve – egységes szerkezetbe foglalva tesszük közzé. Az egységes szerkezetbe foglalt Közlemény - tekintettel a módosítás során törlésre került részekre - figyelmes olvasása ajánlott.

II. Az intervenciós mintavételezési és minőségvizsgálati feladatok ellátásában való részvétel feltételei Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében alkalmazott gabonaintervenció magyarországi végrehajtására vonatkozó nemzeti jogi szabályozás előírásai értelmében az intézkedéshez kapcsolódó mintavételeket és vizsgálatokat csak azon jogszabályban meghatározott laboratóriumok végezhetik, amelyek a vizsgálat időpontjában rendelkeznek a Grain and Feed Trade Association (GAFTA) minősítéssel, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) kötött, a mintavételezésre és minőségvizsgálatra vonatkozó szerződéssel. A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29) FVM rendeletben kijelölt laboratóriumok a jelen közlemény alapján ajánlatot nyújthatnak be a mintavételezésre és minőségvizsgálatra vonatkozó szerződés megkötése céljából az MVH-hoz, amelynek tartalmaznia kell a mintavétel, valamint a minőségvizsgálatok elvégzésére vonatkozó szerződési feltételek elfogadását. A laboratóriumnak alkalmasnak kell lennie a Bizottság 2008. július 18-i, a gabonafélék kifizető ügynökségek, illetve intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról szóló 687/2008/EK rendeletében rögzített minőségi paraméterek megállapítására, a laboratórium által alkalmazott vizsgálati módszernek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban leírtaknak.

III. Az ajánlat benyújtása Az 1. számú melléklet szerinti ajánlatokat azok mellékleteivel együtt az MVH Központi Hivatalához postai úton (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1385 Budapest 62. Pf.: 867. címre), vagy faxon (a 06/1-219-89-71 fax számra), vagy személyesen (a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Ügyfélszolgálatán, 1095 Budapest Soroksári út 22-24. címen) lehet benyújtani. Az ajánlatok benyújtása folyamatos. Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza valamennyi – jelen közleményben meghatározott – nyilatkozatot, illetve mellékletet, az MVH hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlást a felhívásban megjelölt határidőben kell benyújtani a fenti címre.

IV. Az ajánlat elbírálása Csak az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványban meghatározott adattartalommal elkészített ajánlatok fogadhatók el, illetve azok alapján köthető szerződés.

V. Ajánlat benyújtása alóli mentesülés Nem köteles a III. pont szerinti ajánlatot benyújtani az a laboratórium, amely:

a) rendelkezik a 74/2004. (X.29.), a 90/2005. (VII.18.), a 122/2005. (XI.14.), a 47/2006. (VI.6.), a 48/2006. (VI.6.), illetve a 106/2006. (XI.8.) MVH Közleményekben szereplő ajánlati felhívásra benyújtott, határozattal elfogadott ajánlattal és

b) rendelkezik a 106/2006. sz. MVH Közlemény 3. sz. melléklete szerint az MVH-val megkötött Megbízási Szerződéssel és

c) jelen Közlemény hatályba lépésétől számított 15 napon belül nyilatkozatot tesz, amelyben elfogadja a b) pontban említett Megbízási Szerződés - jelen Közleménynek megfelelő közös megegyezéssel történő - módosítását és amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a mintavétel, valamint a minőségvizsgálatok elvégzésére vonatkozó, a 106/2006. sz. MVH Közleményben és jelen Közleményben meghatározott szerződési feltételek elfogadását és

d) szerepel a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009 (X.29.) FVM rendelet 3. számú mellékletében felsorolt laboratóriumok között, valamint

e) elfogadja a jelen Közleményben közölt feltételeket. A jelen pontban foglalt eljárás esetén a IV. pontban az ajánlatok elbírálására meghatározott előírások nem kerülnek alkalmazásra, ennek megfelelően, a laboratórium vállalja, hogy az MVH által a jelen Közleménynek megfelelően elkészített - egységes szerkezetbe foglalt - szerződés kézhezvételét követő 8 napon belül az általa aláírt 5 darab szerződéspéldányt az MVH Területi Ellenőrzési Főosztálya részére tértivevényes küldeményként megküldi.

VI. A szerződéskötés feltételei A gabonaintervencióhoz kapcsolódó mintavételezési és minőségvizsgálatok elvégzésére az MVH a 3. számú melléklet szerinti szerződést köti meg mindazokkal a laboratóriumokkal, amelyek elfogadják a jelen Közleményben, és a Közlemény 3. számú melléklete szerinti szerződésben közölt feltételeket, és érvényes ajánlatot nyújtanak be, vagy az V. pontban foglaltak kerülnek alkalmazásra.

VII. A Közlemény hatálya Jelen Közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 106/2006. sz. MVH Közlemény a Jelen közlemény hatályba lépését követően egységes szerkezetbe foglalva alkalmazható. A 106/2006. sz. MVH Közlemény hatályba lépésével egyidejűleg

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közleménye,

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 122/2005. (XI. 14.) számú MVH Közleménye,

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 122/2005. (XI. 14.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 9/2006. (I. 20.) számú MVH Közleménye,

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok kiválasztásáról szóló 74/2004. (X. 29.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 47/2006. (VI. 06.) számú MVH Közleménye,

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 90/2005. (VIII. 18.) számú MVH Közleménye,

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 90/2005. (VIII. 18.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 121/2005. (XI. 14.) számú MVH Közleménye,

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 121/2005. (XI. 14.) számú MVH Közlemény módosításáról szóló 8/2006. (I. 20.) számú MVH Közleménye, valamint

* A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a gabonaintervencióban résztvevő minőségvizsgáló laboratóriumok mintavételezési eljárásba való bevonásáról szóló 48/2006. (VI. 06.) számú MVH Közleménye hatályát veszti.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

• a Bizottság 2008. július 18-i 687/2008/EK rendelete a gabonafélék kifizető ügynökségek, illetve intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról, • a Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról,

• a Bizottság 2006. február 23-i 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról,

• a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, •

a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009 (X.29.) FVM rendelet. IX. Mellékletek és további információk A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet:

Ajánlattételi formanyomtatvány,

2. számú melléklet:

Ajánlattételi formanyomtatvány kitöltési útmutatója,

3. számú melléklet:

Megbízási szerződés

Jelen Közlemény, illetve mellékletei a www.mvh.gov.hu „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen. További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

Budapest, 2010. január 15.

Margittai Miklós

elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek